Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut

SFS nr
2009:57
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-02-12

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra
att gälla vid utgången av februari 2009:

1. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. (SSI FS
1983:7) om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall,

2. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1989:2)
om utrustning för radiografering,

3. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:1)
om bäringskikare och pejlkompasser försedda med tritiumljus,

4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:3)
om tillstånd för skolor att inneha och använda vissa
röntgenutrustningar och slutna strålkällor för
undervisningsändamål, samt import, tillverkning och
försäljning av sådana,

5. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:4)
om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt
ämne,

6. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1994:3)
om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne,

7. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1994:4)
om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras
joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning,

8. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:2)
om användning av industriutrustningar som innehåller slutna
strålkällor eller röntgenrör,

9. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:3)
om torkning med mikrovågor,

10. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:4)
om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall,

11. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1996:2)
om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid
kärntekniska anläggningar,

12. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1996:3)
om externa personer i verksamhet med joniserande strålning,

13. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1997:1)
om arkivering vid kärntekniska anläggningar,

14. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:1)
om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt
omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall,

15. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:2)
om solarier,

16. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3)
om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid
verksamhet med joniserande strålning,

17. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:4)
om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning,

18. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:5)
om mätning och rapportering av persondoser,

19. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:6)
om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning,

20. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:1)
om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk
verksamhet med joniserande strålning,

21. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:2)
om röntgendiagnostik,

22. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2000:3) om nukleärmedicin,

23. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:4)
om medicinsk strålbehandling,

24. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2000:5) om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen,

25. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:7)
om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna
strålkällor,

26. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2000:8) om radiografering,

27. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:9)
om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor,

28. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:10)
om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid
kärntekniska anläggningar,

29. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:11)
om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar,

30. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:12)
om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar,

31. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2001:1)
om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid
kärntekniska anläggningar,

32. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2002:2) om diagnostiska standarddoser och
referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik,

33. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2002:4)
om planering inför och under avveckling av kärntekniska
anläggningar,

34. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2005:1) om hantering av aska som är kontaminerad med
cesium-137,

35. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:2)
om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar,

36. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:4)
om lasrar,

37. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2005:6) om strålskärmning av lokaler för diagnostik
eller terapi med joniserande strål2 ning,

38. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:1)
om införsel SFS 2009:57 och utförsel samt rapportering av
radioaktiva ämnen,

39. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:2)
om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög
aktivitet,

40. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:3)
om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning,

41. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2007:1) om tillstånd att inneha och använda viss
röntgenutrustning för odontologisk diagnostik, och

42. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd
(SSI FS 2007:2) om diagnostiska referensnivåer inom
nukleärmedicin.