Språklag (2009:600)

SFS nr
2009:600
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2009-05-28

Lagens innehåll och syfte

1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de
nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket.
Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar
för att den enskilde ges tillgång till språk samt om
språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella
sammanhang.

2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks
ställning och användning i det svenska samhället. Lagen
syftar också till att värna svenskan och den språkliga
mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon
bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den
bestämmelsen.

Svenska språket

4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk,
som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och
som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan
används och utvecklas.

De nationella minoritetsspråken

7 § De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska.

8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken.

Det svenska teckenspråket

9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja det svenska teckenspråket.

Språkanvändningen i offentlig verksamhet

10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra
organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är
svenska.

I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda
nationella minoritetsspråk och annat nordiskt språk.

När det gäller skyldigheten för domstolar och
förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att översätta
handlingar finns det särskilda bestämmelser.

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt
och begripligt.

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk
terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig,
används och utvecklas.

Svenskan i internationella sammanhang

13 § Svenska är Sveriges officiella språk i internationella
sammanhang.

Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen
ska värnas.

Den enskildes tillgång till språk

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att
lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att
lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket, och

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra
skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig,
utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i
första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda
sitt modersmål.

15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång
till språk enligt 14 §.