Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

SFS nr
2009:602
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1203

Uppgifter

1 § Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift att
genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna
rättssäkerheten och effektiviteten inom
socialförsäkringsområdet.

Med systemtillsyn avses granskning av om tillsynsobjektets
egna system för styrning och kontroll säkerställer en korrekt
och enhetlig tillämpning av det regelverk som
tillsynsobjektet ska tillämpa. Med effektivitetsgranskning
avses granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar
effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.

2 § Inspektionen för socialförsäkringen ska utöva
systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av den
verksamhet som bedrivs av

1. Försäkringskassan,

2. Pensionsmyndigheten, i de delar som inte står under
Finansinspektionens tillsyn, och

3. Skatteverket, i de delar som avser beslut om
pensionsgrundande inkomst.

För Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten finns
bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till
Inspektionen för socialförsäkringen i 5 a § förordningen
(2003:766) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration. För Skatteverket finns
motsvarande bestämmelser i 7 b § förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet. Förordning (2009:1203).

3 § Inspektionen för socialförsäkringen får vidare utöva
systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av
verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet.
Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till
socialförsäkringsområdet.

Samverkan

4 § Inspektionen för socialförsäkringen ska i sin
systemtillsyn och effektivitetsgranskning samverka med de
tillsynsmyndigheter som kan komma att beröras av
inspektionens tillsyns- eller granskningsverksamhet.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Bestämmelsen i 27 § myndighetsförordningen (2007:515) om
myndighetens rätt att företräda staten vid domstol ska inte
tillämpas på myndigheten.

Rapportering

11 § Inspektionen för socialförsäkringen ska löpande redovisa
till regeringen resultatet av sådan tillsyn och granskning
som avses i 2 och 3 §§.

De myndigheter som varit föremål för inspektionens åtgärder
enligt första stycket ska informeras om resultatet.

12 § Myndigheten ska senast den 1 februari varje år, i en
särskild tillsyns- och granskningsplan, ange vilken
huvudsaklig inriktning tillsynen och granskningen ska ha
under året.

13 § Myndigheten ska, i samband med att årsredovisningen
lämnas till regeringen enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag, i en särskild årlig
rapport, samla de viktigaste iakttagelserna vid
systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det
gångna verksamhetsåret.