Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

SFS nr
2009:606
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:672

Uppgifter

1 § Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för
frågor om registrering och tillsyn som rör fastighetsmäklare.
Myndigheten har ansvar för att

– pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare
samt att föra register över registrerade fastighetsmäklare,

– utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och

– avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade
fastighetsmäklare. Förordning (2012:25).

2 § Myndigheten ska därutöver

– informera om frågor som rör registrering av och tillsyn
över enskilda fastighetsmäklare,

– informera konsumenter om innehållet i
fastighetsmäklartjänsten,

– informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god
fastighetsmäklarsed,

– främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och

– vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt
förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

3 § Fastighetsmäklarinspektionen ska vara behörig myndighet
för fastighetsmäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,
ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.
Förordning (2012:25).

4 § Myndigheten ska i sin redovisning enligt 3 kap. 1 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
redogöra för grunderna bakom myndighetens prioritering vid
val mellan olika insatser.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Disciplinnämnden

6 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan,
Disciplinnämnden, som har till uppgift att pröva frågor om
återkallelse av fastighetsmäklares registrering eller någon
annan åtgärd enligt 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) när
grunden för åtgärden är att fastighetsmäklaren

1. inte längre uppfyller kravet på att vara redbar och i
övrigt lämplig som fastighetsmäklare, eller

2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt
fastighetsmäklarlagen.

Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är
ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter
och det antal ersättare för dessa som regeringen bestämmer.

Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra
av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2011:672).

7 § Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför
myndighetens ledning.

Anställningar och uppdrag

8 § Ordföranden är myndighetschef.

9 § Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses
av regeringen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
domarerfarenhet.