Förordning (2009:620) om djurskyddskontrollregister

SFS nr
2009:620
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:650

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning
till lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister.

2 § Med djurskyddskontrollregister avses i denna förordning
det register som Statens jordbruksverk för med stöd av lagen
(2009:619) om djurskyddskontrollregister.

Personuppgifter som får behandlas

3 § Djurskyddskontrollregistret får endast innehålla de
uppgifter som anges i bilagan till denna förordning.

Personuppgifter som ska lämnas till registret

4 § Livsmedelsverket, Sametinget och länsstyrelserna ska till
Jordbruksverket lämna sådana uppgifter som anges i bilagan
till denna förordning. Myndigheterna ska samråda med
Jordbruksverket innan de lämnar uppgifterna.
Förordning (2011:650).

Rättelse av lämnade uppgifter

5 § Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifterna som
avses i 4 § ska rättas av Jordbruksverket efter samråd med
den berörda myndigheten.

Direktåtkomst

6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de krav på
säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som
avses i 9 och 10 §§ lagen (2009:619) om
djurskyddskontrollregister.

Gallring

7 § Uppgifter i djurskyddskontrollregistret som avser beslut
om förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur
ska gallras senast fyra år efter utgången av det år då
beslutet upphörde att gälla.

8 § Jordbruksverket får efter samråd med Riksarkivet meddela
föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om att
personuppgifter ska gallras senast vid en viss tidpunkt.

Riksarkivet får dock meddela föreskrifter om att
personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska och
vetenskapliga ändamål.

Verkställighetsföreskrifter

9 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Uppgifter i djurskyddskontrollregistret

A. Uppgifter om kontrollobjekt

1. person-, samordnings- eller organisationsnummer

2. namn eller firma

3. myndighetsnummer

4. kontaktuppgifter

5. kommun

6. församling

7. län

B. Uppgifter om kontrollplats

1. myndighetsnummer

2. kontrollobjektets funktion på kontrollplatsen

3. kontrollplatsnamn

4. kontaktuppgifter

5. fastighetsbeteckning

6. geografiska x- och y-koordinater

7. kommun

8. församling

9. län

10. datum för senast utförd kontroll

11. typ av verksamhet

– produktion

– produktionssystem

– produktionsinriktning

– djurhållningsformer

12. djuruppgifter

– djurslag

– djurkategori

– antal djur per djurslag och djurkategori vid maxkapacitet

– faktiska antalet djur per djurslag och djurkategori

13. individuppgifter för nötkreatur

– ålder

– individnummer

14. uppgifter om kvalitetssystem

– typ av system

– datum för senaste uppdatering

C. Uppgifter om ärende

1. myndighetsnummer

2. ärendemening

3. status

4. ställningstagande

5. datum för ställningstagande

6. giltighetstid för tillstånd och beslut

7. typ av kontroll

8. kontrollmetod

9. datum för utförd kontroll

10. i ärendet aktuell verksamhet

– fastighetsbeteckning

– län

– berörd verksamhet

– berörda djurslag

– antal berörda djur

D. Övriga uppgifter

1. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att
tillgodose ändamålen med registret