Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

SFS nr
2009:641
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:298

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän
handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket,
endast prövas av

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller
uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18
kap. 1–3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet
för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen
innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av
departementet till en svensk myndighet, eller

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller
andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket
förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets
förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av
handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga
om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller
detta endast under förutsättning att handlingen inte har
lämnats över från ett departement till Regeringskansliets
centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får
överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen

2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår
nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter och som
inte behöver registreras

Arbetsförmedlingen – handlingar i ärenden rörande enskilda
arbetssökande

Arbetsgivarverket – förslag till kollektivavtal

arbetslöshetskassor – handlingar i ärenden om
arbetslöshetsersättning, och

– handlingar i ärenden om medlemsavgift
för arbetslös medlem

Arbetsmiljöverket – handlingar som ska ingå i
informationssystemet om arbetsskador,
och

– statistiskt primärmaterial

Försäkringskassan – handlingar i försäkringsärenden,

– handlingar i ärenden om statligt
tandvårdsstöd,

– samlingsräkningar med bilagor för
läkarvård eller annan sjukvård, och

– statistiskt primärmaterial

Försvarsmakten – patientjournaler som rör
totalförsvarspliktiga och anställd
personal

Havs- och
vattenmyndigheten – handlingar som utgör underlag för
tillsyn av fiskerinäringen, och

– statistiskt primärmaterial

Kommerskollegium – ansökningar och andra handlingar i
licensärenden avseende import och
export av varor

kommunala myndigheter – handlingar i ärenden om färdtjänst
och trafikhuvudmän och riksfärdtjänst

Kriminalvården – handlingar som utgör underlag till
det centrala kriminalvårdsregistret,

– handlingar som hör till journaler
som upprättats för enskilda i
kriminalvårdsverksamhet, och

– transportbeställningar

Kustbevakningen – anmälningar från sjöfarten om fartygs
ankomst till svenska orter

landstingskommunala – bevis om högkostnadsskydd för
myndigheter och patientavgifter i öppen hälso- och
kommunala myndigheter sjukvård
i kommuner som inte
ingår i ett landsting

Läkemedelsverket – statistiskt primärmaterial

Migrationsverket – av verket rekvirerade personbevis,
utdrag ur belastningsregistret och
misstankeregistret samt kontrollbesked
från Säkerhetspolisen

Myndigheten för – statistiskt primärmaterial
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analyser

Naturvårdsverket – provresultat som utgör underlag till
jägarexamensregistret, och

– handlingar som avser inbetalningar
för jaktkort

nämnder som svarar – handlingar som hör till enskildas
för verksamhet personakter
enligt lagen
(1993:387) om stöd
och service till
vissa
funktionshindrade

Pensionsmyndigheten – handlingar i försäkringsärenden, och

– statistiskt primärmaterial

Polismyndigheten – anteckningar om det löpande
polisarbetet,
– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§
polislagen (1984:387) eller enligt
lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. som avser
avvisningar, avlägsnanden,
omhändertaganden, gripanden eller
fängselanvändning och som inte
registreras i särskilda ärenden,

– underrättelser från Kriminalvården
om permissioner,

– handlingar som utgör underlag för
belastningsregistret,
misstankeregistret, register enligt
4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller
för på motsvarande sätt strukturerade
uppgiftssamlingar som avser brottslig
verksamhet och som förs med stöd av
polisdatalagen,

– framställningar om
fingeravtrycksundersökning, och

– statistiskt primärmaterial

Riksbanken – statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen – handlingar som utgör underlag för
belastningsregistret, misstankeregistret,
register enligt 4 kap. polisdatalagen
(2010:361) eller för på motsvarande sätt
strukturerade uppgiftssamlingar angående
brottslig verksamhet som förs med stöd av
polisdatalagen,

– framställningar om
fingeravtrycksundersökning, och

– statistiskt primärmaterial

sjukhus och andra – patientjournaler,
inrättningar för
vård av patienter – läkarvårdskvitton, och

– samlingsräkningar eller motsvarande
handlingar som upprättas i samband med
patientbesök

Skatteverket – deklarationer, kontrolluppgifter och
andra handlingar som avser taxering
eller fastställande av skatt eller
avgift eller som rör anstånd med eller
krav på att lämna handlingar för dessa
ändamål,

– handlingar som avser beräkning,
jämkning eller återbetalning av skatt,
och

– handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter

socialnämnder – handlingar som hör till enskildas
personakter

Socialstyrelsen – statistiskt primärmaterial, och

– anmälningar till donationsregistret

Statens – handlingar som hör till enskildas
institutionsstyrelse personakter

Statens jordbruksverk – statistiskt primärmaterial

Statistiska – statistiskt primärmaterial
centralbyrån

Säkerhetspolisen – anteckningar om det löpande
polisarbetet,

– underrättelser från Kriminalvården
om permissioner,

– handlingar som utgör underlag för
strukturerade uppgiftssamlingar som
avser brottslig verksamhet och som
förs med stöd av polisdatalagen,

Totalförsvarets – patientjournaler som rör
rekryteringsmyndighet totalförsvarspliktiga

Tullverket – handlingar som rör klarering av varor
och transportmedel,

– handlingar som innehåller
bokningsuppgifter inhämtade från
transportföretag, och

– handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter av
sprit och cigaretter

åklagarmyndigheter – utdrag ur folkbokföringsdatabasen,

– utdrag ur belastningsregistret,
misstankeregistret och register
enligt polisdatalagen (2010:361),

– utdrag ur vägtrafikregistret, och

– rekvisitioner av sådana utdrag
Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen

3 § Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår
nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter Register

allmänna domstolar diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelser på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt
smittskyddslagen (2004:168) och
enligt lagen (1972:119) om
fastställande av
könstillhörighet i vissa fall

beskickningar och konsulat samtliga diarier
samt delegationer hos
mellanfolkliga
organisationer, dock inte
Sveriges ständiga
representation vid
Europeiska unionen (EU)

Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar
materielverk, Försvarets enligt lagen (2000:130) om
radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets och över underrättelser inom
forskningsinstitut försvarets underrättelse- och
säkerhetstjänst

Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet

Polismyndigheten diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

Regeringskansliet diarium över krypterade
meddelanden, diarium över
handlingar som rör myndigheters
krigsorganisation och
beredskapsförberedelser,
diarier över inriktningar och
underrättelser enligt lagen
(2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,
diarier över handlingar som rör
förberedelser enligt 11 f §
förordningen (1996:1515) med
instruktion för
Regeringskansliet samt diarier
hos Utrikesdepartementet över
handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än
administrativa och konsulära
ärenden och handelsärenden

Skatteverket diarium över ärenden om
könsbyte

Socialstyrelsen diarium över ärenden som
handläggs av Socialstyrelsens
råd för vissa rättsliga,
sociala och medicinska frågor

Statens inspektion för diarier över ärenden om
försvarsunderrättelse- verkställighet av beslut om
verksamheten tillstånd enligt lagen
(2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet

Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium
representation vid över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier
över handlingar som kommit in
eller upprättats i
administrativa ärenden och
handelsärenden

Säkerhetspolisen diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för att hindra och uppdaga brott
mot rikets säkerhet m.m. och
diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om hemlig
avlyssning av elektronisk
kommunikation, hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

Tullverket diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

åklagarmyndigheter diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning samt
diarier över förundersökningar
som rör brott mot rikets
säkerhet
Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen

4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för
vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör

– landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,

– rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,

– underhållsanläggningar som kan röja försvarets
grupperingar,

– planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och
andra hinder, eller

– militärtekniska forskningsresultat, och

2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten
inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen

5 § Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i
följande register:

– bankregistret som förs av Bolagsverket,

– biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

– diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen
(1970:486),

– diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

– diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket
varumärkesförordningen (2011:594),

– EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

– europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

– europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

– filialregistret som förs av Bolagsverket,

– föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

– företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

– försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

– försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

– mönsterregistret som förs av Patent- och
registreringsverket,

– näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

– patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

– registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

– registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som
förs av Bolagsverket,

– stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och

– varumärkesregistret som förs av Patent- och
registreringsverket. Förordning (2011:673).

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen

6 § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser
registrering av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till honom eller henne lider men om uppgiften
röjs, och

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Verksamheten avser

centrala hundregistret

fastighetsregistret

kommunala fastighetsregister

passregister och register över nationella identitetskort

röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i
Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över
totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister
Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen

7 § Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de
undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan
hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 §
tredje stycket första meningen och fjärde stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte
en längre gående begränsning i sekretessen anges i det
följande.

Myndighet Undersökning Särskilda begränsningar
i sekretessen

Boverket undersökning av sekretessen gäller
byggnaders endast uppgifter om
tekniska enskildas personliga
utformning förhållanden

Brottsförebyggande kriminologiska
rådet undersökningar

Folkhälsomyndigheten undersökningar om
folkhälsan och
dess
bestämningsfaktorer

undersökningar om
samhällskostnader
till följd av
infektionssjukdomar
och
antibiotikaresistens
och om effekter av
motåtgärder i fråga
om spridning av
infektionssjukdomar

Forum för levande enkätundersökning sekretessen gäller
historia bland lärare dels endast uppgifter om
om Förintelsen, enskildas personliga
dels om förhållanden
hedersrelaterat
våld eller
förtryck

undersökningar om sekretessen gäller
ungdomars endast uppgifter om
attityder till enskildas personliga
utsatta grupper förhållanden

Inspektionen för undersökningar av
socialförsäkringen rättstillämpning,
handläggning och
administration inom
socialförsäkrings-
området och inom
verksamheter med
direkt anknytning
till
socialförsäkringen

undersökningar om
effekter av
förändringar inom
socialförsäkrings-
området och om
utnyttjandet av
socialförsäkringen

Institutet för uppföljning och
arbetsmarknads- och utvärdering av
utbildningspolitisk den arbetsmarknads-
utvärdering politiska
verksamheten,
studier av
arbetsmarknadens
funktionssätt,
utvärdering av
effekter av olika
reformer och
åtgärder inom
utbildningsväsendet,
utvärdering av
effekterna på
arbetsmarknaden av
åtgärder inom
utbildningsväsendet
och utvärdering av
socialförsäkringens
effekter på
arbetsmarknaden

Kommerskollegium ekonomiska sekretessen gäller
undersökningar endast uppgifter om
på det enskildas ekonomiska
handelspolitiska förhållanden
området

Konjunkturinstitutet undersökningar för sekretessen gäller
framställning av endast uppgifter om
prognoser om enskildas ekonomiska
bruttonationalprodukten förhållanden

undersökningar inom sekretessen gäller
det miljöekonomiska endast uppgifter om
området enskildas ekonomiska
förhållanden

undersökningar av
effekter av ändrade
skatter och
transfereringar och
av andra åtgärder
inom de finans-,
arbetsmarknads-,
utbildnings-, miljö-,
energi- och
klimatpolitiska
områdena

undersökningar av
arbetsmarknaden och
lönebildningen

Konsumentverket undersökningar av sekretessen gäller
produktrelaterade endast uppgifter om
olycksfall enskildas personliga
förhållanden

Livsmedelsekonomiska ekonomiska
institutet undersökningar
inom jordbruks-
och
livsmedelsområdet

Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen gäller
matvanor, endast uppgifter om
livsmedels- enskildas personliga
hantering förhållanden
samt säker mat

länsstyrelserna undersökningar om sekretessen gäller
attityder hos endast uppgifter om
länets invånare enskildas personliga
till att bo, leva förhållanden
och verka i länet

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten för undersökningar om sekretessen gäller
radio och tv tidnings- endast uppgifter om
distributionens enskildas ekonomiska
kostnadsutveckling förhållanden

Myndigheten för undersökningar av
samhällsskydd och olyckshändelser
beredskap och
räddningsinsatser

Myndigheten för undersökningar av
tillväxtpolitiska statliga
utvärderingar och stödinsatser inom
analyser näringspolitik,
regional
tillväxtpolitik
och
innovationspolitik

Myndigheten för undersökningar om
ungdoms- och ungdomars attityder,
civilsamhällesfrågor värderingar och
levnadsvillkor

undersökningar om
det civila
samhällets villkor,
sammansättning och
utveckling

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten för undersökningar om
vårdanalys vårdens och
omsorgens
funktionssätt samt
om effektiviteten i
statliga åtaganden
och verksamheter
inom vård och
omsorg

utvärderingar av
information om vård
och omsorg som
lämnas till
enskilda samt av
statliga reformer
och andra statliga
initiativ inom vård
och omsorg

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten för undersökningar
vård- och om
omsorgsanalys vårdens och
omsorgens
funktionssätt samt
om effektiviteten i
statliga åtaganden
och verksamheter
inom vård och
omsorg

utvärderingar av
information om vård
och omsorg som
lämnas till
enskilda samt av
statliga reformer
och andra statliga
initiativ inom vård
och omsorg

Myndigheten för undersökningar om
yrkeshögskolan utbildningar inom
myndighetens
ansvarsområde och
om sökandefrekvensen
och arbetsmarknadsutfallet
när det gäller sådana
utbildningar

undersökningar om
studerandes bakgrund och
deras vägval efter studierna

Pensionsmyndigheten undersökningar om
pensionspararnas
investerings-
beteende och
utfallet av detta

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Polismyndigheten undersökningar om sekretessen gäller
hur brottsoffer endast uppgifter om
upplever sina enskildas personliga
kontakter med förhållanden
Polismyndigheten

Presstödsnämnden undersökningar om sekretessen gäller
tidnings- endast uppgifter om
distributionens enskildas ekonomiska
kostnadsutveckling förhållanden

Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller
Justitie- endast uppgifter om
departementet om enskildas personliga
långtidsdömda förhållanden
(Ju 1986:C)

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Polismyndigheten undersökningar om sekretessen gäller
hur brottsoffer endast uppgifter om
upplever sina enskildas personliga
kontakter med förhållanden
Polismyndigheten

Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller
Justitie- endast uppgifter om
departementet om enskildas personliga
långtidsdömda förhållanden
(Ju 1986:C)

undersökningar i sekretessen gäller
Justitie- endast uppgifter om
departementet enskildas personliga
dels om förhållanden
utvisning på
grund av brott
(Ju 2001:J),
dels om
påföljdsval
och
straffmätning
vid vållande
till annans död,
grovt brott,
och vållande
till kroppsskada
eller sjukdom,
grovt brott

undersökningar om
effekter av
förändringar inom
skatte-, bidrags-
och social-
avgiftsområdet,
om inkomst- och
förmögenhets-
fördelning samt om
fördelnings-
effekter av de
offentliga
välfärdssystemen

undersökningar om
utveckling,
förändring samt
effekter av
åtgärder inom
områdena jakt och
fiske, djur, jord-
och skogsbruk,
livsmedel,
landsbygd, miljö
och naturresurser,
energi,
kommunikationer,
näringsverksamhet,
arbetsmarknad,
undervisning och
utbildning,
socialtjänst,
hälso- och
sjukvård,
tandvård,
planläggning,
byggande samt
bostad

undersökningar om
effekter av
förändringar i
finansiella
instituts
ekonomiska
förhållanden

undersökning om sekretessen gäller
särbehandlande endast uppgifter om
åtgärder mot enskildas personliga
romer under förhållanden
1900-talet

undersökning om sekretessen gäller
tillämpningen av endast uppgifter om
straffbestämmelsen enskildas personliga
om kontakt med förhållanden
barn i sexuellt
syfte

Rådet för forsknings- undersökningar av
och ansökningar om och
utvecklingssamarbete deltagande i EU-
inom EU programmen för
forskning och
teknisk
utveckling

sjukvårdsinrättningar, miljömedicinska, sekretessen gäller
utbildningsanstalter socialmedicinska, endast uppgifter om
och psykiatriska eller enskildas personliga
forskningsinrättningar andra medicinska förhållanden
studier

Skatteverket undersökningar om
effekter av
förändringar inom
skatte- och
socialavgiftsområdet
samt om inkomst- och
förmögenhetsfördelning

Socialstyrelsen undersökningar om
hälso- och sjukvårdens
behov av läkare,
sjuksköterskor,
barnmorskor och
röntgensjuksköterskor
samt tandvårdens
behov av tandläkare
och tandhygienister
på kort och lång sikt

undersökning om
tilllämpningen av
bestämmelserna om
genetisk information i
försäkringssammanhang
i lagen (2006:351) om
genetisk integritet
m.m.

Statens
institutionsstyrelse undersökningar sekretessen gäller
inommissbruks- enskildas personliga
och ungdomsvården förhållanden
under uppföljning
efter avslutad
vård

Statens medieråd undersökningar om sekretessen gäller
barns och ungas endast uppgifter om
medievanor samt enskildas personliga
barns,ungas och förhållanden
föräldrars
attityder till
medier och
mediereglering

Statens undersökningar av sekretessen gäller
skolinspektion resultatet av endast uppgifter om
nationella prov enskildas personliga
förhållanden

undersökningar av sekretessen gäller
hur föräldrar och endast uppgifter om
elever upplever enskildas personliga
kvaliteten på förhållanden
utbildningen vid
en skolenhet

Statens skolverk nationella sekretessen gäller
undersökningar endast uppgifter om
inom skolväsendet enskildas personliga
och sådan förhållanden
pedagogisk
verksamhet som
avses i 25 kap.
skollagen
(2010:800) om
måluppfyllelsen
i sektorn

internationella sekretessen gäller
undersökningar endast uppgifter om
inom skolväsendet enskildas personliga
och sådan förhållanden
pedagogisk
verksamhet som
avses i 25 kap.
skollagen
(2010:800)

Stockholms universitet utvärdering av
arbetsmarknads-
utfallet för
deltagare i
kompletterande
utbildningar för
akademiker med
utländska
utbildningar

Strålsäkerhets- undersökningar sekretessen gäller
myndigheten och studier i endast uppgifter om
beredskaps- och enskildas personliga
miljömålsarbetet förhållanden

Tandvårds- och undersökningar om
läkemedelsförmånsverket effekter av
förändringar av
det statliga
tandvårdsstödet

Trafikverket haveriundersökningar
inom
vägtrafikområdet

universitet och undersökningar av sekretessen gäller
högskolor studenters endast uppgifter om
bakgrund och om enskildas personliga
deras vägval förhållanden
efter studierna

Universitets- och undersökning om
högskolerådet studenters
levnadsvillkor
inom ramen för
projektet
Eurostudent 5

undersökning om
effekter och
användning av
Universitets-
och
högskolerådets
utlåtanden
avseende
avslutade
utländska
högskole-
utbildningar

utbildningsanstalter sociologiska, sekretessen gäller
och psykologiska, endast uppgifter om
forskningsinrättningar pedagogiska eller enskildas personliga
andra beteende- förhållanden
vetenskapliga
eller samhälls-
vetenskapliga
studier

Åklagarmyndigheten undersökningar sekretessen gäller
som genomförs endast uppgifter om
vid Åklagar- enskildas personliga
myndighetens ´ förhållanden
utvecklings-
centrum för
uppföljning och
utveckling av
åklagarverksamheten
Förordning (2015:298).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen

8 § Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt
avtal med:

– Securities and Investments Board i Storbritannien,
avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den
24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

– The United States Securities and Exchange Commission i
Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september
1991,

– Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den
4 mars 1994,

– Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg,
avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

– Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit
i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

– Securities and Investments Board, Personal Investment
Authority Limited, Investment Management Regulatory
Organisation Limited och Securities and Futures Authority
Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

– Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland,
avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

– De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring
den 21 september 1995,

– Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board
i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

– Securities and Investments Board, Securities and Futures
Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

– The United States Securities and Exchange Commission i
Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september
1996,

– Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna
tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on
Cooperation and Supervision of International Futures Markets
and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
– Securities and Futures Commission i Taiwan,
avsiktsförklaring den 7 november 1997,

– Bank of England och Financial Services Authority i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

– Securities and Futures Commission i Hong Kong,
avsiktsförklaring den 12 september 1998,

– Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna
tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on
the Exchange of Information and Surveillance of Securities
Activities den 26 januari 1999,

– Swiss Federal Banking Commission i Schweiz,
avsiktsförklaring i december 1999,

– Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland,
avsiktsförklaring i december 1999,

– Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island
och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den
6 april 2000,

– Securities Market Commission of the Republic of Latvia i
Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

– centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

– Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

– Capital Markets Board of Turkey i Turkiet,
avsiktsförklaring den 25 juni 2001,
– centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

– Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den
14 april 2003,

– Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i
december 2003,

– Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari
2004,

– Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i
Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,

– Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding
den 3 juni 2004,

– New York State Banking Department, Memorandum of
Understanding i juni 2005,

– Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

– Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz,
Memorandum of Understanding i april 2006,

– Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding
den 31 augusti 2006,

– Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i
Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,

– Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,

– The International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning
Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
i april 2011, och

– National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of
Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och
sekretesslagen

9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan
till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet,
som består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet
i övrigt

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna
röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om
undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första
stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och
sekretesslagen

9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som
avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som
drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 §
förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen

10 § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos
följande myndigheter för uppgift om en enskilds
bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra
jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av
fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt
uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon närstående till honom eller henne lider men:

– allmänna domstolar,

– allmänna förvaltningsdomstolar,

– Arbetsförmedlingen,

– Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

– Centrala studiestödsnämnden,

– Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid
domstolar och hyres- och arrendenämnder,

– Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet
som rör förvaring och användning av försöksdjur,

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
– Försäkringskassan,

– Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju
2012:16), när det gäller verksamhet som avser bemanning av
Polismyndigheten,

– hyres- och arrendenämnder,

/Träder i kraft I:2015-07-01/
– Försäkringskassan,

– hyres- och arrendenämnder,

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

– Inspektionen för vård och omsorg,

– Justitiekanslern,

– Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som
rör personskadereglering,

– Kriminalvården,

– Kronofogdemyndigheten,

– Kustbevakningen,

– Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig
personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i
annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör
kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

– länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som
rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i
verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,

– Migrationsverket,

– myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet
avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

– nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet
avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

– patientnämnder,

– Polismyndigheten,

– Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som
rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och
särskild utlänningskontroll,

– Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom
rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

– Skatteverket,

– socialnämnder eller andra nämnder som svarar för
personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar
inom socialtjänsten,

– Socialstyrelsen,

– Statens institutionsstyrelse,

– Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet
som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och
användning av försöksdjur,

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

– Säkerhetspolisen,

– Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som
avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt
och förarprov för körkort,

– Tullverket, och

– åklagarmyndigheter.
Förordning (2015:298).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och
sekretesslagen

10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om
anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola
som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen
(1992:1434). Förordning (2010:165).

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och
sekretesslagen

11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av
Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet
på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

11 a § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av
Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen

12 § Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och
arrendenämnder och Statens va-nämnd.

Övergångsbestämmelser

2009:641

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom
förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).

2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med
stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats
före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med
tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.

3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och
till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.

4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller
fortfarande för följande myndigheter i fråga om de
undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k.
anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige
bosatta personer

1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid
tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar

1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa
särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom
socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre
domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i
mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga
diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om
anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m.
(Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket

2009:935

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

2009:1241

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar
som utförts av Premiepensionsmyndigheten.

2010:165

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

– haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet,
utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som utförts av Vägverket,

– utredning, planering och uppföljning som utförts av
Banverket.

2010:289

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av
Nämnden för offentlig upphandling.

2010:534

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks
pensionsregister.

2010:733

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning,
tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV-
verket samt i fråga om tillsyn som utövats av
Granskningsnämnden för radio och TV.

2010:1766

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från
skyldigheten att registrera patientjournaler för
Totalförsvarets pliktverk.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets
pliktverks register över totalförsvarets personal.

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av
Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen
(1994:1563) om tobaksskatt.

2011:96

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.

2011:382

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats
enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m.

2011:420

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har
utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken och som avser

– hälsoskydd,

– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,

– genetiskt modifierade organismer,

– vattenverksamhet,

– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och

– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen
(1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons
avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

2011:673

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för
Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som
utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt
primärmaterial.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över
ansökningar om registrering av varumärke enligt
varumärkeslagen (1960:644).

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella
undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som
Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels
internationella undersökningar som verket har utfört inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering,
tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som
har utförts av Fiskeriverket.

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har
bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).

2012:40

1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

2012:48

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som
utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för
sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen
(1998:622).

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register
enligt polisdatalagen (1998:622).

2012:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som
handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos
Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen
(1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

2012:557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom
garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

2012:812

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i
sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och
investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring.

2013:661

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft
hand om.

2013:662

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess
i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när
det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av
ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på
grund av brott.

2013:931

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och
Statens folkhälsoinstitut.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen
(2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa
insatser inom rehabiliteringsområdet.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess
i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet,
när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning,
förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.

2014:69

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.

2014:1369

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som
utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om
personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter,
Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska
laboratorium.

2015:134

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning
enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter.

2015:298

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar och utvärderingar som har utförts av
Myndigheten för vårdanalys.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.

Bilaga

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i
sekretessen

1. utredning, planering,
tillståndsgivning,
prisreglering,
tillsyn och
stödverksamhet hos
regeringen i frågor som
rör näringslivet

2. utredning och
planering hos kommitté
eller särskild
utredare som har
tillkallats med stöd av
regeringens bemyndigande
i frågor som rör
näringslivet

4. utredning och tillsyn
med avseende på samkörning
mellan kraftverk samt
behovet, tillgången eller
distributionen av kraft
inom riket

5. prisreglering på
jordbrukets och fiskets
områden

6. bidrag till sekretessen gäller inte beslut
utvecklingsarbete som i ärenden
Statens jordbruksverk
tar befattning med

7. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn hos
Kommerskollegium

8. stöd som handhas av
Exportkreditnämnden

9. utredning, planering, sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning, tillsyn stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos Elsäkerhetsverkets tillsyn
Tillväxtverket, Verket för över produktsäkerheten hos
innovationssystem, varor som är avsedda för
Myndigheten för konsumenter eller kan antas
tillväxtpolitiska komma att användas av
utvärderingar och analyser, konsumenter, om intresset av
Sveriges geologiska allmän kännedom om
undersökning, Rymdstyrelsen, förhållande som rör risk för
Strålsäkerhetsmyndigheten, skada på person har sådan
Programrådet för forskning vikt att uppgiften bör
för ett avfallssnålt lämnas ut
samhälle, Affärsverket
svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens
energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Styrgruppen för Food from
Sweden samt hos
Trafikverket i fråga om
verksamhet som avser
vägtrafikområdet

10. utredning, planering sekretessen enligt 9 § första
och tillsyn med avseende stycket 1 gäller inte för
på ägarfrågor och uppgifter i
ägarspridning samt sådan tillsynsverksamheten, om
verksamhet som bedrivs av intresset av allmän kännedom om
bolag där staten direkt förhållande som rör människors
eller genom förmedling hälsa, miljön eller redligheten
av ett annat bolag äger i handeln eller ett liknande
aktier allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

11. utredning och planering
med avseende på
lokaliseringspolitiska
frågor inom ramen för den
av riksdagen godkända
ordningen för
lokaliseringssamråd
enligt överenskommelser
mellan regeringen och
organisationer som
företräder näringslivet

12. utredning, sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte för
tillsyn enligt lagen uppgifter i
(2011:791) om tillsynsverksamheten, om
ackreditering och teknisk intresset av allmän kännedom om
kontroll eller enligt förhållande som rör människors
motsvarande äldre hälsa, miljön eller redligheten
föreskrifter i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

13. utredning, planering,
tillsyn och stödverksamhet
hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

14. utredning i frågor om
energibesparande åtgärder
inom transportsektorn eller
om upphandling av olönsam
interregional trafik på
järnväg

15. utredning, planering och sekretessen enligt 9 § första
tillsyn hos Konsumentverket stycket 1 gäller inte för
eller Konsumentombudsmannen uppgifter i
tillsynsverksamheten, om
intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

16. utredning, prisreglering
och tillsyn hos Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket
enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

17. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn hos i ärenden
Transportstyrelsen
sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte heller
vid Transportstyrelsens tillsyn
över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för
konsumenter eller kan antas
komma att användas av
konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

18. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
skogsvårdslagen (1979:429)
och tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 9 § första
(2014:1005) om stycket 1 gäller inte om
virkesmätning intresset av allmän kännedom
om något förhållande som rör
människors hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har
sådan vikt att uppgifterna bör
lämnas ut

19. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1992:1300) om
krigsmateriel,
tillståndsgivning enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EU)
nr 258/2012 av den 14
mars 2012 om genomförande
av artikel 10 i FN:s
protokoll om olaglig
tillverkning av och
handel med eldvapen,
delar till eldvapen och
ammunition, bifogat till
Förenta nationernas
konvention mot
gränsöverskridande
organiserad brottslighet
(FN:s protokoll om
skjutvapen), och om
införande av
exporttillstånd, import-
och transiteringsåtgärder
för skjutvapen, delar
till skjutvapen och
ammunition och utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla
användningsområden och av
tekniskt bistånd samt
utredning som handhas av
Försvarets radioanstalt
till stöd för
tillståndsgivning hos
Inspektionen för
strategiska produkter
enligt samma lag, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

20. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1939:174) om
tillverkning, införsel
och försäljning av
gasskyddsmateriel

21. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
lotterilagen (1994:1000)
och kasinolagen
(1999:355) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser samt
utredning och planering
som handhas av
Lotteriinspektionen

22. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
förordningen (1956:413)
om klassificering av sekretessen enligt 9 § första
kött, lagen (2006:805) om stycket 1 gäller inte för
foder och animaliska uppgifter i
biprodukter, förordningen tillsynsverksamheten, om
(2006:814) om foder och intresset av allmän kännedom om
animaliska biprodukter, förhållande som rör människors
de föreskrifter som hälsa, miljön eller redligheten
meddelats med stöd av i handeln eller ett liknande
förordningarna och de allmänintresse har sådan vikt
EG-bestämmelser som att de bör lämnas ut
kompletteras av lagen
samt förordningen
(1997:969) om import- och
exportreglering, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

23. tillståndsgivning för sekretessen gäller endast
nya verksamheter med enligt 9 § första stycket 1
påverkan på miljön enligt
17 kap. miljöbalken

24. utredning, planering, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning, i ärenden, med undantag för
tillsyn och stöd inom beslut i ärenden om
jordbrukets, rennäringens exportbidrag, produktionsbidrag
och fiskets områden hos och stöd till marknadsföring
Statens jordbruksverk,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sametinget, Kustbevakningen
och länsstyrelser

25. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och
förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

26. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2012:806) om
beredskapslagring av
olja eller enligt
motsvarande äldre
föreskrifter

27. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
strålskyddslagen
(1988:220) eller enligt sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre stycket 1 gäller inte för
bestämmelser uppgifter i
tillsynsverksamheten, om
intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

28. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen sekretessen enligt 9 § första
(2006:813), förordningen stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som om intresset av allmän kännedom
importeras från tredje om något förhållande som rör
land, kungörelsen människors hälsa, miljön eller
(1974:271) om kontroll redligheten i handeln eller ett
vid utförsel av livsmedel liknande allmänintresse har sådan
eller enligt motsvarande vikt att de bör lämnas ut
äldre bestämmelser, lagen
(2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser,
förordningen (2013:1059)
om kontroll av ekologisk
produktion eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, de
föreskrifter som
meddelats med stöd av
förordningarna och
kungörelsen och de
EU-bestämmelser som
kompletteras av
livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och
kontroll enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 470/2009 av den 6 maj
2009 om
gemenskapsförfaranden
för att fastställa
gränsvärden för
farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska
livsmedel samt om
upphävande av rådets
förordning (EEG) nr
2377/90 och ändring av
Europaparlamentets och
rådets direktiv
2001/82/EG och
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 726/2004 eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

29. tillsyn över sekretessen enligt 9 § första
hälsoskyddet enligt stycket 1 gäller inte om
miljöbalken och intresset av allmän kännedom om
miljötillsynsförordningen förhållande som rör människors
(2011:13) hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut

30. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn enligt
lagstiftningen om
djurskydd, epizooti,
zoonoser, kontroll av
husdjur, provtagning på
djur, införsel och
utförsel av levande djur,
behörighet att utöva
veterinäryrket och EG-
bestämmelser som
kompletteras av
lagstiftningen samt
enligt förordningen
(1994:1313) om avgifter
vid veterinär
yrkesutövning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser och
förordningen (1971:810)
med allmän
veterinärinstruktion

31. uppföljnings- och
stödverksamhet hos
länsstyrelser,
Socialstyrelsen och
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap i frågor som
rör förberedelser enligt
lagen (2006:544) om
kommuners och landstings
åtgärder inför och vid
extraordinära händelser
i fredstid och höjd
beredskap eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

33. utredning, sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte vid
tillsyn enligt tillsyn över produktsäkerheten
läkemedelslagen (1992:859) hos varor som är avsedda för
eller enligt motsvarande konsumenter eller kan antas
äldre bestämmelser, komma att användas av
tillsyn enligt lagen konsumenter, om intresset av
(1993:584) om allmän kännedom om
medicintekniska produkter förhållande som rör risk för
eller enligt motsvarande skada på person har sådan
äldre bestämmelser, vikt att uppgiften bör lämnas
tillståndsgivning och ut
tillsyn enligt lagen
(2006:496) om blodsäkerhet
och lagen (2008:286) om
kvalitets- och
säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga
vävnader och celler,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2009:366) om handel med
läkemedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, tillsyn
enligt rådets förordning
(EG) nr 953/2003 av den
26 maj 2003 om
förhindrande av att
handeln med vissa
viktiga mediciner avleds
till Europeiska unionen,
tillsyn enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 726/2004 av den 31
mars 2004 om inrättande
av gemenskapsförfaranden
för godkännande av och
tillsyn över
humanläkemedel och
veterinärmedicinska
läkemedel samt om
inrättande av en
europeisk
läkemedelsmyndighet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser,
tillsyn enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
816/2006 av den 17 maj
2006 om tvångslicensiering
av patent för tillverkning
av läkemedelsprodukter för
export till länder med
folkhälsoproblem samt
tillsyn enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1901/2006 av den 12
december 2006 om
läkemedel för pediatrisk
användning och om ändring
av förordning (EEG) nr
1768/92, direktiv
2001/20/EG, direktiv
2001/83/EG och förordning
(EG) nr 726/2004

34. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1992:860) om kontroll av
narkotika,
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
273/2004 av den 11
februari 2004 om
narkotikaprekursorer,
rådets förordning (EG) nr
111/2005 av den 22
december 2004 om regler
för övervakning av
handeln med
narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och
tredjeländer, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser, samt
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor

35. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte beslut
marinvetenskaplig i ärenden
forskning enligt 7 kap.
23 § miljöbalken

36. tillsyn enligt
fartygssäkerhetslagen
(2003:364) och fartygs-
säkerhetsförordningen
(2003:438)

37. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1966:314) om
kontinentalsockeln

38. tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1977:945) i ärenden
om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och
kvalitet

39. utredning som handhas sekretessen gäller inte beslut
av Skogsstyrelsen i fråga i stödärenden
om produktionsförhållande
hos svenska sågverk och
producenter av
skogsodlingsmaterial samt
stöd inom skogsbrukets
område som handhas av
Skogsstyrelsen

40. tillståndsgivning vid sekretessen gäller inte
sådan miljöfarlig beslut i ärenden
verksamhet som avses i
9 kap. 6–6 b §§ miljöbalken sekretessen enligt 9 § första
och för hantering av stycket 1 gäller inte för
farligt avfall enligt uppgifter i
avfallsförordningen tillsynsverksamheten om
(2011:927) eller intresset av allmän kännedom
motsvarande äldre om förhållande som rör
föreskrifter samt tillsyn människors hälsa, miljön
över miljöfarlig eller redligheten i handeln
verksamhet och hantering eller ett liknande
av farligt avfall enligt allmänintresse har sådan
miljöbalken vikt att uppgifterna bör
och lämnas ut
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

41. tillsyn enligt
förordningen (1991:93) om
införande av OECD:s
principer om god
laboratoriesed

42. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon

43. tillsyn enligt lagen
(1971:1078) om
försvarsuppfinningar

44. tillsyn över sådan sekretessen enligt 9 § första
dumpning och förbränning stycket 1 gäller inte, om
av avfall som anges i 15 intresset av allmän kännedom om
kap. 31 § miljöbalken förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut

46. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn i fråga om
kemiska produkter och sekretessen enligt 9 § första
biotekniska organismer stycket 1 gäller inte för
enligt miljöbalken eller uppgifter i
enligt till miljöbalken tillsynsverksamheten, om
anslutande förordningar intresset av allmän kännedom om
eller enligt förhållande som rör människors
EG-förordningar inom hälsa, miljön eller redligheten
samma område i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

47. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:855) i ärenden
om statligt stöd till
vissa tjänsteresor och
förordningen (1985:856)
om statligt stöd till
viss datakommunikation
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

48. tillståndsgivning och
tillsyn enligt tullagen
(2000:1281) eller
motsvarande äldre
bestämmelser samt
utredning vid inrättande
eller indragning av
tullkontor och vid
fastställande av
förrättnings- eller
farledsvaruavgift

49. stöd enligt
förordningen (2000:281) sekretessen gäller inte beslut
om regionalt i ärenden
transportbidrag eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser samt stöd
till linjesjöfarten på
Gotland

50. tillståndsgivning och
tillsyn enligt
förordningen (2006:311)
om transport av farligt
gods eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

51. tillsyn enligt
förordningen (1975:49) om
gemensam kontrollstämpel
m.m. för arbeten av guld,
silver och platina

52. tillståndsgivning och sekretess för ingivna
tillsyn enligt undersökningsresultat enligt 14
minerallagen (1991:45), kap. 3 § minerallagen gäller i
lagen (1985:620) om vissa högst fyra år
torvfyndigheter och lagen
(1978:160) om vissa
rörledningar eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

53. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1993:555) i ärenden
om statligt stöd till
skogsbruket eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

54. stöd enligt sekretessen gäller endast
förordningen (1991:978) enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
produktion av vissa
läromedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

55. utredning som handhas
av Naturvårdsverket i
samband med ansökan om
medel ur EG:s LIFE-fond

56. tillståndsgivning och sekretessen enligt 9 § första
tillsyn enligt lagen stycket 1 gäller inte vid
(2010:1011) om tillsyn över produktsäkerheten
brandfarliga och hos varor som är avsedda för
explosiva varor eller konsumenter eller kan antas
motsvarande äldre komma att användas av
föreskrifter konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

57. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
bilskrotningsförordningen
(2007:186) och tillsyn i sekretessen enligt 9 § första
fråga om stycket 1 gäller inte för
bilskrotningsverksamhet uppgifter i
enligt tillsynsverksamheten, om
miljötillsynsförordningen intresset av allmän kännedom om
(2011:13) samt utredning förhållande som rör människors
och tillsyn enligt hälsa, miljön eller redligheten
avgasreningslagen i handeln eller ett liknande
(2011:318),
drivmedelslagen (2011:319), allmänintresse har sådan vikt
avgasreningsförordningen att de bör lämnas ut
(2011:345) och
drivmedelsförordningen
(2011:346)

58. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut
enligt patientsäkerhetslagen i ärenden
(2010:659) eller motsvarande
äldre föreskrifter sekretessen gäller inte för
uppgifter som avses i 2 kap. 3 §
patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369)

59. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn enligt
utsädeslagstiftningen och
växtskyddslagstiftningen

60. tillsyn enligt lagen
(1975:1083) om
uppgiftsskyldighet
rörande mottagande av
olja eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

61. tillsyn enligt sekretessen gäller inte för
tobakslagen (1993:581) uppgifter som ingår i
eller enligt motsvarande information som ska spridas
äldre bestämmelser till konsumenter enligt 3 §
tobaksförordningen (2001:312)

62. tillståndsgivning
enligt 3 kap. 11 § andra
stycket, 5 kap. 9 § andra
stycket eller 7 kap. 17 §
årsredovisningslagen
(1995:1554) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

63. utredning, planering
och tillsyn enligt lagen
(1976:295) om skyldighet
för näringsidkare att
medverka vid lagring för
försörjningsberedskap

64. stöd enligt sekretessen gäller endast
presstödsförordningen enligt 9 § första stycket 1
(1990:524) eller enligt
motsvarande äldre
föreskrifter

65. stöd genom garantier
som handhas av
Riksgäldskontoret eller
Boverket samt genom lån som
handhas av Riksgäldskontoret

66. stöd som handhas av sekretessen gäller endast
Vetenskapsrådet, enligt 9 § första stycket 1
Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och
välfärd samt
Forskningsrådet för
miljö, areella näringar
och samhällsbyggande

67. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte beslut
(1990:613) om i ärenden
miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid
energiproduktion och
därtill anslutande
förordning

68. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (2001:770) i ärenden
om sjöfartsstöd eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

69. utredning enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:738) i ärenden
om dumpnings- och
subventionsundersökningar

70. planering,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt
ransoneringslagen
(1978:268)

71. planering och tillsyn
enligt förfogandelagen
(1978:262)

72. stöd enligt
förordningen (1981:665)
om
exportkreditfinansiering
med statligt stöd,
förordningen (1981:666)
om statligt stöd för
kredit vid försäljning
inom landet i vissa fall
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

73. utredning om
ekonomiska förhållanden i
ärenden om tillstånd till
biluthyrning enligt lagen
(1998:492) om
biluthyrning eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

74. stöd enligt sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1058) enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
litteratur,
kulturtidskrifter och
läsfrämjande insatser
eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter

75. stöd enligt
förordningen (1978:507)
om industrigarantilån
m.m., förordningen
(1998:996) om
sysselsättningsbidrag,
förordningen (2007:61) om
regionalt
investeringsstöd,
förordningen (2000:282)
om småföretagsstöd,
förordningen (2000:283)
om regionalt bidrag till
företagsutveckling samt
förordningen (2000:284)
om stöd till kommersiell
service eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

76. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut
enligt lagen (1992:1514) i ärenden
om måttenheter, mätningar
och mätdon eller enligt sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre stycket 1 gäller inte för
bestämmelser och enligt uppgifter i
lagen (1999:779) om tillsynsverksamheten, om
handel med intresset av allmän kännedom om
ädelmetallarbeten förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

77. utredning om ekonomiska
förhållanden i ärenden om
tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som
ska uppfyllas av personer
som bedriver yrkesmässig
trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG2
och yrkestrafiklagen
(2012:210) eller taxitrafik
enligt taxitrafiklagen
(2012:211) eller i ärenden
om trafiktillstånd enligt
motsvarande äldre
föreskrifter

79. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut
arbetsstipendier till i ärenden
läromedelsförfattare

80. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1979:357) om yrkesmässig
försäljning av
dyrkverktyg

81. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
skogsvårdsförordningen
(1993:1096) avseende
införsel av
skogsodlingsmaterial

82. utredning, sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om
genetiskt modifierade förhållande som rör människors
organismer enligt och djurs hälsa, miljön eller
miljöbalken, förordningen ett liknande allmänintresse har
(2002:1086) om utsättning sådan vikt att uppgifterna bör
av genetiskt modifierade lämnas ut
organismer i miljön och
förordningen (2000:271) sekretessen gäller inte heller
om innesluten användning i övrigt beslut i ärenden eller
av genetiskt modifierade i ärenden om tillstånd och
organismer samt tillsyn i anmälan för en allmän
fråga om genetiskt beskrivning av de genetiskt
modifierade organismer modifierade organismerna, för
enligt uppgift om vem som bedriver
miljötillsynsförordningen den verksamhet som omfattas av
(2011:13) ärendet och dennes adress, för
uppgift om verksamhetens syfte
och var verksamheten bedrivs,
för uppgift om klassificering i
riskkategori, för uppgift om
skyddsåtgärder, för planer för
övervakning av de genetiskt
modifierade organismerna och
för nödsituationer samt för
sådan riskbedömning som avses
i 1 kap. 6 § förordningen
(2002:1086) om utsättning av
genetiskt modifierade organismer
i miljön och 7 § förordningen
(2000:271) om innesluten
användning av genetiskt
modifierade organismer eller
uppgifter som en ansvarig
myndighet har fått i enlighet
med artikel 4, 9 eller 12 i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1946/2003 av
den 15 juli 2003 om
gränsöverskridande förflyttning
av genetiskt modifierade
organismer och som omfattas av
de begränsningar i sekretessen
som följer av artikel 16 samma
förordning
83. stöd enligt
förordningen (1996:880)
om finansiering genom
stiftelsen Industrifonden
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
84. tillsyn enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
85. tillsyn enligt lagen
(1974:191) om
bevakningsföretag
86. beredskapsplanering
för livsmedelsförsörjning

87. utredning, planering
och stödverksamhet enligt
lagen (2006:647) om
finansiella åtgärder för
hanteringen av
restprodukter från
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
88. utredning, planering sekretessen gäller inte beslut
och stödverksamhet hos
länsstyrelser i frågor
som rör näringslivet
89. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn som rör handel i ärenden
med skjutvapen enligt
vapenlagen (1996:67)

90. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1982:1228) i ärenden
om statligt bidrag för
investeringar som rör
distribution av
fjärrvärme och
förordningen (1983:1109)
om statligt stöd för
vissa energiprojekt eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

91. planering och tillsyn
hos Försvarets
materielverk vid
uppbyggnad och kontroll
av företags
säkerhetsskydd

92. tillsyn över sekretessen gäller inte beslut
vattenverksamhet enligt i ärenden
miljöbalken och
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

93. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1983:1108) i ärenden
om statligt bidrag till
installationer för
uppvärmning m.m.

94. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1983:1097) med vissa
bestämmelser om
larmanläggningar m.m.

95. utredning hos
Försvarets materielverk
för bedömning av företag
inför framtida
materielleveranser

96. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1991:336) om vissa
dryckesförpackningar,
tillsyn över verksamhet
som avser import och
återvinning av
dryckesförpackningar av
aluminium samt över
handhavande av statliga
medel för
företagshälsovård inom
lantbruket

97. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
miljöbalken och annan
lagstiftning i fråga om
åtgärder som rör djur och
växter som tillhör
skyddade arter
98. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut
projektbidrag enligt i ärenden
förordningen (1976:528)
om bidrag till konstnärer
eller bidrag till projekt
på filmområdet enligt
förordningen (1989:500)
om vissa särskilda
insatser på kulturområdet

99. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn hos Post- och
telestyrelsen

100. utredning enligt sekretessen gäller inte i
lagen (1990:712) om ärenden som avses i 29 kap.
undersökning av olyckor 12 a och 13 §§ offentlighets-
och förordningen och sekretesslagen (2009:400)
(1990:717) om
undersökning av olyckor
eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter,
särskild utredning som
har tillsatts av
regeringen för att utreda
en sådan olycka som avses
i 2 § samma lag samt
tillsyn hos Statens
haverikommission

101. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn hos Myndigheten
för radio och tv

102. utredning och
tillsyn hos
Kammarkollegiet

103. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn hos
Revisorsnämnden

104. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut
och tillsyn enligt i ärenden
fastighetsmäklarlagen
(2011:666)

105. utredning och
planering hos
sjöräddningscentralen i
Göteborg enligt
föreskrifter om
ínformationsskyldighet
för vissa fartyg

106. utredning och sekretessen gäller inte beslut
stödverksamhet enligt i ärenden
förordningen (2007:14)
om förvaltning av EG:s
strukturfonder eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

107. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1994:1708) om EG:s
förordningar om sekretessen enligt 9 § första
strukturstöd och om stöd stycket 1 gäller inte om
till utveckling av intresset av allmän kännedom om
landsbygden, lagen något förhållande som rör
(1994:1710) om EG:s människors och djurs hälsa,
förordningar om miljön, redligheten i handeln
jordbruksprodukter, eller ett liknande
förordningen (2011:926) allmänintresse har sådan vikt
om EU:s förordningar om att uppgifterna bör lämnas ut
pris- och
marknadsreglering av
jordbruksprodukter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser, lagen
(2009:1424) om kontroll
av skyddade beteckningar
på jordbruksprodukter
och livsmedel eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser,
förordningen (2009:1425)
om kontroll av skyddade
beteckningar på
jordbruksprodukter och
livsmedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

108. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1999:381) om åtgärder
för att förebygga och
begränsa följderna av
allvarliga
kemikalieolyckor

109. utredning som
handhas av
Livsmedelsekonomiska
institutet

110. utredning, sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om
växtskyddsmedel och förhållande som rör människors
biocidprodukter enligt och djurs hälsa, miljön eller
bestämmelserna om ett liknande allmänintresse
bekämpningsmedel och har sådan vikt att uppgifterna
tillsyn i miljöbalken, bör lämnas ut
förordningen (2006:1010)
om växtskyddsmedel, sekretessen gäller inte heller
förordningen (2000:338) i övrigt beslut i ärenden eller
om biocidprodukter och i ärenden om godkännande eller
miljötillsynsförordningen registrering av växtskyddsmedel
(2011:13) eller biocidprodukter för en
allmän beskrivning av
produkterna och produkternas
namn, för uppgift om vem som
ansökt om godkännande eller
registrering och dennes adress,
för uppgift om vem som
tillverkat ett verksamt ämne,
för uppgift om namnet på och
halten av ett verksamt ämne i
en produkt, för uppgifter om
benämningen på sådana andra
ämnen i en produkt som
betraktas som farliga och
därigenom påverkar bedömningen
av produkten, för fysikaliska
och kemiska uppgifter om
produkter och deras verksamma
ämnen, för uppgifter om hur
produkter eller deras
verksamma ämnen kan göras
oskadliga, för sammanfattande
uppgifter om resultaten av
försök som har krävts för att
fastställa ett verksamt ämnes
eller en produkts
effektivitet och dess effekter
på människor, djur och miljö
eller effekter i fråga om
resistens, för uppgifter om
åtgärder som bör vidtas för
att minska riskerna i samband
med användning och annan
hantering av produkter samt
för uppgifter om analysmetoder
beträffande en produkts
verksamma ämnen, eller
formuleringsämnen som har
toxikologisk eller miljömässig
betydelse eller beträffande
resthalter som är en följd av
godkänd användning och som har
toxikologisk eller miljömässig
betydelse

111. utredning och sekretessen gäller endast
planering hos Trafikverket enligt 9 § första stycket 1
i fråga om tilldelning av
infrastrukturkapacitet sekretessen gäller inte
enligt järnvägslagen beslut i ärenden
(2004:519) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

112. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt i ärenden
21 kap. 8 § första
stycket aktiebolagslagen
(2005:551) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

113. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt i ärenden
1 kap. 4 § andra stycket
och 7 kap. 4 § första
stycket bokföringslagen
(1999:1078) samt
utredning i
anmälningsärende enligt
7 kap. 3 a § samma lag

114. tillsyn enligt 11 kap. sekretessen gäller inte beslut
2 och 3 §§ plan- och i ärenden
bygglagen (2010:900) om
tillsynen gäller frågor om
byggprodukters lämplighet
eller utsläppande på
marknaden enligt någon av
bestämmelserna i 8 kap.
19–21 §§ samma lag eller
enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av
16 kap. 6 § den lagen

115. utredning av behovet
av
narkotikaklassificering
enligt
narkotikastrafflagen
(1968:64) och
klassificering av varor
enligt lagen (1999:42) om
förbud mot vissa
hälsofarliga varor

116. utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om
typgodkännande enligt
fordonslagen (2002:574)

117. utredning, planering
och uppföljning hos
Trafikverket i fråga om
trafik- och
transportutveckling samt
infrastruktur på
järnvägstrafikområdet

118. utredning och sekretessen gäller inte beslut
planering som handhas av i ärenden
Transportstyrelsen och
som avser den civila
sjöfarten och hamnskyddet

119. tillsyn enligt sekretessen enligt 9 § första
produktsäkerhetslagen stycket 1 gäller inte, om
(2004:451) intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör risk för
skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

120. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 9 § första
(1996:18) om vissa stycket 1 gäller inte, om
säkerhets- och miljökrav intresset av allmän kännedom om
på fritidsbåtar förhållande som rör risk för
skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

121. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 9 § första
(1998:1707) om åtgärder stycket 1 gäller inte vid
mot buller och avgaser tillsyn över produktsäkerheten
från mobila maskiner hos varor som är avsedda för
konsumenter eller kan antas
komma att användas av
konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

122. utredning, sekretessen gäller inte beslut
planering, i ärenden
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2004:1199) om handel med
utsläppsrätter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

123. utredning och
planering enligt
förordningen (2006:942)
om krisberedskap och höjd
beredskap eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

124. utredning enligt sekretessen enligt 9 § första
förordningen (2008:834) stycket 1 gäller inte om
om producentansvar för intresset av allmän kännedom om
batterier och något förhållande som rör
förordningen (2014:1075) människors hälsa, miljön,
om producentansvar för redligheten i handeln eller ett
elutrustning samt liknande allmänintresse har
tillsyn i fråga om sådan vikt att uppgifterna bör
elektriska och lämnas ut
elektroniska produkter,
elutrustning och
batterier enligt
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

125. tillståndsgivning och
tillsyn enligt förordningar om
ekonomiska sanktioner som har
beslutats av Europeiska
unionen och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner samt
utredning till stöd för sådan
tillståndsgivning och tillsyn

126. utredning och
tillsyn enligt lagen
(2009:730) om handel
med vissa receptfria
läkemedel.

127. tillsyn enligt 2 §
första stycket andra
meningen lagen (1994:1563)
om tobaksskatt

128. utredning hos sekretessen gäller endast
Tandvårds- och enligt 9 § första stycket 1
läkemedelsförmånsverket
enligt lagen (2008:145)
om statligt
tandvårdsstöd

130. utredning, sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(2010:1052) om
auktorisation av
patentombud

131. tillsyn enligt sekretessen gäller inte
lagen (2010:1933) om beslut i ärenden
auktorisation av
delgivningsföretag

132. utredning, planering
och stödverksamhet hos
Försvarsexportmyndigheten
med avseende på
exportfrämjande
verksamhet

133. tillståndsgivning sekretessen gäller inte
enligt socialtjänstlagen beslut i ärenden
(2001:453) och lagen
(1993:387) om stöd och
service till vissa
funktionshindrade

134. stöd enligt sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1921) enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
musiklivet

135. utredning och planering
hos Riksgäldskontoret i
frågor som rör bank- och
kreditväsendet

136. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2013:283) om bevakning
ombord på svenskt fartyg

137. utredning med anledning av
en ansökan om att utses till
ett tekniskt bedömningsorgan
enligt 4 kap. 5 § plan- och
byggförordningen (2011:338)

138. utredning hos
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
i ärenden om hälsoekonomiska
bedömningar av
medicintekniska produkter
eller av läkemedel som
används inom sluten vård

139. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte
(2013:80) om bidrag till beslut i ärenden
öppenvårdsapoteksservice
av allmänt ekonomiskt
intresse

140. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte
tillsyn hos Försvarsmakten beslut i ärenden
enligt 14 kap.
luftfartsförordningen
(2010:770)

141. tillsyn, utredning sekretessen gäller inte
och planering hos beslut i ärenden
Skogsstyrelsen enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr
995/2010 av den 20 oktober
2010 om fastställande av
skyldigheter för
verksamhetsutövare som
släpper ut timmer och
trävaror på marknaden

142. stöd enligt sekretessen gäller inte
förordningen (2014:67) om beslut i ärenden
bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära
stöd för återgång i arbete

143. stöd enligt sekretessen gäller inte
förordningen (2014:68) om beslut i ärenden
bidrag till
företagshälsovården för
köp av medicinsk service

144. stöd enligt sekretessen gäller inte
förordningen (2013:145) beslut i ärenden
om stöd för innovativt
byggande av bostäder
för unga

/Träder i kraft I:2015-07-01/
145. tillsyn hos
länsstyrelser enligt
lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av
terrorism
Förordning (2015:134).

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Ackreditering 12
Affärsverket svenska kraftnät 9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 108
Arbetslivsforskning 9, 66
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79
Avfall 40, 44
Avgasrening 57

Batterier 124
Bekämpningsmedel 110
Beredskapslagring 26
Beredskapsplanering 86, 123
Bevakning 136
Bevakningsföretag 85
Bilskrotning 57
Biluthyrning 73
Biocidprodukter 110
Biotekniska organismer 46
Boverket 65, 137, 144
Brandfarliga varor 56
Byggprodukter 114

Datakommunikation 47
Delgivningsföretag 131
Djur 30, 97
Drivmedel 57
Dryckesförpackningar 96
Dumpning 44
Dumpnings- och subventionsundersökningar 69
Dyrkverktyg 80

EG:s LIFE-fond 55
Ekologisk produktion 28
Ekonomiska sanktioner 125
Elektriska och elektroniska produkter 124
Elsäkerhetsverket 9
Elutrustning 124
Energibesparande åtgärder 14
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 90
Epizootilagstiftning 30
Europeisk läkemedelsmyndighet 33
Explosiva varor 56
Exportkreditfinansiering 72
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 22

Farledsavgift 48
Farligt avfall 40
Farligt gods 50
Fartyg 36, 136
Fastighetsmäklare 104
Film 98
Fjärrvärme 90
Foder 22
Fordonslagen 116
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd 66
Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande 66
Fritidsbåtar 120
Fyr- och farledsvaruavgift 48
Förbränning 44
Företagshälsovård inom lantbruket 96
Företagsstöd, regionalpolitiskt 75
Förfogandelagen 71
Förorening 84
Förrättningsavgift 48
Försvarets materielverk 91, 95
Försvarsexportmyndigheten 132
Försvarsmakten 140
Försvarsuppfinningar 43
Försäkringskassan 142, 143
Försörjningsberedskap 63

Garanti 65
Gasskyddsmateriel 20
Genetiskt modifierade organismer 82
Guld 51

Hamnskydd 118
Havs- och vattenmyndigheten 24
Humanläkemedel 33
Husdjur 30
Hälsofarliga varor 34, 115
Hälsoskydd 29

Importreglering 22
Industrifonden 83
Industrigarantilån 75
Inspektionen för vård och omsorg 58, 133
Investeringar 9, 90
Investeringsstöd 75

Jordbruk 24, 107
Järnvägstrafik 14

Kammarkollegiet 102
Kasino 21
Kemikalier 108
Kemiska produkter 46
Kommersiell service 75
Kommerskollegium 7
Kommitté 2
Konstnärer 98
Konsumentombudsmannen 15
Konsumentverket 15
Kontinentalsockeln 37
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 19
Krisberedskap 31, 123
Kustbevakningen 24
Kärnteknisk verksamhet 25, 87
Kött 22

Laboratoriesed 41
Larmanläggningar 94
Livsmedel 28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet 109
Livsmedelsförordningen 28
Lokaliseringssamråd 11
Lotterier 21
Läkemedel 28, 33, 126, 138
Läkemedelslagen 33
Länsstyrelser 24, 31, 88
Läromedel 54

Marinvetenskaplig forskning 35
Materielleveranser 95
Medicintekniska produkter 33, 138
Miljöavgift 67
Miljöbalken 23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92,
97
Miljöfarlig verksamhet 40
Miljön 23
Minerallagen 52
Mobila maskiner 121
/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten för radio och tv 101
/Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten för radio och tv 64, 101
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13, 31
Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser 9
Måttenheter 76

Narkotikaklassificering 115
Narkotikakontrollagen 34
Narkotikaprekursorer 34
Naturvårdsverket 55

Olja 26, 60
Olyckor 100

Patentombud 130
Patientsäkerhet 58
Platina 51
/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Post- och telestyrelsen 99
Presstödsnämnden 64
Prisreglering, hos regeringen 1
/Träder i kraft I:2015-07-01/
Post- och telestyrelsen 99
Prisreglering, hos regeringen 1
Prisreglering och utredning, hos Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket 16
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets
område 5
Producentansvar 124
Produkter med dubbla användningsområden 19
Produktsäkerhetslagen 119
Programrådet för forskning för ett
avfallssnålt samhälle 9
Provtagning på djur 30

Ransoneringslagen 70
Receptfria läkemedel 126
Regeringen 1
Regional utvecklingspolitik 75
Rennäringen 24
Revisorsnämnden 103
Riksgäldskontoret 65, 135
Risk- och sårbarhetsanalys 123
Rymdstyrelsen 9
Rörledningar 52

Salmonella 30
Sametinget 24
Silver 51
Sjöfart 36, 49, 68, 118
Sjöräddningscentralen i Göteborg 105
Skatteverket 112, 113, 127
Skjutvapen 89
Skogsbruket 53
Skogsodlingsmaterial 39, 81
Skogsstyrelsen 39, 141
Skogsvård 18, 81
Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel 127
Småföretagsstöd 75
Socialstyrelsen 31, 58, 123
Statens energimyndighet 9
Statens haverikommission 100
Statens jordbruksverk 6, 24
Statens kulturråd 74
Statens musikverk 134
Statligt tandvårdsstöd 128
Strukturfonder 106
Strålskyddslagen 27
Strålsäkerhetsmyndigheten 9
Styrelsen för ackreditering och 12, 137
teknisk kontroll
Styrgruppen för Food from Sweden 9
Sveriges ekonomiska zon 42
Sysselsättningsbidrag 75
Sågverk 39
Säkerhetsskydd 91
Särskild utredare 2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16, 128, 138, 139
Taxitrafiklagen 77
Teknisk kontroll 12
Tekniskt bedömningsorgan 137
Tekniskt bistånd 19
Tillväxtverket 9
Tjänsteresor 47
Tobakslagen 61
Tobaksskatt 127
Torvfyndigheter 52
Trafiktillstånd 77
Trafikverket 9, 111, 117
Transportbidrag 49
Transportstyrelsen 17, 118
Trädgårdsväxter 38
Tullagen 48
Tullkontor 48
Täktverksamhet 35

Uppvärmning 93
Utsläpp av koldioxid 122
Utsäde 59

Vapenlagen 89
Vattenverksamhet 92
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 66
Veterinär 30
Veterinärmedicinska läkemedel 28
Virkesmätning 18
Växter 38, 59, 97
Yrkestrafiklagen 77

Årsredovisningslagen 62

Ädelmetallarbeten 76
Ägarfrågor 10

Öppenvårdsapoteksservice 139
Förordning (2015:298).