Lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

SFS nr
2009:657
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2009-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:951
Upphävd
2014-08-01

1 § Försöksverksamhet med prestationsbaserad
stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
(sfi-bonus) får bedrivas i högst femton kommuner
(försökskommuner).

Regeringen får meddela föreskrifter om inom vilka kommuner
som försöksverksamheten får bedrivas samt om sfi-bonusens
storlek.

2 § Försökskommunerna ska lämna sfi-bonus till nyanlända
invandrare som enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för första gången
folkbokfördes i en kommun under tiden den 1 juli 2009–den 30
juni 2010, och som

1. har fyllt 18 men inte 65 år,

2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3
a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande
äldre bestämmelser, och

3. uppfyller villkoren enligt 3 och 4 §§ denna lag.

3 § Sfi-bonus lämnas till den som inom den tidsperiod som
anges i 4 § i en försökskommun har deltagit i och uppnått
minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare
enligt något eller några av följande alternativ:

– kurs B på studieväg 1,

– kurs C på studieväg 2, eller

– kurs D på studieväg 3.

4 § För att sfi-bonus ska lämnas måste minst betyget Godkänt
ha uppnåtts inom tolv månader från det att erbjuden
utbildning startade, dock senast inom femton månader från den
dag personen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för första gången
folkbokfördes i en kommun.

5 § Sfi-bonus lämnas med

1. en halv bonus för personer som har uppnått minst betyget
Godkänt i svenskundervisning för invandrare på kurs B på
studieväg 1,

2. två tredjedels bonus för personer som har uppnått minst
betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare på kurs C
på studieväg 2, och

3. en hel bonus för personer som har uppnått minst betyget
Godkänt i svenskundervisning för invandrare på kurs D på
studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med sammanlagt högst en hel bonus till samma
person. För personer som får sfi-bonus enligt första stycket
ska redan utbetald sfi-bonus räknas av.

6 § Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) samt lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar.

7 § Försökskommunen ska informera de nyanlända invandrare som
omfattas av lagen om förutsättningar och villkor för att få
sfi-bonus.

8 § Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den enskilde hos
den försökskommun där den sökande är folkbokförd. Ansökan ska
ha kommit in till kommunen inom tre månader från den dag då
minst betyget Godkänt enligt något av alternativen enligt 3 §
har uppnåtts.

9 § Försökskommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.

10 § Försökskommunen ska lämna uppgifter om de personer som
har ansökt om sfi-bonus till en eller flera myndigheter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om kommunens
uppgiftsskyldighet.

11 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.