Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

SFS nr
2009:689
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1582

Allmänna bestämmelser

1 § För att bidra till omställningen av energisystemet och
till industriell utveckling inom energiteknikområdet syftar
detta stöd till

a) att användningen av solcellssystem och antalet aktörer som
hanterar sådana system ska öka i Sverige,

b) att systemkostnaderna ska sänkas, och

c) att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med
minst 2,5 gigawattimmar under stödperioden.

2 § Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna
förordning lämnas till privatpersoner, kommuner och företag
som ett engångsbidrag för installation av alla typer av
nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för
åtgärder som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant
stöd som lämnats av Europeiska unionen, eller skattereduktion
för arbetskostnad.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor
som anges i kapitel I och i artikel 41 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast
den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2016.
Förordning (2014:1582).

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

Med solcellssystem avses i denna förordning ett system för
produktion av elektricitet från solstrålning i vilket
solceller ingår och som avgränsas av anslutning till
fastighetsinternt eller externt elnät.
Förordning (2014:1582).

Förutsättningar för stöd

4 § Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad
eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är
byggt på marken.

För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en
integrerad konstruktion (solels- och solvärmehybridsystem)
får stöd lämnas endast om elproduktionen uppgår till minst 20
procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och
värmeproduktion. Förordning (2014:1582).

5 § Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de
begränsningar som följer av andra och tredje styckena får
stöd lämnas med högst 30 procent till företag och med högst
20 procent till övriga.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per
solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor
plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk
toppeffekt. Stödberättigande kostnader för solels- och
solvärmehybridsystem får uppgå till högst 90 000 kronor plus
mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning,
ska stödet minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen.
Förordning (2014:1582).

6 § Stödberättigande kostnader är

1. projekteringskostnader,

2. kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive
eventuella linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan
fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning,
brytare, överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt
system för lagring av energi, dock inte värmelager, och

3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför
åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt
företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att
företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och
avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en
stödberättigande kostnad. Förordning (2011:1473).

Påbörjande och slutförande

7 § En åtgärd anses påbörjad

a) den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall
projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader,

b) den dag då solcellsmoduler införskaffades för
installationen i övriga fall.

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till
elnätet.

Ansökan och utbetalning

8 § Länsstyrelsen beslutar i ärenden om stöd enligt denna
förordning. Efter ansökan av den som investerar i
solcellssystem prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det
län där systemet ska installeras. Om systemet uppförs på
eller i anslutning till en svensk beskickning i utlandet,
prövas ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

9 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen och innehålla

1. en beräkning av den årliga elproduktionen från
solcellssystemet och i förekommande fall uppgift om
värmeproduktion,

2. uppgifter om projektets plats, dess start- och
slutdatum,
3. en beskrivning av projektet,

4. en förteckning över projektkostnader, och

5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat
offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma
stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter
om företagets namn, antal anställda, årsomsättning samt
balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs
för projektet. Förordning (2014:1582).

10 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag,
eller

2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades
om sökanden inte är ett företag.

11 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även
bestämma när projektet senast ska vara slutfört.

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för
att tillgodose syftet med stödet.

12 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till
länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt
länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga
specificerade skriftliga underlag för att styrka den
stödberättigande kostnaden.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.
Förordning (2014:1582).

12 a § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund
av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1582).

13 § Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska
beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna
de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av
stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av Statens
energimyndighet som ansvarar för uppföljning och utvärdering
av stödet.

13 a § Statens energimyndighet ska föra det register som
avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014. Förordning (2014:1582).

14 § Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska
betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

15 § Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder
som anges i 14 § föreligger.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första
stycket, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
länsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

Bemyndigande

16 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i
samband med begäran om utbetalning, på vilket sätt
uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Tillsyn

17 § Statens energimyndighet ska utöva tillsyn över
efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som
meddelas med stöd av förordningen.

Överklagande

18 § Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens
energimyndighet.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om
utbetalning av stöd får dock inte överklagas.
Förordning (2012:971).

Övergångsbestämmelser

2012:971

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

2. För åtgärder som har slutförts före den 1 februari 2013
gäller 5 § i sin äldre lydelse.

2014:1582

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. För ansökningar från andra än företag som inkommit före
ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.