Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

SFS nr
2009:704
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-06-17

Inledande bestämmelse

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av
den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS).

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i
denna lag gruppering.

Frågor om deltagande i en gruppering m.m.

2 § Frågor om en svensk medlems deltagande i en gruppering
prövas av regeringen.

Regeringen prövar även frågor om ändring av avtalet om att
bilda en gruppering, betydande ändring av en grupperings
stadga samt sådana frågor som avses i artiklarna 13 och 14 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till en gruppering

3 § Regeringen får till en gruppering överlåta
förvaltningsuppgifter gällande program för territoriellt
samarbete som delvis finansieras av EU. De
förvaltningsuppgifter som överlåts får inbegripa
beslutsfattande i fråga om fördelning av stöd ur EG:s
strukturfonder.

Register över grupperingar m.m.

4 § Bolagsverket ska föra ett register över grupperingar med
säte i Sverige. I registret ska uppgifter om regeringens
beslut i fråga om en gruppering föras in.

Bolagsverket ska genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar
vad som har förts in i registret.

I ärenden om registrering ska avgift betalas för ärendets
handläggning. Avgift ska också betalas för registerföringen.

5 § En anmälan om registrering av en gruppering ska göras av
grupperingens samtliga blivande medlemmar.

Förvaltningslagens tillämpning

6 § När en gruppering med säte i Sverige handlägger
förvaltningsuppgifter beträffande förvaltning av program som
delvis finansieras av EU ska följande bestämmelser i
förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

– 9 § om ombud och biträde,

– 10 § om inkommande handlingar,

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig
muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 22–25 §§ om överklagande m.m.,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

Bokföring, årsredovisning och revision

7 § Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision
för en gruppering finns i respektive bokföringslagen
(1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och
revisionslagen (1999:1079).

Likvidation och upplösning

8 § Medlemmar i en gruppering med säte i Sverige ska i
avtalet om att bilda grupperingen reglera förfarandet vid
grupperingens likvidation och upplösning.

Grupperingen ska underrätta regeringen och Bolagsverket om
ett beslut om att inleda likvidation och om upplösning av en
gruppering med säte i Sverige. Upplysningar om likvidation
och upplösning ska föras in i registret över grupperingar.

Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska i fråga om en
grupperings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll
och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

En gruppering är skyldig att lämna myndigheten de handlingar
och uppgifter som myndigheten behöver för kontrollen.

Myndigheten ska rapportera resultatet av kontrollen till
regeringen, Bolagsverket och grupperingen.