Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

SFS nr
2009:705
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:60

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för europeiska grupperingar för
territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för
territoriellt samarbete (EGTS) och de kompletterande regler
som finns i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för
territoriellt samarbete.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i
denna förordning gruppering.

2 § Registret över grupperingar (registret) förs med hjälp av
automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt
hos Bolagsverket.

3 § Registret ska ge offentlighet åt den information som
ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där den information som ingår i registret
utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. förvaltning av grupperingar som registreras i registret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande
register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt
marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 §
personuppgiftslagen (1998:204), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar
enligt lag eller annan författning och

a) som avser grupperingar som registreras i registret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
information som ingår i registret, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

4 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

5 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften
får verket i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

6 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § medge
direktåtkomst till registret.

7 § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den
enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling
som avses i första stycket, ska det framgå av informationen
att handlingen behandlas av myndigheten.

8 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

9 § I fråga om rättelse av personuppgifter i registret
tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28
§ personuppgiftslagen (1998:204).

10 § En alfabetisk förteckning över grupperingarna ska höra
till registret. För varje gruppering ska det finnas uppgift
om registrerat säte och i förekommande fall
organisationsnummer.

11 § Handlingar som avser anmälan ska biläggas registret.
Sådana handlingar ska förvaras särskilt för varje gruppering.

Av 21 § framgår att vissa handlingar även ska registreras i
registret.

Anmälan för registrering

12 § En anmälan för registrering ska göras skriftligen.

En anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Handlingarna ska vara upprättade på eller översatta till
svenska.

Den som begär att en registrering ska göras på något
ytterligare språk än svenska ska, om inte Bolagsverket
beslutar något annat, ge in en översättning till det språket
av de uppgifter eller handlingar som ska registreras.
Översättningen ska vara gjord av en översättare som är
auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet.

13 § En anmälan om registrering av en gruppering enligt 5 §
lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete ska undertecknas av behöriga företrädare för
samtliga blivande medlemmar.

14 § Vid en anmälan för registrering av en gruppering ska
avtalet om att bilda grupperingen samt grupperingens stadga
ges in i kopia.

En anmälan för registrering av en gruppering ska därutöver
innehålla uppgift om följande:

1. grupperingens namn och postadress,

2. grupperingens säte,

3. grupperingens medlemmar, och

4. direktörens och revisorns fullständiga namn, personnummer
alternativt samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas,
födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från
hemvistet, även hemvist.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska dess
organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för
revisionen anges.

15 § Om den som anmäls som direktör inte är folkbokförd i
Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling
eller annan identitetshandling som avser den anmälde.
Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det
behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

16 § När förhållanden som antecknats i registret ändras ska
anmälan göras genast efter det att ändringen inträffat.

En anmälan om ändrade förhållanden får göras av grupperingen
och ska undertecknas av direktören eller annan behörig
företrädare enligt grupperingens stadga. Rätt att göra
anmälan har även den som anmälan gäller.

Om anmälan avser en underrättelse om en ansökan enligt 22 § 6
eller ett beslut, görs anmälan av den som mottagit ansökan
eller fattat beslutet.

17 § En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket
ska vara undertecknad med en elektronisk signatur.

18 § Handlingar som ska fogas till anmälan och som har
upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till
Bolagsverket.

19 § Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara
bestyrkta.

Införingar i registret

20 § Införingar i registret numreras i löpande följd för
varje gruppering. Vid varje införing ska det anges
diarienummer samt datum för införingen och dess kungörande i
Post- och Inrikes Tidningar.

Registreringen ska avfattas på svenska. Om den gruppering som
registreringen avser begär det, ska registreringen dessutom
avfattas på annat officiellt språk inom Europeiska unionen.

21 § Registret ska för varje gruppering innehålla avtalet om
att bilda grupperingen samt grupperingens stadga.

Registret ska vidare för varje gruppering innehålla uppgift
om

1. grupperingens namn, postadress och i förekommande fall
organisationsnummer,

2. datum för registreringen av grupperingen,

3. grupperingens registrerade säte,

4. grupperingens medlemmar,

5. föremålet för grupperingens verksamhet, och

6. direktörens och revisorns fullständiga namn, personnummer
alternativt samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas,
födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från
hemvistet, även hemvist.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska dess
organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för
revisionen anges.

22 § I förekommande fall ska för varje gruppering antecknas

1. varje ändring av avtalet om att bilda grupperingen samt av
grupperingens stadga,

2. uppgift om regeringens beslut när det gäller ändring av
avtalet om att bilda grupperingen samt betydande ändring av
grupperingens stadga,

3. uppgift om att uppdraget för en direktör har upphört,

4. uppgift om regeringens beslut om överlåtelse av
förvaltningsuppgifter enligt 3 § lagen (2009:704) om
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,

5. uppgift om regeringens beslut om förbud för grupperingen
att utöva verksamhet på den egna medlemsstatens territorium
eller om en medlems utträde enligt artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006,

6. uppgift om en ansökan av en behörig myndighet om att
grupperingen ska upplösas enligt artikel 14 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006,

7. uppgift om regeringens beslut om att grupperingen har
förklarats upplöst eller att grupperingen givits en tidsfrist
för att rätta till den situation som föranlett en ansökan
enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1082/2006,

8. uppgift om grupperingens beslut om att inleda likvidation
och om upplösning av en gruppering, och

9. uppgift om rättens beslut om att grupperingen har försatts
i konkurs.

23 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för
registrering ska antecknas i registret så snart som möjligt
efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Om det
framgår att ett beslut ska ha verkan först vid en viss senare
tidpunkt, ska dock anteckning i registret ske i så nära
anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

23 a § På begäran av en gruppering ska grupperingens
e-postadress och telefonnummer antecknas i registret.
Förordning (2012:60).

Kungörelse

24 § I en kungörelse enligt 4 § lagen (2009:704) om
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska det
anges grupperingens namn, grupperingens registrerade säte
samt i förekommande fall grupperingens organisationsnummer.

En kungörelse ska avfattas på samma språk som registreringen
i registret.

Registreringsavgifter

25 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
ska för registrering och dess kungörande, samt för ärendets
handläggning avgifter betalas med följande belopp:

a) vid anmälan för registrering av en gruppering, 1 000 kr,

b) vid anmälan av ny medlem i en gruppering, 500 kr,

c) vid anmälan av ändring av avtalet om att bilda
grupperingen eller av grupperingens stadga, 500 kr,

d) vid anmälan av ändring av uppgifter om direktören eller
revisorn, 500 kr,

e) vid anmälan av eget utträde som direktör eller revisor,
500 kr,

f) vid annan anmälan för registrering, 500 kr.

Avgift tas inte ut för registrering av

a) ändring av postadress eller enbart efternamn,

b) anmälan om beslut om likvidation och upplösning av en
gruppering,

c) anmälan från rätten eller regeringen.

Bemyndigande

26 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för
registrering,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska signaturen
enligt 17 §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som
ska ges in tillsammans med en anmälan som har upprättats
elektroniskt,

4. vilka elektroniska signaturer som får användas när en
handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

5. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens
med originalet.