Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

SFS nr
2009:728
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2009-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:955
Upphävd
2014-08-01

1 § Försöksverksamhet enligt lagen (2009:657) om
försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning
inom svenskundervisning för invandrare får bedrivas i
följande kommuner: Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm,
Katrineholm, Växjö, Trelleborg, Halmstad, Borås, Uddevalla,
Karlstad, Sandviken och Örnsköldsvik (försökskommuner).

2 § Prestationsbaserad stimulansersättning inom
svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel
bonus vara 12 000 kronor.

3 § En försökskommun har rätt till ersättning för kostnader
för utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen
(2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad
stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
och för administrativa kostnader enligt 4 §.

4 § Ersättning för administrativa kostnader lämnas med 900
kronor för varje beslut att bevilja sfi-bonus som
försökskommunen fattar.

5 § Statens skolverk prövar frågor om ersättning enligt denna
förordning. En ansökan om ersättning enligt denna förordning
ska ha kommit in till Statens skolverk senast inom tre
månader från tidpunkten för försökskommunens beslut att
bevilja sfi-bonus.

6 § Ersättning enligt denna förordning betalas efter ansökan
i efterskott för varje kvartal.

7 § För att få ersättning ska försökskommunerna lämna Statens
skolverk de uppgifter som krävs för att verket ska kunna
bedöma rätten till ersättning enligt denna förordning.

8 § Försökskommunerna ska lämna uppgifter till Statens
skolverk i ärenden om sfi-bonus om de personer som har
beviljats sådan bonus. Skolverket får meddela närmare
föreskrifter om kommunernas uppgiftsskyldighet.
9 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.