Studentkårsförordning (2009:769)

SFS nr
2009:769
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:585

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om studentkårer
vid statliga universitet och högskolor.

2 § Med högskolor avses i denna förordning både universitet
och högskolor.
Beslut om ställning som studentkår, m.m.

3 § En studentsammanslutning som vill få ställning som
studentkår ska ansöka om detta hos högskolan.
Sammanslutningen ska till ansökan foga sina stadgar och de
övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i
ärendet.

4 § Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434)
ska gälla för tre år om inte annat följer av 5 §. I beslutet
ska det anges vid vilken organisatorisk eller geografiskt
avgränsad del eller vilka organisatoriska delar av högskolan
sammanslutningen ges ställning som studentkår.

5 § Högskolan ska förena ett beslut enligt 4 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434) med villkor om att sammanslutningen
ska uppfylla de krav som ställs i 4 kap. 9–14 §§ samma lag.
Beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller
villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det.

Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett
beslut om återkallelse fattas.

6 § Högskolan får meddela föreskrifter om hur en studentkår
vid högskolan ska redovisa sin verksamhet och sitt
medlemsantal.

Studentrepresentanter

7 § En studentkår vid en högskola får utse och entlediga
representanter för studenterna när de enligt 2 kap. 7 §
högskolelagen (1992:1434) har rätt att vara representerade.
En studentkår vid en högskola får också utse och entlediga en
representant för studenterna som ska ingå i en
nomineringsgrupp enligt 2 kap. 7 b § högskoleförordningen
(1993:100).

När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ
vid högskolan som täcker flera studentkårers
verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning
som berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i
första stycket första meningen fullgöras på det sätt kårerna
kommer överens om. Om det finns flera studentkårer vid en
högskola, får uppgiften att utse en representant för
studenterna enligt första stycket andra meningen fullgöras på
det sätt kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört
kårerna, besluta hur representanter för studenterna ska utses.
Förordning (2012:585).

8 § En studentrepresentant ska representera även studenter som
inte är medlemmar i en kår. Förordning (2010:1776).

9 § Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte
finns någon studentkår, ska högskolan bland studenterna inom
området anordna direkta eller indirekta val av
studentrepresentanter.

Högskolan får meddela föreskrifter om hur val av
studentrepresentanter enligt första stycket ska anordnas.

Överklagande

10 § Beslut som har fattats av en högskola om att ge en
sammanslutning ställning som studentkår eller om att en
studentkår inte längre ska ha sådan ställning, får överklagas
hos Överklagandenämnden för högskolan.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:585

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012 och ska
tillämpas första gången när ledamöter i en högskolas styrelse
ska utses för tiden från och med den 1 maj 2013.