Kommissionslag (2009:865)

SFS nr
2009:865
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-06-25

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller uppdrag att för en annan persons räkning
men i eget namn sälja eller köpa lös egendom.

Den som har åtagit sig uppdraget kallas kommissionär. Den för
vars räkning försäljningen eller köpet ska ske kallas
kommittent. Om uppdraget faller inom området för en av
kommissionären bedriven näringsverksamhet, kallas
kommissionären handelskommissionär. Kommissionärens och
kommittentens avtal kallas kommissionsavtal.

Avser uppdraget handel med finansiella instrument, gäller
inte 10, 12, 33, 34 och 39–42 §§.

Avtalsfrihet och lagens tvingande verkan

2 § Om kommittenten är konsument och kommissionären är
handelskommissionär, är avtalsvillkor som i jämförelse med
bestämmelserna i denna lag är till nackdel för kommittenten
utan verkan mot denne. Detta gäller dock inte uppdrag där
kommittenten är en professionell kund enligt 8 kap. 17 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Med konsument
avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål
som faller utanför näringsverksamhet.

I andra fall än de som omfattas av första stycket gäller
avtalsvillkor framför bestämmelserna i denna lag, om inte
annat anges i lagen.

Med avtalsvillkor jämställs, vid tillämpningen av första och
andra styckena, praxis som har utbildats mellan parterna och
handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för
parterna.

Kommissionsavtal genom passivitet

3 § En handelskommissionär, som får en begäran om att utföra
ett uppdrag som faller inom området för
kommissionsverksamheten från någon som kommissionären redan
står i affärsförbindelse med, ska utan dröjsmål meddela denne
om kommissionären inte vill utföra uppdraget. I annat fall
ska kommissionären anses ha åtagit sig uppdraget.

Kommissionärens skyldigheter

4 § En kommissionär ska när uppdraget fullgörs ta till vara
kommittentens intresse. Kommissionären ska följa
kommittentens instruktioner, i rimlig omfattning informera
denne om sådana omständigheter som kan vara av betydelse för
uppdraget och utan dröjsmål lämna meddelande om de avtal som
har ingåtts med tredje man för kommittentens räkning.

En handelskommissionär behöver inte uppge med vem avtal har
ingåtts, utom när kommittenten enligt 27 § har rätt att ta
över kommissionärens anspråk mot tredje man.

5 § Om kommittenten har angett ett lägsta pris vid
försäljning eller ett högsta pris vid köp eller gett andra
instruktioner för uppdraget och förhållandena är sådana att
instruktionerna inte kan eller bör följas, ska kommissionären
när det framstår som rimligt begära nya instruktioner.

En kommissionär som i sådana fall som avses i första stycket
inte kan få nya instruktioner i tid ska avbryta utförandet av
uppdraget. Finns det särskilda skäl att anta att kommittenten
ändå skulle vilja att uppdraget utförs, ska kommissionären
dock utföra det på ett sätt som är lämpligt.

6 § En kommissionär ska vårda kommittentens egendom väl. En
handelskommissionär ska, om det behövs, ha en
skadeförsäkring.

Är kommittentens varor inte individualiserade, ska
kommissionären hålla dem avskilda från andra varor av samma
slag, om inte kommittenten uttryckligen har godkänt att de
sammanblandas. Detsamma gäller om en handelskommissionär tar
emot kommittentens pengar.

Kommissionären ska avge redovisning för sitt uppdrag.

7 § En handelskommissionär som i sitt meddelande enligt 4 §
om ingångna avtal inte uppgett med vem ett avtal har ingåtts
ansvarar i förhållande till kommittenten för att avtalet
fullgörs.

8 § En kommissionär som i sitt meddelande enligt 4 §
felaktigt uppgett att ett avtal har ingåtts ansvarar i
förhållande till kommittenten för att det uppgivna avtalet
fullgörs. Detsamma gäller en kommissionär som utan fog
medgett tredje man anstånd med att fullgöra ett avtal.

Kommittentens skyldigheter

9 § En kommittent ska i förskott tillhandahålla den egendom
med vilken kommissionären ska fullgöra ett avtal med tredje
man.

10 § Är ett kommissionsuppdrag varaktigt, ska en kommittent
som förutser att uppdragets omfattning kommer att bli
väsentligt mindre än vad kommissionären haft skäl att
förvänta sig utan dröjsmål underrätta denne.

En handelskommissionärs rätt till provision

11 § En handelskommissionär som under uppdragstiden ingår
avtal med tredje man för kommittentens räkning har rätt till
provision på avtalen.

En handelskommissionär som har tilldelats ett visst område
eller en viss kundkrets har rätt till provision även på avtal
som kommittenten under uppdragstiden har ingått med en tredje
man som hör till området eller kundkretsen. Detsamma gäller
avtal som har ingåtts av en annan kommissionär som fått sitt
uppdrag av kommittenten.

Om provisionens storlek inte har bestämts i avtalet, uppgår
den till ett skäligt belopp.

Fullgör en handelskommissionär efter självinträde enligt 19 §
eller av annan anledning själv i förhållande till
kommittenten en prestation, har kommissionären samma rätt
till provision som om prestationen hade fullgjorts av tredje
man.

12 § En handelskommissionär som har haft ett varaktigt
uppdrag har rätt till provision även på avtal som har ingåtts
efter det att uppdraget upphörde, om

1. avtalet har ingåtts under sådana omständigheter som sägs i
11 § och kommissionären eller kommittenten har tagit emot
tredje mans anbud under uppdragstiden, eller

2. avtalet har kommit till stånd huvudsakligen genom
kommissionärens medverkan under uppdragstiden och har ingåtts
inom skälig tid efter det att uppdraget upphörde.

13 § En handelskommissionär har rätt till provision endast i
den mån tredje man har fullgjort avtalet. Om tredje mans
underlåtenhet att fullgöra avtalet beror på kommittenten
eller något förhållande på dennes sida, påverkar
underlåtenheten dock inte kommissionärens rätt till
provision.

Avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till
nackdel för kommissionären är utan verkan mot denne.

Kommissionärens rätt till ersättning för fullgörelse av avtal
och andra utgifter

14 § Om en kommissionär själv har fått fullgöra det avtal med
tredje man som kommissionären har ingått för kommittentens
räkning, har kommissionären rätt till ersättning från
kommittenten för detta. Har kommissionären fullgjort avtalet
i förskott utan kommittentens samtycke, har kommissionären
dock rätt till ersättning endast om tredje man i motsvarande
mån har fullgjort avtalet.

Om provision inte ska betalas eller inte är avsedd att
innefatta ersättning för utgifter, har kommissionären rätt
till ersättning för sådana utgifter som har rört uppdraget
och varit skäliga.

Kommissionärens säkerhetsrätt

15 § Till säkerhet för en fordran på provision eller annan
ersättning hos kommittenten har en kommissionär panträtt i
kommittentens varor som kommissionären med anledning av
uppdraget har köpt in eller tagit emot för försäljning, om
kommissionären har varorna i sin besittning eller under
motsvarande kontroll.

En handelskommissionär har även panträtt för en fordran
enligt första stycket i varor som kommissionären köpt in
eller tagit emot för försäljning med anledning av ett annat
kommissionsuppdrag för kommittenten än det där fordran har
uppkommit, om uppdraget faller inom området för en
näringsverksamhet som kommittenten bedriver.

En kommissionär som sålt kommittentens varor har panträtt i
fordran hos tredje man, såvida kommissionären skulle ha haft
panträtt i varorna om de inte hade sålts. Motsvarande gäller
i fråga om en fordran hos tredje man på leverans av köpta
varor.

Kommissionärens panträtt upphör, om kommittenten ställer
godtagbar säkerhet för fordran.

16 § Kommissionären får realisera sin pant enligt 15 § för
att täcka sina säkrade fordringar, när den fordran som panten
utgör säkerhet för har förfallit till betalning eller när en
annan händelse har inträffat som enligt avtal mellan parterna
medför rätt att realisera panten.

Om panträtten gäller i varor som är utsatta för snabb
förstörelse eller försämring eller som kräver alltför kostsam
vård, får de realiseras tidigare än vad som framgår av första
stycket.

Panten ska säljas på auktion. Finansiella instrument och
valuta får också säljas på annat sätt eller realiseras genom
avräkning, om det sker på ett affärsmässigt rimligt sätt. En
fordran hos tredje man ska om möjligt drivas in, om den är
förfallen till betalning.

Kommissionären ska, om det är möjligt, underrätta
kommittenten före realisationen. Detta gäller dock inte i de
fall som avses i tredje stycket andra meningen.

Om kommittenten är i konkurs, gäller 8 kap. 10 § konkurslagen
(1987:672) i stället för denna paragraf.

17 § Om en kommissionär inte i rätt tid har fått provision
eller annan ersättning av kommittenten eller om det finns
starka skäl att anta att någon ersättning inte kommer att
lämnas, har kommissionären rätt att till säkerhet för sin
fordran hålla inne material och handlingar som tillhör
kommittenten och som kommissionären har tagit emot för att
fullgöra uppdraget. Fullmakter och andra handlingar av
synnerlig betydelse för kommittenten får dock inte hållas
inne.

Kommissionärens rätt att hålla inne material och handlingar
upphör, om kommittenten ställer godtagbar säkerhet för
fordran.

Kommissionärens stoppningsrätt

18 § En kommissionär som har köpt varor för kommittentens
räkning och sänt dem vidare till kommittenten får för att
säkerställa sin rätt enligt 15 § första stycket hindra att
varorna lämnas ut till kommittenten. Detsamma gäller varor
som kommissionären har innehaft för försäljning och som sänts
tillbaka till kommittenten.

Första stycket gäller även om kommittenten har tagit emot
transportdokument som avser varorna.

Självinträde och kombination

19 § Utförs ett kommissionsuppdrag i konkurrens med flera
köpare eller säljare, har kommissionären rätt att för egen
räkning träda in som köpare eller säljare av varan
(självinträde) eller att utföra två eller flera kommittenters
uppdrag mot varandra (kombination). I annat fall får
självinträde eller kombination ske endast om kommittenten
uttryckligen godkänt detta. Ett sådant godkännande behövs
dock inte om kommittenten är en jämbördig motpart enligt 8
kap. 19 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om självinträde eller kombination har skett enligt första
stycket, ska kommissionären informera kommittenten om detta i
sitt meddelande enligt 4 § om ingångna avtal.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller
inom ett område som utgör en väsentlig del av
näringsverksamheten, är avtalsvillkor som i jämförelse med
denna paragraf är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en
professionell kund enligt 8 kap. 16 eller 17 § lagen om
värdepappersmarknaden.

Redovisning av pris

20 § En kommissionär ska för kommittenten redovisa det pris
som har avtalats med tredje man eller, vid självinträde eller
kombination, det pris som kommissionären har godkänt eller
bestämt.

Har kommissionären efter det att kommissionsuppdraget togs
emot ingått ett avtal som skulle duga som utförande av
uppdraget, får det redovisade priset inte vara mindre
förmånligt för kommittenten än priset i detta avtal. Detta
gäller dock inte om kommissionären visar att det avtalet inte
har ingåtts med anledning av kommittentens uppdrag.

Avser uppdraget finansiella instrument eller andra varor som
växlar hastigt i pris, får det redovisade priset inte vara
mindre förmånligt för kommittenten än vad som var gängse pris
när kommissionären lämnade sitt meddelande enligt 4 § om
ingångna avtal eller när det på ett betryggande sätt
dokumenterades att uppdraget utförts. Av meddelandet eller
dokumentationen ska det framgå på vilken dag och vid vilket
klockslag som meddelandet avlämnats eller dokumentationen
upprättats.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller
inom ett område som utgör en väsentlig del av
näringsverksamheten, är avtalsvillkor som i jämförelse med
denna paragraf är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en
professionell kund enligt 8 kap. 16 eller 17 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 44 § finns bestämmelser om att en kommittent som vill kräva
att ett annat pris redovisas ska meddela kommissionären detta
inom viss tid.

21 § Kommittenten har rätt att av kommissionären få
upplysningar om priser som kan ha betydelse vid en prövning
enligt 20 § andra stycket.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller
inom ett område som utgör en väsentlig del av
näringsverksamheten, är avtalsvillkor som i jämförelse med
denna paragraf är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en
professionell kund enligt 8 kap. 16 eller 17 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kommittentens rätt att avvisa ett avtal

22 § En kommittent får avvisa ett avtal som kommissionären
har ingått, om

1. kommissionären har handlat oredligt mot kommittenten,

2. kommissionären har varit vårdslös vid avtalets ingående
eller därefter och kommittentens intresse till följd av detta
har eftersatts väsentligt, eller

3. kommissionären har självinträtt enligt 19 § utan att
kommittenten lämnat nödvändigt godkännande.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller
inom ett område som utgör en väsentlig del av
näringsverksamheten, är avtalsvillkor som i jämförelse med
första stycket är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en
professionell kund enligt 8 kap. 16 eller 17 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 44 § finns bestämmelser om att avvisning av avtal ska
meddelas kommissionären inom viss tid.

Kommittentens äganderätt till kommissionsvarorna

23 § En kommittent förblir ägare till varor som har lämnats
till kommissionären för försäljning till dess att
äganderätten övergår till tredje man eller, vid självinträde,
till kommissionären.

Kommittenten blir omedelbart ägare till varor som
kommissionären har köpt in för kommittentens räkning.

En fordran på tredje man på grund av dennes avtal med
kommissionären är förbehållen kommittenten framför
kommissionärens borgenärer.

Tredje mans rätt på grund av avtalet med kommissionären

24 § Genom avtalet mellan kommissionären och tredje man
förvärvar tredje man rätt mot kommissionären men inte mot
kommittenten.

Förvärvar tredje man en viss vara, är varan i och med avtalet
förbehållen tredje man framför kommissionärens borgenärer.

25 § Har tredje man i egenskap av konsument köpt en vara av
en kommissionär, har tredje man rätt att mot kommittenten
rikta samma anspråk på grund av fel i varan som han eller hon
kan göra gällande mot kommissionären, om både kommissionären
och kommittenten är näringsidkare och förhållandena i övrigt
är sådana som sägs i 46 § första stycket konsumentköplagen
(1990:932). Det som sägs i 46 § andra stycket
konsumentköplagen gäller inte i ett sådant fall.

En tredje man som med stöd av 46 § konsumentköplagen har rätt
att rikta anspråk mot en kommissionär i tidigare säljled får
göra samma anspråk gällande mot dennes kommittent, om
kommittenten är näringsidkare.

Bestämmelserna i 46 § tredje stycket konsumentköplagen om
reklamation med anledning av anspråk mot näringsidkare i
tidigare säljled gäller också när tredje man vill rikta
anspråk mot någon som är kommittent.

Försäljning i strid mot kommissionsavtalet

26 § Har kommissionären till tredje man sålt en vara som
kommissionären hade för försäljning på villkor som väsentligt
stred mot kommittentens intresse, eller har kommissionären
vid försäljningen handlat oredligt mot kommittenten, får
tredje man ändå rätt till varan, om tredje man vid
försäljningen varken insåg eller borde ha insett detta.
Detsamma gäller om kommissionären har sålt en vara som
kommissionären hade för kommittentens räkning, trots att
kommissionärens uppdrag hade upphört och kommissionären
därför inte fick sälja varan.

Om kommissionsavtalet har upphört till följd av att
kommittenten försatts i konkurs, ska en försäljning som
kommissionären företar inte på grund av första stycket andra
meningen ha större verkan mot konkursboet än den skulle ha
haft om kommittenten själv företagit den. Har avtalet upphört
till följd av att kommissionären försatts i konkurs, får
tredje man inte åberopa bristande kännedom om konkursen i
vidare mån än vad som varit möjligt om varan hade tillhört
kommissionären.

Kommittentens rätt att ta över kommissionärens anspråk mot
tredje man

27 § En kommittent får ta över anspråket mot tredje man på
grund av avtal som kommissionären har ingått med tredje man
för kommittentens räkning. Vid handelskommission får
kommittenten dock ta över anspråket endast om tredje man är i
dröjsmål med sin betalning eller leverans eller om
kommissionären har brustit i sin redovisningsskyldighet,
handlat oredligt mot kommittenten eller försatts i konkurs.

Innan kommittenten får ta över anspråket mot tredje man ska
kommissionären underrättas. Om kommissionären begär det, ska
kommittenten också först betala eller ställa säkerhet för
sådan fordran som kommissionären har panträtt i enligt 15 §
tredje stycket.

Om kommissionären själv har fullgjort tredje mans betalning
eller leverans till kommittenten, får kommittenten inte ta
över anspråket mot tredje man.

28 § En kommittent som gör gällande ett anspråk mot tredje
man ska ställa säkerhet för vad tredje man kan bli skyldig
att betala eller leverera till kommissionären enligt 30 §
första stycket, om tredje man begär en sådan säkerhet.

Säkerhet enligt första stycket behöver inte ställas, om
kommittenten visar ett skriftligt medgivande från
kommissionären om att kommittenten har rätt att göra
anspråket gällande eller om kommissionären har underrättat
tredje man om detta.

29 § Har tredje man betalat eller levererat till
kommissionären för att fullgöra avtalet med denne, trots att
kommittenten enligt 27 § hade tagit över kommissionärens
anspråk, gäller betalningen eller leveransen ändå mot
kommittenten, om tredje man varken insåg eller hade skälig
anledning att misstänka att kommissionären inte längre fick
göra anspråket gällande.

30 § Har tredje man betalat eller levererat till kommittenten
för att fullgöra avtalet med kommissionären, trots att
kommissionären hade kvar rätten att göra anspråket gällande,
gäller betalningen eller leveransen ändå mot kommissionären,
i den mån denne inte har lidit skada av att betalningen eller
leveransen har skett till kommittenten.

Har kommittenten åberopat ett skriftligt medgivande från
kommissionären om att kommittenten har rätt att göra
anspråket gällande eller har kommissionären lämnat ett
meddelande om detta till tredje man, och visar det sig sedan
att medgivandet eller meddelandet var ogiltigt, gäller tredje
mans betalning eller leverans ändå mot kommissionären, om
tredje man varken insåg eller hade skälig anledning att
misstänka den omständighet som medförde ogiltigheten. Det
gäller dock inte om rättshandlingen var ogiltig på grund av
någon omständighet som anges i 17 § lagen (1936:81) om
skuldebrev.

Tredje mans rätt till kvittning

31 § Mot krav från kommissionären på betalning för sålda
varor får tredje man kvitta med en motfordran hos
kommissionären även om tredje man när motfordringen uppkom
visste att kommissionären handlade för annans räkning.
Kvittning får också ske med en motfordran hos kommittenten i
den mån kommissionären inte lider skada av en sådan
kvittning.

Mot krav från kommittenten på betalning av en fordran på
köpeskilling får tredje man kvitta med en motfordran hos
kommittenten. Kvittning får också ske med en motfordran hos
kommissionären, om motfordran förvärvades innan tredje man
insåg eller hade skälig anledning att misstänka att
kommissionären inte längre fick göra gällande fordringen. Om
motfordran förföll till betalning efter denna tidpunkt och
efter den tidpunkt då fordran mot tredje man förföll, får
kvittning dock inte ske.

Kommissionsavtalets upphörande

32 § Om kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger
sig uppdraget, upphör kommissionsavtalet, även om
återkallelsen eller avsägelsen sker utan fog.

I 43 § finns bestämmelser om skadestånd.

33 § Om ett varaktigt kommissionsavtal inte har ingåtts för
viss tid, får kommissionären eller kommittenten säga upp
avtalet att upphöra efter den uppsägningstid som anges i
andra stycket.

Under det första året av uppdragstiden är uppsägningstiden en
månad. Uppsägningstiden förlängs sedan med en månad för varje
påbörjat år av uppdragstiden till dess att uppsägningstiden
uppgår till sex månader. Parterna får dock avtala att
uppsägning från kommissionärens sida får ske med tre månaders
uppsägningstid även om uppdragstiden har varat tre år eller
längre.

Parterna får, efter det att uppsägning har skett, avtala om
kortare uppsägningstid än vad som sägs i andra stycket.

Om parterna avtalar om längre uppsägningstid än vad som sägs
i andra stycket, får uppsägningstiden inte vara kortare vid
uppsägning från kommittentens sida än vid uppsägning från
kommissionärens sida.

Uppsägningstiden räknas från utgången av den kalendermånad då
uppsägningen skedde.

34 § Ett kommissionsavtal som har ingåtts för viss tid upphör
vid avtalstidens slut.

Om parterna fortsätter kommissionsförhållandet efter
avtalstidens slut, ska avtalet därefter anses vara ett icke
tidsbestämt avtal. Vid beräkningen av uppsägningstiden enligt
33 § för ett sådant avtal ska hänsyn tas till hela den tid
som kommissionsförhållandet har varat.

Avtalsvillkor som i jämförelse med andra stycket är till
nackdel för någon av parterna är utan verkan mot denne.

35 § Kommissionären eller kommittenten får säga upp
kommissionsavtalet med omedelbar verkan, om

1. motparten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt
avtalet eller denna lag och detta är av väsentlig betydelse
för den andre, samt motparten insåg eller borde ha insett
detta, eller

2. det annars finns en viktig grund för att frånträda avtalet
i förtid.

Avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till
nackdel för kommissionären är utan verkan mot denne.

I 45 § finns bestämmelser om meddelande om uppsägning enligt
första stycket.

36 § Om kommissionären eller kommittenten försätts i konkurs,
upphör kommissionsavtalet att gälla.

Trots kommittentens konkurs får kommissionären göra uppdraget
gällande för tiden fram till utgången av dagen efter den då
konkursbeslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar, om
kommissionären inte tidigare kände till eller borde ha känt
till konkursen.

37 § Har kommissionsavtalet upphört, ska kommissionären,
intill dess kommittenten själv kan bevaka sina intressen,
vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda
kommittenten mot förlust, om det inte av detta uppkommer
betydande kostnader eller olägenheter för kommissionären.
Kommissionären har rätt till skälig ersättning för
åtgärderna.

38 § När kommissionsavtalet har upphört, ska egendom som
kommissionären har tagit emot i anledning av uppdraget lämnas
till kommittenten. Kommissionären får dock göra gällande sin
säkerhetsrätt och stoppningsrätt enligt 15–18 §§.

En handelskommissionärs rätt till avgångsvederlag

39 § När ett varaktigt kommissionsavtal har upphört, har en
handelskommissionär rätt till avgångsvederlag, i den mån

1. kommissionären har tillfört kommittenten nya kunder eller
väsentligt ökat handeln med den befintliga kundkretsen och
kommittenten kommer att ha väsentlig fördel av detta, och

2. ett avgångsvederlag är skäligt med hänsyn till
omständigheterna, särskilt kommissionärens förlust av
provision på avtal med de i 1 angivna kunderna.

Avgångsvederlaget ska uppgå till högst ett belopp som
motsvarar ett års provision, beräknad efter ett genomsnitt
under de senaste fem åren eller den kortare tid som uppdraget
har varat.

Avtalsvillkor som i jämförelse med denna paragraf är till
nackdel för kommissionären är utan verkan mot denne.

40 § En handelskommissionär har inte rätt till
avgångsvederlag enligt 39 §, om

1. kommittenten har sagt upp kommissionsavtalet på grund av
att kommissionären uppsåtligen eller av vårdslöshet
allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter mot kommittenten
och åsidosättandet ger kommittenten rätt att säga upp avtalet
med omedelbar verkan enligt 35 § första stycket 1, eller

2. kommissionären i samförstånd med kommittenten har
överlåtit kommissionsuppdraget till någon annan.

Avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till
nackdel för kommissionären är utan verkan mot denne.

41 § En handelskommissionär som har sagt upp ett
kommissionsavtal har rätt till avgångsvederlag enligt 39 §,
endast om

1. uppsägningen grundas på en omständighet på kommittentens
sida som ger kommissionären rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan enligt 35 §, eller

2. det på grund av kommissionärens ålder eller sjukdom eller
liknande förhållanden inte skäligen kan krävas att
kommissionsverksamheten drivs vidare.

Avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till
nackdel för kommissionären är utan verkan mot denne.

42 § En handelskommissionär som inte inom ett år från det att
kommissionsavtalet upphörde i ett meddelande till
kommittenten gör gällande rätt till avgångsvederlag förlorar
sin rätt till sådan ersättning.

Avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till
nackdel för kommissionären är utan verkan mot denne.

Skadestånd

43 § En kommittent eller kommissionär som inte har fullgjort
sina skyldigheter enligt kommissionsavtalet eller denna lag
ska ersätta den andre parten den skada som därigenom uppstår,
om inte han visar att detta inte berott på vårdslöshet på
hans sida.

Har kommissionsavtalet upphört att gälla till följd av den
ena partens konkurs, har den andre parten rätt till
ersättning för den skada som därigenom uppstår.

I 45 § finns bestämmelser om att krav på skadestånd ska
meddelas den andre parten inom viss tid.

Meddelande om prisredovisning och avvisning

44 § En kommittent som vill kräva ett annat pris än det som
kommissionären har redovisat ska meddela kommissionären detta
inom skälig tid och senast två år efter det att kommittenten
insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till
grund för kravet.

En kommittent som vill avvisa ett avtal ska meddela
kommissionären detta utan dröjsmål efter det att kommittenten
insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till
grund för avvisningen.

Första och andra styckena gäller inte om kommissionären har
handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Meddelande om uppsägning och skadestånd

45 § En kommissionär eller kommittent som enligt 35 § vill
säga upp kommissionsavtalet med omedelbar verkan eller enligt
43 § kräva skadestånd ska meddela den andre parten detta inom
skälig tid och senast två år efter det att han insåg eller
borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för
uppsägningen eller kravet. Detta gäller dock inte om den
andre parten har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot
tro och heder.

Risken för vissa meddelanden

46 § Har ett meddelande från kommissionären enligt 3, 42
eller 45 § eller ett meddelande från kommittenten enligt 44
eller 45 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får
meddelandet åberopas även om det har försenats, förvanskats
eller inte kommit fram.

Preskription

47 § I fråga om preskription gäller preskriptionslagen
(1981:130).

Konkurrensklausuler

48 § Ett avtal mellan kommissionären och kommittenten om att
kommissionären inte ska bedriva verksamhet efter det att
kommissionsavtalet har upphört (konkurrensklausul) är
bindande för kommissionären, bara

1. om konkurrensklausulen har upprättats skriftligen, och

2. i den mån konkurrensklausulen avser det område eller den
kundkrets som har tilldelats kommissionären och det slag av
varor som kommissionsavtalet gäller.

Utan hinder av första stycket 1 får kommissionären åberopa en
muntlig överenskommelse om lättnader i en konkurrensklausul.

Kommissionären är inte bunden av en konkurrensklausul längre
än två år från det att kommissionsavtalet har upphört.

Denna paragraf hindrar inte att lagen (1915:218) om avtal och
andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område tillämpas
på en konkurrensklausul.

Övergångsbestämmelser

2009:865

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009, då lagen
(1914:45) om kommission ska upphöra att gälla.

2. I fråga om kommissionsavtal som har ingåtts och
förfoganden som har skett före lagens ikraftträdande
tillämpas äldre bestämmelser.