Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

SFS nr
2009:866
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1025

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att främja att fartygsstrukturen i
den svenska fiskeflottan medverkar till att bevara
fiskeresurserna och till ett fiske som i övrigt är hållbart i
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.
Lag (2014:1025).

2 § I denna lag betyder

1. fiskelicens: ett sådant tillstånd för användning av
fiskefartyg som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett
kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr
2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr
1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna
(EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,
och

2. nationell fiskekvot: den kvot som i fråga om fiske är
tillgänglig för fördelning till svenska fartyg enligt EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.
Lag (2014:1025).

Fiskerättigheter

3 § Av den del av den nationella fiskekvoten som görs
tillgänglig för fiske genom individuella kvoter får Havs- och
vattenmyndigheten för en innehavare av fiskelicens bestämma
en överlåtbar andel (fiskerättigheter). Andelens storlek ska
fastställas med ledning av omfattningen av
fiskelicensinnehavarens tidigare fiske under en
referensperiod. Lag (2014:1025).

Överlåtelse av fiskerättigheter

4 § Fiskerättigheter får överlåtas till en annan
fiskelicensinnehavare, om överlåtelsen inte motverkar syftet
med lagen.

Överlåtelsen ska godkännas av Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt beslut om godkännande
fastställa parternas innehav av fiskerättigheter.
Lag (2014:1025).

5 § En fiskelicensinnehavare får ha fiskerättigheter för
högst två fartyg samtidigt.

En fiskelicensinnehavares innehav av fiskerättigheter får
motsvara högst tio procent av den del av den nationella
fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske genom individuella
kvoter.

Om det finns särskilda skäl, får Havs- och vattenmyndigheten
godkänna en överlåtelse trots att fiskelicensinnehavaren
efter förvärvet har ett större innehav av fiskerättigheter än
vad som är tillåtet enligt första och andra styckena.
Lag (2014:1025).

Fiskerättigheters giltighetstid m.m.

6 § Fiskerättigheter gäller i tio år från dagen för Havs- och
vattenmyndighetens beslut om att fastställa fiskerättigheterna.

Fiskerättigheter som fastställs i ett beslut om att godkänna en
överlåtelse gäller endast under den tid som återstår av de
ursprungliga fiskerättigheternas giltighetstid. Lag (2011:618).

7 § Havs- och vattenmyndigheten får besluta att dra in eller
begränsa fiskerättigheter om innehavarens fiskelicens har
återkallats eller begränsats. Lag (2014:1025).

8 § Fiskerättigheter som har dragits in får tilldelas en
annan fiskelicensinnehavare. Sådana fiskerättigheter gäller
under den tid som återstår av de ursprungliga
fiskerättigheternas giltighetstid. Lag (2014:1025).

Bemyndigande

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. hur fiskerättigheterna ska beräknas, och

2. grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka fiskarter som
fiskerättigheter får bestämmas för. Lag (2014:1025).

Överklagande

10 § Havs- och vattenmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2011:618).

Övergångsbestämmelser

2014:1025

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

2. Ett fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 §
fiskelagen (1993:787) i dess lydelse före den 1 oktober 2014
gäller som en fiskelicens med de begränsningar till en viss
giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer
av fartygstillståndet.