Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter

SFS nr
2009:893
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-07-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:231
Upphävd
2015-07-06

Allmänna bestämmelser

1 § Förordningens syfte är att bidra till en effektiv
slutanvändning av energi i den offentliga sektorn i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den
5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om
energitjänster och om upphävande av rådets direktiv
93/76/EEG.

Förordningen gäller för domstolar och för
förvaltningsmyndigheter under regeringen med undantag för

1. myndigheter som har färre än 25 personer anställda,

2. myndigheter som endast tillfälligt hyr lokaler för sin
verksamhet, eller

3. myndigheter som inte har regelbunden verksamhet.

Förordningen gäller Försvarsmakten, Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt och Fortifikationsverket endast i den
utsträckning en tillämpning inte står i motsättning till
arten och huvudsyftet med deras verksamhet. Förordningen
gäller inte för materiel som endast används för militära
ändamål.

Definitioner

2 § I denna förordning betyder:

energibesiktning: ett förfarande som ger kunskap om den
befintliga energianvändningen hos en byggnad eller en grupp
av byggnader och offentliga tjänster och som fastställer
kostnadseffektiva energisparmöjligheter, exempelvis en
energideklaration som även omfattar offentliga tjänster,

finansieringsinstrument för energibesparingar: till exempel
fonder, statliga bidrag, skatteavdrag, lån,
tredjepartsfinansiering, avtal om energiprestanda, avtal om
garanterad energibesparing, energientreprenad och andra
liknande avtal som tillhandahålls på marknaden av offentliga
eller privata organ för att delvis eller helt täcka
kostnaderna för att genomföra åtgärder för förbättrad
energieffektivitet,

energibesparing: en mängd sparad energi som fastställs genom
mätning eller uppskattning av användningen före och efter
genomförandet av en eller flera åtgärder för förbättrad
energieffektivitet, med normalisering för yttre förhållanden
som påverkar energianvändningen,

energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av
prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av
energi, och

avtal om energiprestanda: ett avtal mellan mottagaren och
leverantören om en åtgärd för förbättrad energieffektivitet
där investeringarna i dessa åtgärder betalas i förhållande
till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet.

Åtgärder

3 § Varje myndighet ska genomföra minst två av följande
åtgärder:

1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar,
däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och
förutbestämda energibesparingar ställs som krav,

2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som
Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller
energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier
av utrustning,

3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla
lägen, även i viloläge,

4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den
utrustning som avses i 2 och 3,

5. utnyttja energibesiktningar och genomföra
rekommendationerna i dessa, eller

6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar
av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som
myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva.

Åtgärderna ska genomföras fortlöpande, exempelvis inom ramen
för myndighetens miljöledningssystem.

Vid inköp av fordon gäller förordningen (2009:1) om miljö-
och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Rapportering

4 § Myndigheterna ska rapportera till Statens energimyndighet
senast den 1 juni 2010 vilka av de åtgärder som anges i 3 §
första stycket som de avser att genomföra.

Om en myndighet efter rapporteringen ändrar valet av åtgärd
ska Statens energimyndighet snarast informeras om detta och
myndigheten ska rapportera den nya åtgärden enligt första
stycket.

Myndigheten ska på begäran lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av åtgärderna till Statens
energimyndighet.

Bemyndigande

5 § Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter
om de uppgifter som ska lämnas enligt 4 §.

Uppföljning m.m.

6 § Statens energimyndighet ansvarar för att tillhandahålla
förteckningar enligt 3 § första stycket 2 och system för
rapportering enligt 4 §. Statens energimyndighet ska även
informera och vägleda de myndigheter som omfattas av denna
förordning och följa upp och utvärdera åtgärderna.