Förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium

SFS nr
2009:894
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-07-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:990
Upphävd
2013-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:88

Uppgifter

1 § Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör
utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet ska verka för
frihandel. Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen (EU), särskilt deltagandet i
den inre marknaden, tullunionen och den gemensamma
handelspolitiken.

Kollegiet ska verka för

1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri
rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,

2. att EU:s externa handelspolitik bygger på frihandel,

3. handelpolitiska liberaliseringar och

4. att det multilaterala handelssystemet är öppet och starkt.

Kollegiet ska utgå ifrån det samlade svenska ekonomiska
intresset mot bakgrund av regeringens övergripande mål för
tillväxt och sysselsättning. Kollegiet ska härvid beakta
näringslivets och konsumenternas intressen. Kollegiet ska
även beakta utvecklingsländernas intressen och integrering i
handelssystemet.

2 § Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska
kollegiet bistå regeringen med expertstöd i såväl långsiktigt
som löpande arbete, genom underlag, utredningar och yttranden
samt vid behov genom deltagande i internationella möten och
förhandlingsprocesser.

3 § Kollegiet ska

1. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag,

2. integrera frågor om hållbar utveckling i sitt arbete,

3. inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med
andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling,

4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom
att i exempelvis sina utredningar belysa och analysera kvinnors
och mäns villkor, och

5. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål
för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling. Förordning (2011:88).

3 a § Kollegiet ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2011:88).

4 § Kollegiet ska ansvara för följande uppgifter:

1. arbeta för att stärka Sveriges och EU:s konkurrenskraft,
ökad handel och tillväxt, genomförande av Global Europe
inklusive marknadstillträdesstrategin, samt för att
förverkliga Lissabonstrategin, dess externa dimension och
strategins framtida uppföljare,

2. följa verksamheten i europeiska och internationella
organisationer inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive
deltagande i arbetet i Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD),

3. följa och analysera utvecklingen av Sveriges
utrikeshandel, världshandeln och den handelspolitiska
utvecklingen,

4. upprätthålla samlade kunskaper om regelverk och andra
förhållanden inom verksamhetsområdet,

5. inom sitt verksamhetsområde informera myndigheter,
näringsliv och allmänhet om EU:s och
Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk och andra
relevanta regelverk, om den inre marknaden, det globala
handelssystemet, handelsutvecklingen och frihandelns
betydelse för den ekonomiska utvecklingen samt de rättigheter
– och för myndigheter, de skyldigheter – som följer av EU-
medlemskapet,

6. hjälpa företag och enskilda som stöter på handelshinder
globalt samt handelshinder och andra typer av problem på den
inre marknaden,

7. arbeta med förenkling av handelsprocedurer, och

8. värna om att Sverige efterlever internationella
handelspolitiska åtaganden.

5 § Inom området EU:s inre marknad ska kollegiet särskilt

1. arbeta för en väl fungerande inre marknad, inbegripet en
effektivisering av de horisontella instrumenten,

2. anmäla, i enlighet med WTO:s avtal om tekniska
handelshinder (TBT) och avtal om sanitära och fytosanitära
frågor (SPS) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG,
sådana regler som avses i förordningen (1994:2029) om
tekniska regler samt ta emot och bereda anmälningar och andra
meddelanden enligt nämnda avtal och direktiv, inklusive
standardiseringsärenden,

3. minska eller eliminera handelshinder och andra problem
dels genom rollen som SOLVIT-center, dels inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Turkiet, och i
relevanta fall WTO, genom att granska och påverka
utformningen av såväl utländska som svenska förslag till
tekniska föreskrifter och, när det gäller utländska förslag
anmälda enligt direktiv 98/34/EG, aktivt bevaka svenska
handelsrelaterade intressen,

4. i samarbete med svenska intressenter följa utvecklingen av
EU:s standardiseringspolitik och hålla regeringen underrättad
om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom
standardiseringen som är av betydelse för svensk ekonomi,

5. vara nationell samordnare för det administrativa
samarbetet,

6. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt
förordningen (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder
för den fria rörligheten för varor, och

7. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt
förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och
informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt
erkännande av tekniska regler för produkter.

6 § Inom området den yttre handelspolitiken ska kollegiet
särskilt

1. följa och analysera utvecklingen i WTO, inklusive i
pågående förhandlingar,

2. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal,

3. bidra med analyser och underlag om framtidens
handelspolitik,

4. arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal,
partnerskapsavtal samt övriga handelsförbindelser och
ekonomiska samarbetsavtal, bl.a. genom att identifiera
specifika svenska intressen,

5. verka för att begränsa förekomsten av olika icke-tariffära
handelshinder, inklusive delta i internationellt
standardiserings- och regelsamarbete,

6. arbeta med EU:s antidumpnings-, utjämnings- och
skyddsåtgärder, och

7. följa och analysera tvister inom WTO och deras
konsekvenser för svenskt näringsliv.

7 § Kollegiet får inom ramen för full kostnadstäckning
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med kollegiets
uppgifter enligt denna instruktion.

Kollegiet ska bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete
inom ramen för myndighetens tjänsteexport. Inriktningen på
den verksamhet som finansieras av svenska biståndsmedel ska
styras av regeringens styrinstrument på området, bl.a.
riktlinjer, policyer och samarbetsstrategier, och av avtal
mellan kollegiet och Sida.

Övriga uppgifter

8 § Kollegiet ska även

1. administrera och hålla en databas över svenska
författningar som genomför direktiv inom EU allmänt
tillgänglig,

2. leda ett forum, benämnt SWEPRO, som har till uppgift att
sammanföra relevanta representanter för offentlig och privat
sektor för diskussioner och informationsutbyte om arbetet på
handelsprocedurområdet,

3. bistå exportörer från utvecklingsländer inom den
nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden (OTGS),

4. handlägga frågor om import- och exportlicenser och
reglering av utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges
deltagande i tullunionen och om reglering av sanktioner och
andra restriktiva åtgärder som har beslutats inom EU, om inte
andra myndigheter har den uppgiften,

5. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83)
om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell
lagstiftning som antas av ett tredje land,

6. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med
myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas
kommission i frågor utanför konsumentförhållanden som rör
informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

7. handlägga frågor om handelskamrar,

8. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till
internationella organisationer på det ekonomiska området, om
inte andra myndigheter har den uppgiften, och

9. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som
ankommer på en sådan enligt rådets förordning (EG) nr
1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Ledning

9 § Kollegiet leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid kollegiet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Kollegiet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

13 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om

– handelskammarförordningen (1990:733),

– förordningen (1994:2029) om tekniska regler,

– förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, och

– förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och
informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt
erkännande av tekniska regler för produkter.