Förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SFS nr
2009:895
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1316

Uppgifter

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar
för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och
frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för
samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik och
ädelmetallkontroll.

Utgångspunkten är Sveriges intresse av

1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri
rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,

2. ett öppet och starkt multilateralt handelssystem, och

3. behovsanpassade kontrollordningar som bidrar till säkerhet
och hög kvalitet.

2 § Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. ordningar för bedömning av överensstämmelse/teknisk
provning och kontroll, inbegripet att

– i Europeiska unionen (EU), internationellt och nationellt
verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar,
ackrediteringssystem och normer för ömsesidigt godtagande av
resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om
överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder,

– upprätthålla och vidareutveckla öppna, kostnadseffektiva
och behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll och
bedömning av överensstämmelse i övrigt som står i
överensstämmelse med principerna inom EU och som bidrar till
att underlätta internationell handel,

– vara GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) enligt
förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god
laboratoriesed,

2. ackrediteringsverksamhet, inbegripet att

– vara nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

– främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering
som möter nationell och internationell acceptans,

3. anmälda och utsedda organ, inbegripet att

– anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska anmälas
för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse
enligt bestämmelser som gäller inom EU,

4. samordning av marknadskontroll, inbegripet att

– tillsammans med andra myndigheter verka för en effektiv och
behovsanpassad marknadskontroll nationellt och inom EU, bl.a.
genom marknadskontrollrådet och genom tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008,

5. reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll, inbegripet
att
– upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad
mätteknik till skydd mot oriktiga mängduppgifter vad gäller
varor och nyttigheter samt mot oriktiga angivelser av
finhalter hos ädelmetallarbeten, vilket ska syfta till
konkurrens på lika villkor, skapa goda förutsättningar för
internationell handel samt bidra till en effektiv inre
marknad,

– utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom det
egna ansvarsområdet, och

6. riksmätplatser, inbegripet att

– utöva tillsyn över riksmätplatserna så att de uppfyller
kraven i internationella standarder.

Myndigheten ska i övrigt bevaka och delta i internationellt
samarbete inom sina ansvarsområden och se till att de
regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är
kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2014:1316).

3 § Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska
myndigheten bistå regeringen med expertstöd genom underlag
och yttranden samt vid behov genom deltagande i
internationella möten och förhandlingsprocesser.

4 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport inom ramen för de
uppgifter som anges i denna instruktion.

Myndigheten ska, med beaktande av tillgängliga personella
resurser, stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga
länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller
genomför anpassning till Världshandelsorganisationens (WTO)
krav i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk
kontroll.

Samverkan

5 § Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter ha ett
nära samarbete med berörda myndigheter och organ, näringsliv
och andra intressenter, samt informera och lämna råd i frågor
inom sina ansvarsområden.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilda organ

9 § Vid myndigheten finns ett marknadskontrollråd. Närmare
bestämmelser om rådet finns i förordningen (2014:1039) om
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.
Förordning (2014:1040).

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

12 § Myndigheten får ta ut avgifter enligt lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll, förordningen (1993:1066)
om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen
(1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.
Förordning (2011:828).

Rätt att meddela föreskrifter

13 § Myndigheten har uppgifter enligt

– lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,

– förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk
kontroll,

– lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,

– förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och
mätdon,

– förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och
miljörevision,

– taxitrafikförordningen (2012:238),

– avgasreningsförordningen (2011:345), och

– förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.
Förordning (2014:865).