Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik

SFS nr
2009:90
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:138
Upphävd
2011-04-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt
informations- och kommunikationsteknik.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas för sådana insatser som anges i
1 § om insatserna syftar till att stärka intresset för
matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och
kommunikationsteknik.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel.

Beslut om statsbidrag

3 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Teknik delegationen.

Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Redovisning

4 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska lämna Teknikdelegationen den skriftliga
redovisning som delegationen begär.

Återbetalning

5 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats, eller

4. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som
avses i 4 §.

Teknikdelegationen ska besluta att ett statsbidrag helt eller
delvis ska betalas tillbaka om någon är återbetalningsskyldig
enligt första stycket.

Överklagande

6 § Teknikdelegationens beslut i ärenden om statsbidrag
enligt denna förordning får inte överklagas.