Tillkännagivande (2009:905) av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet

SFS nr
2009:905
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-07-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1063
Upphävd
2010-07-20

Avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets
verksamhet

Den 1 juli 2009 träder lagstiftningen för den omreglerade
apoteksmarknaden i kraft. Apoteket AB (publ) (”Apoteket AB”)
har då inte längre ensamrätt att bedriva detaljhandel med
läkemedel till konsument. Detaljhandel med läkemedel får från
denna tidpunkt bedrivas även av andra aktörer som har fått
Läkemedelsverkets tillstånd. Regeringen har i prop.
2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden angivit som de
övergripande målen för reformen att ge konsumenterna ökad
tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre
tjänsteutbud samt låga läkemedelskostnader till nytta för
konsumenten och det offentliga. Omregleringen bör också
tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad
läkemedelsanvändning i kombination med de insatser som görs
inom hälso- och sjukvården. För att uppnå dessa övergripande
mål är regeringens målsättning, som angavs i prop. 2007/08:87
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa
omstruktureringsåtgärder, att skapa förutsättningar för en
väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad med
beaktande av konkurrenssituationen på apoteks- och
läkemedelsmarknaden i dess helhet, samt ett fortsatt statligt
inflytande för att säkerställa en god läkemedelsförsörjning i
hela landet.

Apoteket Omstrukturering AB (”OAB”) är sedan juni 2008 under
en övergångsperiod moderbolag till Apoteket AB. OAB ansvarar
för att skapa förutsättningar för en väl fungerande
konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad bl.a. genom att
leda och genomföra en omstrukturering av Apoteket AB genom
försäljning av apotek och andra verksamheter som ägs av
Apoteket AB. Vidare ska OAB säkerställa att
konkurrensneutralitet och bästa möjliga förutsättningar för
en avyttring upprätthålls i perioden fram till dess att
övertagande av apotek och övriga verksamheter är genomfört.
När OAB:s uppdrag är genomfört och förutsättningar för
konkurrens på apoteksmarknaden har uppnåtts ska OAB
avvecklas.

Som regeringen har angett i prop. 2007/08:87 kommer Apoteket
AB att kvarstå som en central aktör på apoteksmarknaden, i
statlig ägo. Apoteket AB ska ges förutsättningar att agera
utifrån samma villkor som de nya aktörerna på den
konkurrensutsatta apoteksmarknaden och kan på så sätt bidra
till mångfald på marknaden till gagn för konsumenterna. Inom
ramen för en naturlig verksamhetsutveckling får Apoteket AB
tillhandahålla varor och tjänster på apoteksmarknaden och
bedriva därmed förenlig verksamhet. Statens ambition är att
Apoteket AB ska vara en väl fungerande och konkurrenskraftig
aktör på den nya apoteksmarknaden.

Staten och Apoteket AB (Bolaget) är överens om att reglera
Bolagets verksamhet i följande nya

V E R K S A M H E T S A V T A L

1 Bolagets verksamhet

A. OAB ska endast ansvara för eller styra Bolagets verksamhet
i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra
omregleringen av apoteksmarknaden i enlighet med statens mål.
Bolaget ansvarar för att de åtaganden för
läkemedelsförsörjning m.m. som Bolaget har enligt detta
verksamhetsavtal och gällande författningar fullgörs. Bolaget
ska omedelbart underrätta staten om det finns risk för att
någon åtgärd kan komma att innebära att Bolaget handlar i
strid med för Bolaget gällande styrdokument eller annat
regelverk.

Bestämmelserna i detta avtal ska i tillämpliga delar
tillämpas även av Bolagets dotterbolag.

B. Bolaget ska, i enlighet med Läkemedelsverkets anvisningar,
använda den nationella symbol för öppenvårdsapotek som
Läkemedelsverket har tagit fram.

C. Bolaget ska medverka till ett säkert och miljöanpassat
system för läkemedelsdestruktion avseende allmänhetens
läkemedelsavfall.

D. Bolaget ska tillhandahålla dosdispensering i den
utsträckning som det efterfrågas. Dosdispenseringstjänsten
ska tillhandahållas alla öppenvårdsapotek på likvärdiga och
icke-diskriminerande villkor.

2 Uppgifter som Bolaget ska utföra under en begränsad tid

Bolaget åtar sig att under den begränsade tid som anges i
respektive punkt bedriva följande verksamheter.

A. Bolaget ska, från och med den 1 juli 2009 och fram till
dess att av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (”TLV”)
beslutade föreskrifter om avgifter till Apotekens Service
Aktiebolag har trätt i kraft, betala sådana avgifter enligt
följande.

Efter fakturering från Apotekens Service Aktiebolag ska
Bolaget betala en avgift om 2,21 kr för varje receptorderrad
som avser:

a) ett receptförskrivet läkemedel för människor,

b) en förskriven vara som avses i 18 § 1 lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.,

c) en förskriven vara som avses i 18 § 2 eller 3 lagen om
läkemedelsförmåner m.m. och som ingår i läkemedelsförmånerna,
eller

d) en förskriven vara som avses i 20 § lagen om
läkemedelsförmåner m.m.

Med ”receptorderrad” avses expedierat läkemedel eller annan
expedierad vara i en viss beredningsform, styrka, dos och
mängd.

För läkemedel och andra varor som dosdispenserats ska Bolaget
till Apotekens Service Aktiebolag betala en avgift om 2,21 kr
per läkemedels- eller varuförpackning som förbrukats i
dosdispenseringen.

Från den tidpunkt när av TLV beslutade föreskrifter om ovan
nämnda avgifter har trätt i kraft ska Bolaget istället betala
avgifter till Apotekens Service Aktiebolag i enlighet med de
av TLV beslutade föreskrifterna.

B. Bolaget ska fram till den 1 oktober 2009 fortsätta att
driva Giftinformationscentralen. Bolaget ska fram till den
tidpunkten samverka med Läkemedelsverket för att organisera
en övergång av verksamheten i Giftinformationscentralen till
Läkemedelsverket.

C. Bolaget ska fram till den 1 januari 2010 tillhandahålla
sådan receptblankett för särskilda läkemedel som har
fastställts av Läkemedelsverket. Blanketten ska
tillhandahållas i särskild nummerserie. Utlämnade blanketter
ska kunna härledas till namngiven receptutfärdare eller
ansvarig person på klinik eller dylikt.

D. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 ha ett nationellt
ansvar för vaccinationsförsörjningen. Bolaget ska
upprätthålla god försörjning av viktigare vacciner, nämligen
sådana vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekommendationer
eller sådana där internationella krav på vaccination finns.
Från och med den 1 juli 2010 ska Socialstyrelsen överta detta
ansvar för vaccinationsförsörjningen.

E. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010, efter rekvisition
från vårdgivare, tillhandahålla läkemedel avsedda att vid
behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att
täcka patientens behov till dess att läkemedlet kan
expedieras från apotek (s.k. jourdoser).

F. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 på affärsmässiga
grunder fullgöra uppgifter inom totalförsvarets
läkemedelsförsörjning. Därefter ska tjänsterna upphandlas av
Försvarsmakten och andra berörda myndigheter.

G. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 fullgöra samma
uppgifter som de myndigheter som har ett ansvar enligt 18 §
förordningen (2006:942) om åtgärder för fredstida
krishantering och höjd beredskap. Föreskrifterna i nämnda
förordning som avser åtgärder vid och inför höjd beredskap
ska därvid äga tillämpning. Från och med den 1 juli 2010 ska
tjänsterna istället upphandlas av berörda myndigheter.

H. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010 fortsatt bedriva
forsknings- och utvecklingsarbete om läkemedelsanvändning och
apoteksverksamhet.

I. Alla apoteksaktörer har ett gemensamt ansvar för att
tillhandahålla praktikplatser och för att ta fram lämpliga
rutiner för detta. Bolaget ska fram till den 1 juli 2010
samordna fördelningen av praktikplatser för studerande till
apotekare, receptarier och apotekstekniker samt för utländska
farmaceuter som behöver praktik för att komplettera för
svensk legitimation. Bolaget ska i samråd med övriga
intressenter, t.ex. övriga apotek, universitet och högskolor,
till den 1 mars 2010 ta fram förslag på hur detta kan lösas i
framtiden.

J. De av Bolaget ägda särskilt utpekade apotek som före den 1
juli 2009 har hanterat beställningar av medicinska gaser ska
fram till den 1 juli 2011, i likhet med sådana apotek som har
förvärvats av andra aktörer, bistå övriga öppenvårdsapotek på
marknaden med kompetens om medicinska gaser. Andra
öppenvårdsapotek ska under denna övergångsperiod kunna
kontakta något av dessa apotek som då ska bidra med sin
kompetens vid hanteringen av medicinska gaser och tillbehör
till dessa. Tjänsten ska erbjudas alla öppenvårdsapotek på
likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

K. Bolaget ska fram till den 1 juli 2012 bibehålla de apotek
som kvarstår i Bolagets ägo efter att den av OAB
administrerade försäljningsprocessen är avslutad. Inget av de
befintliga apoteken får under denna tidsperiod läggas ner
utan att från samma tidpunkt ersättas av något annat av
Bolaget ägt apotek på orten.

L. Bolaget ska fram till den 1 juli 2012 behålla befintliga
apoteksombud i den utsträckning det behövs för att
upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på orten. Mellan
Bolagets apotek och apoteksombud ska upprättas en skriftlig
överenskommelse för att säkerställa en säker förvaring, ett
säkert tillhandahållande av läkemedel och att detta sker så
att patientens integritetskydd bibehålls.

Bolaget ansvarar för att varje apoteksombud inspekteras minst
en gång per år. När ombudet tillhandahåller receptbelagda
läkemedel som färdigställts på apotek ska uppgifter om
möjligheter till kontakt med apoteket för eventuella frågor
bifogas.

Apoteksombudet har rätt att sälja ett begränsat antal
receptfria läkemedel som tillhandahålls av apoteket.
Sortimentet beslutas av Bolaget i samråd med den lokala
sjukvården.

M. Under den tid Apoteket Produktion & Laboratorier AB
(”APL”) kvarstår i Bolagets ägo åtar sig Bolaget att
säkerställa att APL efter förfrågan från öppenvårdsapotek
tillverkar och levererar förordnade extemporeläkemedel,
lagerberedningar och APL:s rikslicensläkemedel. Priset för
sådana läkemedel fastställs av TLV. Tjänsterna ska erbjudas
alla aktörer på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

3 Särredovisning

Den ersättning som Bolaget erhåller från staten för särskilda
uppgifter som Bolaget utför får inte användas för att
finansiera eller på annat sätt stödja konkurrensutsatt
verksamhet. Sådan verksamhet ska därför särredovisas.

4 Vissa pensionsutfästelser

Bolaget har i tidigare avtal mellan parterna förbundit sig
att infria dels de pensionsutfästelser som grundar sig på
bestämmelser som före utgången av år 1970 utfärdats av Kungl.
Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apoteksanställda
samt deras efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt
överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och
Apotekarsocieteten. Dessa åtaganden ska ha fortsatt
giltighet.

5 Upplysnings- och informationsplikt

Bolaget ska på begäran lämna regeringen eller annan som
regeringen bestämmer de upplysningar och handlingar som
behövs för kontroll av att detta avtal följs. Bolaget ska
därvid medverka till erforderlig insyn i Bolagets redovisning
och redovisningsprinciper.

6 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 1 juli 2009 och ersätter
avtalet av den 13 mars 2008. Det nu träffade avtalet gäller
tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Om
det är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen kan
avtalet i förtid sägas upp att upphöra vid den tidpunkt som
ett sådant riksdagsbeslut kan föranleda.

7 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att bli
gällande vara skriftliga och undertecknade av bägge parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

Stockholm den 30 juni 2009

För staten För Apoteket AB (publ)

Lars Hedengran Per Båtelson

Stefan Carlsson