Tillkännagivande (2009:913) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS nr
2009:913
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-07-16

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om
kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s
förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om kontroll
av husdjur, m.m.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som
faller inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325,
12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160)

– artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är
anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,

– artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid
primärproduktion av djur,

– artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som
deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i
primärproduktionen av djur.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

3. Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni
2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och
90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur
(EUT L 149, 7.6.2008, s. 3, Celex 32008R0504)

– artikel 5.4.