Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS nr
2009:92
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2009-02-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:273

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för
tillämpningen av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism.

Anmälan till Bolagsverket

2 § En anmälan om registrering enligt 6 kap. 3 § lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism ska göras skriftligen hos Bolagsverket.

Om en utländsk verksamhetsutövare bedriver anmälningspliktig
verksamhet i Sverige genom filial, ska anmälan om
registrering göras av filialen.

3 § En anmälan enligt 2 § ska för fysiska personer innehålla
uppgift om för- och efternamn, personnummer eller
samordningsnummer, folkbokföringsadress och anmälningspliktig
verksamhet. Om folkbokföringsadress i Sverige saknas, ska
anmälan innehålla adress i Sverige där den anmälningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. För juridiska
personer och filialer ska en sådan anmälan innehålla uppgift
om firma, organisationsnummer och anmälningspliktig
verksamhet.

Anmälan ska för fysiska personer undertecknas av den som ska
bedriva den anmälda verksamheten och för juridiska personer
av en styrelseledamot, verkställande direktör eller
bolagsman. För filialer ska en anmälan undertecknas av
verkställande direktör i filialen.

4 § Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har
följt det som gäller om anmälan eller om det finns något
annat som hindrar registrering, ska Bolagsverket förelägga
denne att yttra sig i frågan eller göra rättelse inom viss
tid.

Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande
enligt första stycket, ska anmälan skrivas av. En upplysning
om detta ska tas in i föreläggandet.

Om det även sedan anmälaren har yttrat sig finns hinder för
registrering som anmälaren har haft tillfälle att yttra sig
över, ska Bolagsverket vägra registrering. Om det finns skäl
för det, får dock verket ge den som har gjort anmälan
tillfälle att yttra sig på nytt innan beslut fattas i
ärendet.

Register över verksamhetsutövare som anmält verksamhet enligt
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism

5 § Bolagsverket ska med hjälp av automatiserad
databehandling föra ett register över de fysiska och
juridiska personer som har gjort anmälan enligt 6 kap. 3 §
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för registret enligt
personuppgiftslagen (1998:204).

6 § I registret ska följande uppgifter antecknas om de
verksamhetsutövare som har gjort anmälan:

1. för- och efternamn eller firma,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. anmälningspliktig verksamhet, och

4. tillsynsmyndighet.

7 § Registret ska ge offentlighet åt den information som
ingår i registret. I fråga om personuppgifter ska registret
ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som länsstyrelserna i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län ska utöva enligt lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. information till allmänheten om verksamhetsutövare som har
införts i registret.

8 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften
får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

9 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 § andra
stycket i enskilda fall besluta om direktåtkomst till
registret.

10 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

11 § I fråga om rättelse av personuppgifter i registret ska
26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för
28 § personuppgiftslagen (1998:204).

12 § Bolagsverket ska snarast efter registreringen av
uppgifter om en verksamhetsutövare, eller vid ändring av
tidigare registrerade uppgifter, underrätta den berörda
tillsynsmyndigheten om de uppgifter som har förts in eller 2
strukits ur registret. Underrättelser får lämnas på medium
för automatiserad behandling.

12 a § I ärenden som rör anmälan för registrering enligt
denna förordning ska avgift betalas för ärendets
handläggning, prövning och registrering, med 850 kr.

Avgift ska inte betalas för anmälan om att verksamheten
upphört.

Avgift ska betalas när anmälan för registrering lämnas in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har
påbörjats. Förordning (2009:1417).

Samordningsorgan för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism

13 § Inom Finansinspektionen ska det finnas ett särskilt
samordningsorgan för tillsyn när det gäller lagen (2009:62)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

14 § Samordningsorganet ska

1. ha det övergripande samordningsansvaret för
tillsynsmyndigheternas verksamhet när det gäller metoder och
regelgivning samt utvärdering och uppföljning av den utförda
tillsynen,

2. ge stöd till tillsynsmyndigheterna i frågor om utbildning,

3. verka för en effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheter
och Polismyndigheten när det gäller verksamhetsutövarnas
uppgiftsskyldighet och tillsynsmyndigheternas
underrättelseskyldighet,

4. samverka med och ge stöd till Regeringskansliet, och

5. initiera förslag till förändringar i lagstiftning,
arbetssätt och prioriteringar i syfte att skapa en
effektivare tillsyn på området. Förordning (2014:1211).

15 § Samordningsorganet ska bestå av representanter för
Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen,
Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden samt länsstyrelserna i
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Sveriges
advokatsamfund ska ges möjlighet att delta.
Förordning (2012:24).

Tillsyn

16 § Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i
fråga om verksamhet enligt 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 samma
lag ska utövas av länsstyrelserna i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska utöva tillsyn över
följande verksamhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Stockholms län,
Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala
län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län
och Norrbottens län,

2. fysiska personer som är folkbokförda i Stockholms län,
Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala
län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län
och Norrbottens län eller, om folkbokföringsadress saknas,
har uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län, och

3. filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver
anmälningspliktig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utöva tillsyn över
följande verksamhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Västra Götalands län,
Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och
Gävleborgs län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands
län, Hallandslän, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och
Gävleborgs län eller, om folkbokföringsadress saknas, har
uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län.

Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande
verksamhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Skåne län, Blekinge län,
Kronobergs län,Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands
län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Skåne län, Blekinge
län, Kronobergs län, Jönköpings län, Kalmar län och
Östergötlands län eller, om folkbokföringsadress saknas, har
uppgett en adress där den anmälningspliktiga verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län.

17 § När en tillsynsmyndighet har underrättats av
Bolagsverket om att en anmälan enligt 2 § har registrerats,
ska tillsynsmyndigheten kontrollera att verksamhetsutövaren
uppfyller villkoren i 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En sådan
kontroll ska även göras när tillsynsmyndigheten underrättas
om att en anmälan om ändrade förhållanden enligt 6 kap. 6 §
samma lag har registrerats. Tillsynsmyndigheten får även
utföra kontroller vid andra tidpunkter om det behövs.

Bemyndiganden

18 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
När det gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism får
Finansinspektionen, Lotteriinspektionen,
Fastighetsmäklarinspektionen samt länsstyrelserna i Stockholms,
Västra Götalands och Skåne län, för de verksamhetsutövare som
står under respektive myndighets tillsyn, meddela föreskrifter
om

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,

2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,

3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för
kundkännedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap.
5 § 2 b och d, 7 b samt uppfyller villkor för tillämpning av
bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § tredje
stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med
personer i politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §,

6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av en
affärsförbindelse enligt 2 kap. 10 § och hur dessa ska
dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som har använts för att
uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,

9. rutiner som ska följas samt vilken information och
utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap.
1 §, och

10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda
enligt 5 kap. 2 §.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur information ska
lämnas till verket enligt 2 §.

Tillsynsmyndigheterna ska samråda med samordningsorganet vid
Finansinspektionen för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism innan de meddelar föreskrifter
enligt första stycket. Förordning (2012:24).

18 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
När det gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism får
Finansinspektionen, Lotteriinspektionen,
Fastighetsmäklarinspektionen samt länsstyrelserna i
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, för de
verksamhetsutövare som står under respektive myndighets
tillsyn, meddela föreskrifter om

1. åtgärder för riskbaserad kundkännedom enligt 2 kap. 1 §,

2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap.
3 §,

3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för
kundkännedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap.
5 § 2 b, 4 och 9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av
bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § fjärde
stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 §,

6. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 a §,

7. riskbedömningen enligt 2 kap. 7 b §,

8. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen
enligt 2 kap. 10 § och hur dessa ska dokumenteras,

9. hur handlingar eller uppgifter som har använts för att
uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

10. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,

11. bevarande av uppgifter om granskning och analys av
transaktioner enligt 3 kap. 1 b §,

12. kartläggningen, riskbedömningen, rutiner som ska följas
samt vilken information och utbildning som ska
tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och

13. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda
enligt 5 kap. 2 §.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur information ska
lämnas till verket enligt 2 §.

Tillsynsmyndigheterna ska samråda med samordningsorganet vid
Finansinspektionen för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism innan de meddelar föreskrifter
enligt första stycket. Förordning (2015:273).