Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS nr
2009:93
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2009-02-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1325

Uppgifter

1 § Finansinspektionen ansvarar för

1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som
rör finansiella marknader och finansiella företag,

2. samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen
(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

3. att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser
i syfte att stabilisera kreditmarknaden, men med beaktande av
åtgärdernas effekt på den ekonomiska utvecklingen.
Förordning (2013:1111).

2 § Myndigheten ska inom ramen för egna beslut om
resursfördelning och planering arbeta för att det finansiella
systemet

– är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl
fungerande marknader som tillgodoser hushållens och
företagens behov av finansiella tjänster, och

– ger ett högt skydd för konsumenter.

Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera
utvecklingen inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att
instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka
det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska
regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla
för medborgare och företag att förstå och följa.
Förordning (2013:144).

3 § Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,

2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april
varje år redovisa avgiftsutfall och kostnadstäckning för
avgifter enligt förordningen (2001:911) om avgifter för
prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av
Finansinspektionens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april
och senast den 1 oktober varje år redovisa förslag till
ändringar i bestämmelserna i förordningen om avgifter för
prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen
om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet som bör göras med anledning av gjorda eller
kommande ändringar i regelverket på myndighetens
ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj
varje år redogöra för myndighetens erfarenheter av
tillsynsarbetet avseende konsumentskydd, lämna en bedömning
av riskerna för konsumenterna inom det finansiella området,
ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för
att stärka konsumentskyddet samt redogöra för behovet av
utveckling av regler på området,

5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni
och den 15 december varje år redogöra för myndighetens analys
och bedömning av den finansiella stabiliteten, de åtgärder
som vidtagits och kan komma att vidtas för att motverka att
finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter på
samhällsekonomin samt behovet av utveckling av regler på
området, och

6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för
en bestämd tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande
och en till vice ordförande.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket
atomansvarighetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken samt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2013:1112).

4 § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av
behörig myndighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004
av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella
tillsynsmyndigheter som ansvarar för
konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av
sådana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013
av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013
av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt
företagande, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014
av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i
Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr
236/2012. Förordning (2014:1325).

4 a § När myndigheten fullgör uppgifter enligt 2 § lagen
(2010:1010) om kreditvärderingsinstitut, 2 § lagen (2012:735)
med kompletterande bestämmelser till EU:s
blankningsförordning eller 2 § lagen (2013:287) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, får
den ingå sådana internationella överenskommelser som följer
av respektive EU-förordning och som inte kräver riksdagens
eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2013:598).

5 § Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i det samarbete inom
Europeiska unionen som sker inom ramen för det europeiska
system för finansiell tillsyn som avses i 5 a § och samarbeta
med utländska myndigheter som har behörighet att utöva
tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag
samt i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,

2. överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka
stabiliteten i de finansiella systemen i andra länder inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom
globala standardsättande organ, och

4. informera Europeiska systemrisknämnden om vilka åtgärder
som myndigheten vidtar för att motverka finansiella
obalanser. Förordning (2013:1111).

5 a § Finansinspektionen är en del av det europeiska system för
finansiell tillsyn som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om
makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om
inrättande av en europeisk systemrisknämnd, Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010
om inrättande av Europeiska bankmyndigheten, Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010
om inrättande av Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten, Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om
inrättande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
Förordning (2011:1609).

5 b § Myndigheten ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner
för att uppmuntra rapportering och för att ta emot rapporter
om överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten
i sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som anges i
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive
i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Myndighetens
rutiner ska utformas i enlighet med artikel 71.1 och 71.2 a i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG. Förordning (2014:998).

Samverkan

6 § Myndigheten ska samverka med Riksbanken och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör
krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om
krigsberedskap och höjd beredskap. Förordning (2010:278).

Samråd

7 § Myndigheten ska samråda med

1. Ekonomistyrningsverket och företrädare för berörda
branschorganisationer i frågor om de avgifter som myndigheten
tar ut eller avser att ta ut,

2. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där
myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,

3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med
betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens
ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för
betalningsväsendet, och

4. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för
insättningsgarantin enligt SFS 2009:93 lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen
(1999:158) om investerarskydd.

Vid samråd enligt första stycket ska Finansinspektionen lämna
berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en styrelse.

9 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

10 § Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa
uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt avtal mellan
myndigheterna.

11 § Myndigheten utför administrativa och handläggande
uppgifter åt Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

12 § Regeringen utser vice ordförande i myndighetens
styrelse.

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

14 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos
myndigheten får inte för egen eller någon annans räkning
driva eller ha del i ett företag som driver verksamhet som är
tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos
myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land.
Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd
hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen
bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står
under tillsyn av myndigheten. Tillstånd meddelas av
regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga
om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen
samt av myndigheten i andra fall.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Rätt att meddela föreskrifter

17 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om
avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall som avses
i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.
Förordning (2009:1201).

Övergångsbestämmelser

2009:93

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009, då
förordningen (2007:841) med instruktion för
Finansinspektionen ska upphöra att gälla.

2. I stället för 16 § i denna förordning ska äldre
föreskrifter i 14 § den upphävda förordningen (2007:841) med
instruktion för Finansinspektionen tillämpas av
Finansinspektionen före den 1 juni 2009.