Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

SFS nr
2009:945
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1156

Uppgifter

1 § Statens geotekniska institut är förvaltningsmyndighet för
geotekniska och miljögeotekniska frågor. Myndigheten ska vara
pådrivande i frågor som syftar till en säker, ekonomisk och
miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska
området.

2 § Statens geotekniska institut ska inom ramen för sin
verksamhet

1. medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen nås,
och

2. bidra med underlag och expertkunskap i det arbete som
regeringen bedriver nationellt och inom Europeiska unionen.

3 § Inom sitt verksamhetsområde får Statens geotekniska
institut, inom ramen för full kostnadstäckning och mot
avgift, utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag
åt statliga myndigheter och kommuner. Myndigheten får också
utföra uppdrag åt andra i den mån arbetet i övrigt tillåter
det.

Uppdragsverksamheten ska vara förenlig med myndighetens
kärnverksamhet och bidra till att bredda och effektivisera
användningen av geoteknik och miljögeoteknik.

Uppdragsverksamheten ska hållas ekonomiskt skild från
myndighetens övriga verksamhet.

Uppgifter med avseende på ras, skred och erosion

4 § Statens geotekniska institut ska bidra till att riskerna
för ras och skred minskar. Myndigheten ska i detta syfte

1. ge stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen
rörande geotekniska säkerhetsfrågor,

2. övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen,

3. bistå ansvariga instanser när ras eller skred har
inträffat eller när det finns risk för ras eller skred, och

4. ge stöd åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid
dess prövning av statsbidrag till förebyggande åtgärder mot
naturolyckor och vid översiktlig kartering.

5 § Statens geotekniska institut ska bidra till att de risker
som är förknippade med stranderosion minskar genom att

1. bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden
om stranderosion, och

2. utveckla kunskapen inom området och samordna olika
aktörers intressen.

Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

6 § Statens geotekniska institut ska bidra till att plan- och
byggprocessen effektiviseras genom att inom sitt
verksamhetsområde ta fram ny kunskap och nya metoder och ha
en samordnande roll i syfte att identifiera kunskapsnivån och
förmedla ny kunskap.

7 § Statens geotekniska institut har avseende sanering och
återställning av förorenade områden ansvar för forskning,
teknikutveckling och kunskapsutveckling.

Rådgivning

8 § Myndigheten ska bidra till effektivitet och kvalitet i
plan- och byggprocessen genom att inom sitt område bistå
myndigheter, kommuner och andra med rådgivning samt i
samverkan med dessa introducera ny teknik och tillämpa
forsknings- och utvecklingsresultat.

Ledning

9 § Statens geotekniska institut leds av en myndighetschef.

Delegationen för ras- och skredfrågor

10 § En delegation för ras- och skredfrågor är knuten till
Statens geotekniska institut.

Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för
myndigheter som arbetar med ras- och skredfrågor.

11 § Delegationen består av myndighetschefen, som är
delegationens ordförande, myndighetens sakkunniga i ras- och
skredfrågor samt ledamöter utsedda av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Boverket, Trafikverket,
Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meterologiska
och hydrologiska institut. Därutöver får delegationen
adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning
till det eller när någon annan ledamot begär det.
Förordning (2011:664).

Anställning som myndighetschef

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

13 § Inom Statens geotekniska institut ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

14 § Statens geotekniska institut ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 § Statens geotekniska institut ska ta ut avgifter för sina
uppdrag inom verksamhetsgrenen rådgivning. Myndigheten ska
även ta ut avgifter för delar av sin verksamhet inom
forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Myndigheten får
besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1156).

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Statens geotekniska institut omfattas inte av
bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 §
myndighetsförordningen (2007:515).