Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

SFS nr
2009:955
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:950

Tillämpningsområde och syfte

1 § I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag
till juridiska personer som i sin verksamhet
tillhandahåller sådan meningsfull sysselsättning som avses
i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453)
till personer som på grund av en psykisk
funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin
livsföring och som inte står till arbetsmarknadens
förfogande.

Målen med statsbidraget är att förstärka och komplettera
kommunernas och landstingens insatser för att ge personer
med en psykisk funktionsnedsättning

1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,

2. ökad valfrihet genom att urvalet av
sysselsättningsplatser lokalt utökas och breddas,

3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den
enskildes förutsättningar och som stärker hans eller
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, och

4. bättre möjligheter att återgå till den reguljära
arbetsmarknaden. Förordning (2011:950).

Villkor för statsbidrag

2 § Bidrag får lämnas till juridiska personer som

1. bedriver en verksamhet som utgår från en värdegrund som
understryker rätten till inflytande och delaktighet i
samhällslivet för personer med psykisk
funktionsnedsättning,

2. bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första
stycket,

3. under minst ett år före det bidragsår som ansökan avser
har bedrivit sådan verksamhet som anges i 1 § första
stycket, och

4. har en verksamhet som är särskilt anpassad för personer
med psykisk funktionsnedsättning och som bedrivs nära de
personer som deltar i sysselsättningen.
Förordning (2011:950).

3 § Bidrag får inte lämnas till juridiska personer som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatta i konkurs.

4 § Bidrag får inte lämnas till juridiska personer vars
verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting
eller en statlig myndighet.

Formen för statsbidraget

5 § Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag och utgör en
ersättning för de bidragsberättigades verksamhetskostnader
i samband med att de anordnar meningsfull sysselsättning
för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan

6 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till
Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som styrelsen
beslutar.

7 § En ansökan ska göras skriftligen på en blankett som
Socialstyrelsen tillhandahåller.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig
företrädare för den som ansöker om bidraget och det ska i
ansökan intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

8 § Den som ansöker om bidrag ska i ansökan redogöra för
hur vart och ett av de mål som anges i 1 § andra stycket
ska uppnås med hjälp av de sökta bidragsmedlen.

En sökande ska utöver vad som framgår av första stycket på
begäran lämna Socialstyrelsen de handlingar och uppgifter
som styrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2011:950).

9 § Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning
inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 7
eller 8 §, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid
komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning
att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt
skick.

Beslutande myndighet m.m.

10 § Socialstyrelsen beslutar i ärenden om bidrag enligt
denna förordning.

11 § Bidrag lämnas för ett bidragsår i sänder i mån av
tillgång på medel. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

Beslut om bidrag fattas vid endast ett tillfälle varje
bidragsår.

12 § Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med
utgångspunkt i sökandens förmåga att uppfylla de mål som
anges i 1 § andra stycket.

Om den som ansöker om bidrag har lämnat redovisning enligt
14 § för tidigare beviljade bidrag, ska bedömningen av
bidragsansökan även göras med beaktande av vad som framgår
av redovisningen. Förordning (2011:950).

13 § Socialstyrelsen beslutar i det enskilda fallet om de
villkor som ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av
bidragsbeslutet. Förordning (2011:950).

Redovisning

14 § En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars
året efter det år det beviljade bidraget har betalats ut,
lämna en redovisning till Socialstyrelsen. Redovisningen
ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning,

2. en redogörelse för vad medlen använts till, och

3. de resultat som har uppnåtts och hur de förhåller sig
till de mål som gällt för bidraget.

15 § En bidragsmottagare är också skyldig att på begäran av
Socialstyrelsen lämna det underlag som styrelsen behöver
för att granska redovisningen.

Uppföljning

16 § Socialstyrelsen ska senast den 31 maj varje år lämna
en samlad ekonomisk redovisning till regeringen. Av
redovisningen ska det framgå

1. vem som har fått bidrag,

2. hur stort bidrag som har utbetalats till varje
bidragsmottagare,

3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av
bidragen,

4. antal platser som respektive bidragsmottagare
tillhandahåller,

5. exempel på vilka typer av sysselsättning som
tillhandahålls och på verksamheter som bedöms fungera
särskilt väl, och

6. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets
användning i förhållande till de mål som anges i 1 § andra
stycket.

Socialstyrelsen ska vartannat år, med början 2011, vid
samma tid även lämna regeringen en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till de mål som
anges i 1 § andra stycket. Förordning (2011:950).

Utbetalning

17 § Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel
varje kvartal.

Återbetalning och återkrav

18 § En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller
inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller
sådant underlag som avses i 14 och 15 §§, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

19 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
18 § ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får
Socialstyrelsen efterge krav på återbetalning helt eller
delvis.

Överklagande

20 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:955

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

2. En juridisk person som har beviljats bidrag för
bidragsåret 2009 ska, i stället för vad som anges i 14 §,
lämna sin redovisning av detta bidrag till Socialstyrelsen
senast den 1 mars 2011.

3. Socialstyrelsens redovisning av bidrag som har beviljats
för bidragsåret 2009 ska, i stället för vad som anges i
16 § första stycket, lämnas till regeringen senast den 31 maj
2011.

4. Vid utbetalning av ett bidrag som har beviljats för
bidragsåret 2009 ska, i stället för vad som anges i 17 §,
hela bidraget utbetalas vid ett och samma tillfälle.

2011:950

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.