Förordning (2009:956) om översvämningsrisker

SFS nr
2009:956
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:587

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna förordning syftar till att minska
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

2 § I denna förordning avses med

1. avrinningsområde: detsamma som i 5 kap. miljöbalken,

2. delavrinningsområde, kustområde och internationellt
avrinningsdistrikt: detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

3. vattendistrikt: detsamma som i 5 kap. miljöbalken och 2
kap. förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön,

4. direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/105/EG,

5. direktiv 2007/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering
av översvämningsrisker,

6. översvämning: tillfälligt täckande med vatten av mark som
normalt inte står under vatten, vilket inbegriper
översvämningar som härrör från sjöar, vattendrag, bergsforsar
och från havet i kustområden, däremot inte översvämningar från
avloppssystem,

7. översvämningsrisk: kombination av sannolikhet för
översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband
med en översvämning,

8. översvämningar med medelhög sannolikhet: översvämningar som
sannolikt återkommer med minst 100 års intervall.
Förordning (2012:587).

3 § Arbetet enligt denna förordning ska, i den utsträckning
det är lämpligt, samordnas med arbetet enligt förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Preliminära bedömningar av översvämningsrisker

4 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för varje
vattendistrikt göra en preliminär bedömning av
översvämningsrisker. En sådan bedömning ska innehålla
följande:

1. En karta över vattendistriktet med gränser för
avrinningsområden, delavrinningsområden och, om sådana finns,
kustområden. Topografi och markanvändning ska framgå av
kartan.

2. En redogörelse för tidigare inträffade översvämningar som
haft en allvarlig ogynnsam påverkan på människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, och där
sannolikheten för liknande framtida översvämningar
fortfarande är betydande. Redogörelsen ska innehålla en
beskrivning av översvämningarnas omfattning, deras
avledningsvägar och en bedömning av den ogynnsamma påverkan
som de haft.

3. En redogörelse för tidigare inträffade betydande
översvämningar där sådana konsekvenser som beskrivs under 2
inte kunnat konstateras, men som ändå varit av en sådan art
att det kan förutses att liknande framtida händelser får
betydande ogynnsamma följder.

Finns det särskilda behov ska bedömningen också innehålla
framtida översvämningars möjliga ogynnsamma följder för
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet, så långt som möjligt med beaktande av aspekter
såsom topografi, vattendragens lägen och deras allmänna
hydrologiska och geomorfologiska särdrag, effektiviteten hos
befintliga infrastrukturer konstruerade av människan för att
förhindra översvämningar, befolkningsområdenas lägen, områden
med ekonomisk verksamhet samt utvecklingen på lång sikt,
inklusive klimatförändringarnas påverkan på förekomsten av
översvämningar.

När det är fråga om ett internationellt avrinningsdistrikt
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbyta
relevant information med den eller de myndigheter som har
motsvarande uppgifter i Finland eller Norge.

5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha
slutfört den preliminära bedömningen av översvämningsrisker
enligt 4 § senast den 22 december 2011. Bedömningen ska ses
över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2018.
Därefter ska översyn och uppdatering göras minst vart sjätte
år. Vid en sådan översyn ska klimatförändringarnas sannolika
påverkan på förekomsten av översvämningar beaktas.

6 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, med
utgångspunkt i den preliminära bedömningen av
översvämningsrisker enligt 4 §, för varje vattendistrikt
redovisa i vilka områden myndigheten anser att betydande
översvämningsrisker finns eller kan förväntas uppstå.

Om ett område enligt första stycket gränsar till ett
vattendistrikt i Finland eller Norge ska Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap samordna sitt arbete med den
eller de myndigheter som har motsvarande uppgifter i det
landet.

Kartor över översvämningshotade områden och över
översvämningsrisker

7 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för de
områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket
utarbeta kartor över översvämningshotade områden. Kartorna
ska omfatta de geografiska områden som kan komma att drabbas
av

1. översvämningar som med låg sannolikhet förväntas inträffa,
eller som endast förväntas inträffa i extrema situationer,

2. översvämningar som med medelhög sannolikhet förväntas
inträffa, och, om det är lämpligt,

3. översvämningar som med hög sannolikhet förväntas inträffa.

I fråga om kustområden med tillräcklig skyddsnivå och områden
där översvämningen kommer från grundvattenkällor ska kartorna
begränsas till att omfatta de geografiska områden som avses i
första stycket 1.

Kartorna ska redovisa den förmodade översvämningens
utbredning, vattendjup eller vattennivå och, om det är
lämpligt, flödeshastighet eller relevant vattenflöde.

8 § Länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län,
Västmanlands län, Kalmar län och Västra Götalands län ska
inom det vattendistrikt som respektive länsstyrelse i
egenskap av vattenmyndighet ansvarar för enligt 22 §
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, utarbeta
kartor över översvämningsrisker för de områden som redovisats
i enlighet med 6 § första stycket.

Kartorna ska visa de möjliga ogynnsamma följderna i samband
med sådana översvämningar som redovisas enligt 7 § första
stycket 1–3. Av kartorna ska det framgå

1. hur många invånare som riskerar att drabbas,

2. vilka olika ekonomiska verksamheter som bedrivs inom det
område som riskerar att drabbas,

3. sådana verksamheter som avses i bilagan till förordningen
(2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och
som kan förorsaka oavsiktlig förorening vid översvämning och
sådana områden som har fastställts för skydd enligt
bestämmelser grundande på punkt 1 i, iii och v i bilaga IV
till direktiv 2000/60/EG och som kan drabbas, och

4. annan information som är användbar.

9 § Om en karta enligt 7 eller 8 § berör ett område som delas
med Finland eller Norge, ska den myndighet som utarbetar
kartan utbyta information om arbetet med den eller de
myndigheter som har motsvarande uppgift i det landet.

10 § Kartorna enligt 7 och 8 §§ ska vara färdigställda senast
den 22 december 2013. Kartorna ska ses över och vid behov
uppdateras senast den 22 december 2019. Därefter ska översyn
och uppdatering göras minst vart sjätte år.

11 § Kartorna enligt 7 och 8 §§ och efterföljande översyner
av dessa enligt 10 § ska utarbetas så att den information som
de innehåller stämmer överens med relevant information enligt
3 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön. De ska även samordnas med de
översyner som görs enligt den bestämmelsen.

Riskhanteringsplaner

12 § Varje länsstyrelse ska, på grundval av de kartor som
utarbetats enligt 7 och 8 §§, utarbeta en plan för hantering
av översvämningsrisker (riskhanteringsplan). I planen ska
ingå mål för hantering av översvämningsriskerna för de
områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket. Vid
fastställandet av målen ska länsstyrelsen särskilt beakta
möjligheten att minska de möjliga ogynnsamma följderna av
översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.

Planen ska behandla samtliga aspekter av hanteringen av
översvämningsrisker. Särskild vikt ska läggas vid
förebyggande arbete samt skydd och beredskap, inbegripet
översvämningsprognoser och system för tidig varning. De olika
avrinningsområdenas eller delavrinningsområdenas särdrag ska
beaktas.

Planen får inte inbegripa åtgärder som genom sin omfattning
eller sina konsekvenser avsevärt ökar risken för översvämning
uppströms eller nedströms i Finland eller Norge i samma
avrinningsområde eller delavrinningsområde, om inte de
berörda länderna har samordnat dessa åtgärder och enats om en
lösning.

13 § Länsstyrelserna ska samordna de riskhanteringsplaner,
som omfattar vattendistrikt som i sin helhet ligger på
svenskt territorium, på vattendistriktsnivå.

För de riskhanteringsplaner som rör ett internationellt
avrinningsdistrikt ska de berörda länsstyrelserna säkerställa
att en samordning sker med motsvarande riskhanteringsplaner i
Norge eller Finland.

Riskhanteringsplanerna enligt andra stycket ska, när
länsstyrelserna och de myndigheter som har motsvarande
uppgifter i Norge eller Finland anser att det är lämpligt,
kompletteras med mer detaljerade planer som samordnas på
nivån för det internationella delavrinningsområdet.

14 § Riskhanteringsplanerna ska vara färdigställda och
offentliggjorda senast den 22 december 2015. Planerna ska ses
över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2021.
Därefter ska översyn och uppdatering göras minst vart sjätte
år. Vid sådan översyn ska klimatförändringarnas sannolika
påverkan på förekomsten av översvämningar beaktas.

15 § Riskhanteringsplanerna och de efterföljande översynerna
av dessa enligt 14 § ska utarbetas i samordning med de
översyner av förvaltningsplaner som görs enligt 5 kap. 1 §
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön.

Övriga bestämmelser

16 § Vid utarbetandet av bedömningar, redovisningar, kartor
och riskhanteringsplaner enligt 4, 6, 7, 8 och 12 §§ ska de
ansvariga myndigheterna samråda med andra myndigheter som
berörs av arbetet.

De ansvariga myndigheterna ska bereda berörda kommuner och
andra som är särskilt berörda möjlighet att inkomma med
underlag och lämna synpunkter.

Länsstyrelserna ska genom offentliggörande av förslag till
riskhanteringsplaner ge myndigheter, kommuner,
organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som
berörs tillfälle att under minst två månader lämna synpunkter
på planerna. Detta gäller även vid översyn och uppdatering av
riskhanteringsplanerna.

17 § Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker
enligt 4 §, kartorna över översvämningshotade områden och
över översvämningsrisker enligt 7 och 8 §§ samt
riskhanteringsplanerna enligt 12 § ska snarast efter
färdigställande offentliggöras av den myndighet som ansvarat
för utarbetandet.

18 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som länsstyrelsen ska
tillhandahålla myndigheten för att den ska kunna utföra sina
uppgifter enligt 4 § första stycket 2 och 3 samt vad kartorna
enligt 8 § ska innehålla och hur de ska vara utformade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om vad riskhanteringsplanerna enligt 12 § ska
innehålla och hur de ska vara utformade.

19 § Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finner
att en fråga som har konsekvenser för hantering av risken för
översvämning även berör Finland eller Norge på sätt som avses
i artikel 8.5 i direktiv 2007/60/EG, ska myndigheten
underrätta regeringen om detta. Myndigheten ska samtidigt
lämna förslag på hur frågan bör lösas.

En länsstyrelse som uppmärksammar en fråga enligt första
stycket ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap om denna.