Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

SFS nr
2009:966
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1399

Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter

1 § Försvarsunderrättelsedomstolen ska pröva frågor om
tillstånd till signalspaning enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Försvarsunderrättelsedomstolens sammansättning

2 § Försvarsunderrättelsedomstolen består av en ordförande, en
eller högst två vice ordförande samt minst två och högst sex
särskilda ledamöter.

Ledamöterna ska vara svenska medborgare och får inte vara
underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan en ledamot börjar tjänstgöra
i domstolen, ska han eller hon ha avlagt domared.

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns
bestämmelser om utnämning av ordförande i domstolen. Vice
ordförande och särskilda ledamöter förordnas av regeringen för
fyra år. Lag (2010:1399).

3 § Ordföranden och vice ordförandena ska vara lagfarna och
ha erfarenhet av tjänstgöring som domare. Övriga ledamöter
ska ha särskild kunskap om förhållanden av betydelse för
domstolens verksamhet.

4 § Är ordföranden förhindrad att tjänstgöra, inträder en
vice ordförande i ordförandens ställe.

Integritetsskyddsombud

5 § Ett integritetsskyddsombud ska bevaka enskildas
integritetsintresse i mål vid domstolen. Ombudet har rätt att
ta del av det som förekommer i målet och att yttra sig.

6 § Regeringen förordnar för minst fyra år i sänder personer
som kan tjänstgöra som integritetsskyddsombud. Under
fyraårsperioden får vid behov ytterligare personer förordnas
för återstående del av perioden.

Ett integritetsskyddsombud ska vara svensk medborgare och ska
vara eller ha varit advokat eller ha varit ordinarie domare.
Ett integritetsskyddsombud får inte vara i konkurstillstånd
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen ska inhämta förslag på lämpliga kandidater från
Sveriges advokatsamfund och Domarnämnden.

Ett integritetsskyddsombud får trots att regeringens
förordnande har upphört slutföra pågående uppdrag.

7 § I fråga om ersättning till integritetsskyddsombud
tillämpas 21 kap. 10 § första och andra styckena
rättegångsbalken.

8 § Den som förordnats som integritetsskyddsombud i ett mål
får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått kännedom
om i målet.

Domförhet

9 § Försvarsunderrättelsedomstolen är domför med ordförande
och två särskilda ledamöter. Fler än tre ledamöter får inte
delta i ett avgörande.

10 § Ordföranden får ensam på Försvarsunderrättelsedomstolens
vägnar

1. företa förberedande åtgärder och besluta om avskrivning,
och

2. pröva frågor enligt 5 a § tredje stycket lagen (2008:717)
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet om
tillstånd i pågående och tillståndsprövade
inhämtningsuppdrag, om prövningen är av enkel beskaffenhet
och endast avser tillgång till signalbärare eller användning
av sökbegrepp som inte är direkt hänförliga till viss fysisk
person.

Ordföranden får förordna en lagfaren tjänsteman vid domstolen
att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder.

Handläggningen i Försvarsunderrättelsedomstolen

11 § Om inte annat följer av denna lag gäller 3–5, 8, 14, 16–
26, 29–32 och 38–53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) i
tillämpliga delar vid förfarandet i domstolen.

12 § När en ansökan om tillstånd till signalspaning har
kommit in till domstolen, ska domstolen så snart som möjligt
utse ett integritetsskyddsombud i målet och hålla ett
sammanträde. Vid sammanträdet ska ansökande myndighet och
integritetsskyddsombudet närvara. Domstolen får förordna att
annan som kan lämna upplysningar av betydelse för prövningen
får närvara vid sammanträdet.

Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt
skulle riskera syftet med ansökan, får sammanträde hållas och
beslut fattas utan att ett integritetsskyddsombud har varit
närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

När ett beslut enligt 10 § första stycket 2 har fattats av
ordföranden på domstolens vägnar ska det
integritetsskyddsombud som varit närvarande vid prövningen av
det inhämtningsuppdrag till vilket beslutet är hänförligt
underrättas.

13 § Det förfarande som föreskrivs i 12 § ska tillämpas även
i fråga om ansökningar om kompletterande tillstånd enligt 5 a
§ tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet och vid anmälan enligt 5 b §
andra stycket samma lag.

14 § Utöver vad som följer av 16 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) om möjlighet för rätten att förordna om
begränsningar av offentligheten vid muntlig förhandling, får
rättens ordförande innan en förhandling inleds förordna att
förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar, om det står
klart att en uppgift för vilken det hos domstolen gäller
sådan sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) kommer att uppenbaras om förhandlingen är
offentlig.

15 § I fråga om omröstning gäller 16 kap. rättegångsbalken i
tillämpliga delar.

16 § Att Försvarsunderrättelsedomstolens beslut i frågor som
rör signalspaning inte får överklagas framgår av 13 § lagen
(2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet. Inte heller domstolens
beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas.