Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SFS nr
2009:974
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-10-15
Ändring införd
t.o.m. 2013:1045

Uppgifter

1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
är förvaltningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska,
hydrologiska och oceanografiska frågor.

2 § SMHI ska ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god
samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället
och till att miljökvalitetsmålen nås.

3 § SMHI ska förvalta och utveckla den svenska
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska
infrastrukturen och därigenom inhämta och förmedla kunskaper
om landets meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och
oceanografiska förhållanden.

4 § SMHI ska bedriva tillämpad forskning och utveckling inom
meteorologi och klimatologi.

SMHI får bedriva tillämpad forskning och utveckling inom
hydrologi och oceanografi.

5 § SMHI ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska,
hydrologiska och oceanografiska tjänsten,

2. svara för varningstjänster och aktivt samverka med berörda
myndigheter,

3. producera och förmedla meteorologiskt, klimatologiskt,
hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag,

4. producera, sammanställa och förmedla information och
kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning,

5. ha beredskap och biträda berörda myndigheter vid
allvarliga störningar i samhället,

6. öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva
uppdragsverksamhet gentemot andra myndigheter och genom att
bedriva affärsverksamhet,

7. samarbeta med svenska myndigheter och med utländska
organisationer inom och utom Europeiska unionen, och

8. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär
betydelse. Förordning (2013:1045).

6 § SMHI ska företräda Sverige i den världsmeteorologiska
organisationen (World Meteorological Organization, WMO), det
europeiska vädersatellitsamarbetet (The European Organization
for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT)
och det europeiska centret för medellånga prognoser (The
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF).

6 a § SMHI ska vara nationell kontaktpunkt för FN:s
mellanstatliga panel om klimatförändringar (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC). Förordning (2013:1045).

7 § SMHI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till
myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för
det uppdrag som anges i denna instruktion, en annan
förordning eller ett beslut som regeringen fattat.

De sammanlagda intäkterna från tjänsteexporten får motsvara
högst 15 procent av myndighetens totala
förvaltningskostnader. Förordning (2013:1045).

Ledning

8 § SMHI leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 § Vid SMHI ska det finnas ett insynsråd med högst tio
ledamöter.

Anställning som myndighetschef

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

11 § Vid SMHI ska det finnas en personalansvarsnämnd.

12 § SMHI ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

13 § SMHI ska ta ut avgifter för den uppdragsverksamhet och
affärsverksamhet som myndigheten bedriver och får disponera
intäkterna.

SMHI beslutar om avgifternas storlek i det enskilda fallet.

Avgifterna ska bestämmas så att de täcker myndighetens
kostnader för att tillhandahålla varan eller tjänsten och
bidrar till myndighetens kostnader för uppbyggnad,
uppdatering och utveckling av system, databaser och
information. Förordning (2013:1045).

Undantag från myndighetsförordningen

14 § SMHI omfattas inte av bestämmelserna om
ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).