Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS nr
2009:975
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1095

Uppgifter

1 § Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning
av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska

1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och
förnyelse,

2. stödja forskarinitierad forskning,

3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på
forskning,

4. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning,

5. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning,

6. samverka nationellt och internationellt med andra
myndigheter och organisationer som bedriver och finansierar
forskning,

7. i samverkan med universitet och högskolor medverka till
att skapa goda forskningsmiljöer och främja en prioritering
av forskarutbildning och forskning av hög kvalitet,

8. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för
forskning,

9. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska
unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,

10. främja och ta initiativ till internationellt
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

11. övergripande ansvara för samordning av kommunikation om
forskning och forskningsresultat,

12. ansvara för kommunikation om forskning och
forskningsresultat inom sina områden,

13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid
forskning och förmedla information om forskningsetiska
frågor,

14. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt
verksamhetsområde,

15. rapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till
könsspecifika förhållanden inom Vetenskapsrådets
ämnesområden,

16. främja forskares rörlighet och forskare i början av sin
karriär, och

17. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i
Centrala etikprövningsnämnden och de regionala
etikprövningsnämnderna. Förordning (2014:101).

2 § Vetenskapsrådet ska särskilt

1. fördela medel till forskning,

2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,
nationella forskningsanläggningar, internationella åtaganden
och högpresterande datorsystem,

3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess
vetenskapliga kvalitet och betydelse,

4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,

5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University
Computer Network (SUNET) och beakta de intressen som
forskningen och andra berörda har,

6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen
råd i forskningspolitiska frågor,

7. bedriva långsiktig planering av forskning inom
polarområdena i samverkan med Polarforskningssekretariatet,
och

8. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier
i Sverige. Förordning (2014:1095).

Ledning

3 § Vetenskapsrådet leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Organisation

5 § Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för
innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd samt Statens energimyndighet ingå i en
samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska
samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och
forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla
och förnya formerna för forskningsverksamheten.
Förordning (2013:508).

6 § Av 5 § förordningen (2007:1068) med instruktion för
Centrala etikprövningsnämnden framgår att Vetenskapsrådet ska
upplåta lokaler och se till att kansligöromål, föredragning
av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs.

7 § Vetenskapsrådet ska sträva efter en jämn könsfördelning
i beredningsorganisationen.

Råd och kommittéer

8 § Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

– Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de
ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning
av medel till forskning inom humaniora, samhällsvetenskap,
religionsvetenskap och rättsvetenskap,

– Ämnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som
Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel
till forskning, såväl grundforskning som tillämpad forskning,
bland annat i syfte att överbrygga avståndet mellan
experimentell biomedicinsk forskning och patientnära
forskning inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi
och farmaci,

– Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de
ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning
av medel till forskning inom naturvetenskap, matematik och
teknikvetenskap,

– Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden
som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av
medel till forskningens infrastrukturer,

– Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som
Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel
till forskning och utbildning på forskarnivå med relevans för
skolans och förskolans utveckling,

– Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som
Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel
till konstnärlig forskning,

– Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om
fördelning av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet
för klinisk behandlingsforskning,

– Kommittén för nationell samordning av kliniska studier, som
har till uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna
för kliniska studier i Sverige och som beslutar om fördelning
av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för
nationell samordning av kliniska studier, och

– de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.
Förordning (2014:1095).

9 § Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin
verksamhet inför Vetenskapsrådet. Råden och kommittéerna ska,
med undantag av kommittén för klinisk behandlingsforskning
och kommittén för nationell samordning av kliniska studier, i
sina beslut följa de principiella och strategiska beslut som
fattats av Vetenskapsrådet. Förordning (2014:1095).

10 § Varje råd och kommitté ska på begäran av Vetenskapsrådet
upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och
strategiska frågor och får på eget initiativ väcka sådana
frågor hos myndigheten.

Ämnesråden

11 § Varje ämnesråd ska bestå av nio ledamöter, utom
ämnesrådet för medicin och hälsa som ska bestå av elva
ledamöter. I ämnesrådet för medicin och hälsa ska det ingå
minst en ledamot från vårdsektorn och minst en ledamot från
läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin.

12 § Ett ämnesråd är beslutfört när en majoritet av
ledamöterna är närvarande.

13 § Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte
hinner sammanträda för att behandla det får ärendet avgöras
genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Rådet för forskningens infrastrukturer

14 § Rådet för forskningens infrastrukturer ska bestå av en
ordförande och det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet
bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga
ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara forskare.

Kommittéer

15 § Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en
ordförande och det antal andra ledamöter som
Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse
ordföranden och de övriga ledamöterna. Flertalet av
ledamöterna ska vara forskare, och bland ledamöterna ska
det finnas representanter för olika vetenskapliga
discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig
forskning. Förordning (2010:1183).

16 § Kommittén för konstnärlig forskning ska bestå av en
ordförande och det antal ledamöter som Vetenskapsrådet
bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga
ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara verksamma inom
konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid ett
universitet eller en högskola. Förordning (2014:101).

16 a § Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå
av en ordförande och tolv andra ledamöter. Regeringen ska
utse ordföranden och sex andra ledamöter, varav tre ledamöter
ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Innan
Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet samråda med
Verket för innovationssystem. Landstingen ska utse sex
ledamöter. Förordning (2013:1116).

16 b § Kommittén för nationell samordning av kliniska studier
ska bestå av en ordförande och nio övriga ledamöter. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter, varav två
efter förslag från Vetenskapsrådet, tre efter förslag från
Sveriges Kommuner och Landsting och fyra efter förslag från
branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik
och de privata vårdgivarna. Förordning (2014:1095).

Anställningar och uppdrag

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

18 § Sex av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses
enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och ämnesråd.

Tre av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse, däribland
ordföranden, ska utses av regeringen. Förordning (2012:521).

19 § Styrelsens ordförande och övriga ledamöter, utom
generaldirektören, ska utses för tre år. Ingen får utses till
ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt
förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och ämnesråd, ska regeringen efter förslag från
Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för återstående delen av
mandatperioden. Förordning (2012:521).

20 § Nio ledamöter i respektive ämnesråd ska utses enligt
förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och ämnesråd.

De två ledamöter i ämnesrådet för medicin och hälsa som avses
i 11 § ska utses av regeringen. Förordning (2012:521).

21 § Ämnesrådens ledamöter ska utses för tre år. En person får
inte utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt
förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och ämnesråd, ska regeringen efter förslag från
Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för återstående delen av
mandatperioden. Förordning (2012:521).

22 § För vart och ett av de tre ämnesområdena humaniora och
samhällsvetenskap, medicin och hälsa samt natur- och
teknikvetenskap och för forskningens infrastrukturer ska det
finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens.
Huvudsekreteraren ska även tillföra nödvändig kompetens och
erfarenhet inom respektive ämnesområdes verksamhet.

Huvudsekreterare ska anställas för en bestämd tid. Den
sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om
det finns särskilda skäl.

23 § Har upphävts genom förordning (2010:1183).

Medelsfördelning

24 § Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en
kommitté inom Vetenskapsrådet om att bevilja medel får avse
högst sex år och ska förenas med villkor för medlens
användning. Medel för rekrytering av framstående forskare får
dock beviljas för tio år. Av beslutet ska det framgå vem som
är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att
medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda
krav, får Vetenskapsrådet eller det råd eller den kommitté
inom Vetenskapsrådet som beviljat medel besluta att medel
inte längre ska betalas ut. En upplysning om detta ska tas in
i beslutet att bevilja medel. Förordning (2013:1116).

25 § Vetenskapsrådet får, efter att ha hört de myndigheter
som förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller ett råd eller
en kommitté inom Vetenskapsrådet beslutar om, meddela
föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,

2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna
en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Personalansvarsnämnd

26 § Vid Vetenskapsrådet ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 § Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2012:521).

Överklagande

28 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 24 § andra stycket får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:975

1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009, då
förordningen (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet
ska upphöra att gälla.

2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot
till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i
styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst
till och med den 31 mars 2010.

2009:1274

1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.

2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till
ledamot till och med den 31 december 2009 kvarstår som
ledamot i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts,
dock längst till och med den 31 mars 2010.

2010:1183

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om
23 § och i övrigt den 1 juli 2011.