Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

SFS nr
2009:976
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1273
Upphävd
2009-12-21

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

– forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande,

– ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt
förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer
till elektorsförsamlingar väljs och utses, samt bestämmelser
om elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till

– styrelsen för Vetenskapsrådet,

– ämnesråden,

– styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap, och

– forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande.

3 § Det ska finnas en elektorsförsamling för varje
forskningsråd och en gemensam elektorsförsamling för
ämnesråden. Elektorsförsamlingarna ska välja de ledamöter som
inte utses av regeringen.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande ska även välja personliga
ersättare för de valda ledamöterna.

2 kap. Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse

1 § Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse ska
bestå av 165 elektorer.

Elektorerna ska utses genom val.

Val av elektorer

Valkretsar

2 § Val av elektorer ska beredas och förrättas inom de
valkretsar som anges i bilagan till denna förordning. Inom
varje valkrets ansvarar ett universitet för att val av
elektorer genomförs:

Valkrets 1: Uppsala universitet

Valkrets 2: Lunds universitet

Valkrets 3: Stockholms universitet

Valkrets 4: Göteborgs universitet

Valkrets 5: Umeå universitet

Valkrets 6: Linköpings universitet

Rösträtt

3 § Röstberättigad vid ett elektorsval är den som

1. är professor vid ett universitet eller en högskola,

2. är annan lärare vid ett universitet eller en högskola, om
det för anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande
vetenskaplig kompetens,

3. har en anställning som främst avser forskning vid
Institutet för rymdfysik, eller

4. arbetar vid ett lärosäte i enlighet med bestämmelserna i
förordningen (2000:1472) om anställningar vid forskningsråd.

Dessutom är den röstberättigad som den 1 november året före
valåret hade en anställning inom Vetenskapsrådets
verksamhetsområde och som har avlagt doktorsexamen eller har
förvärvat motsvarande kompetens, om anställningen bekostades
av externa medel som förvaltades för forskningsändamål av ett
universitet eller en högskola.

För rösträtt krävs också att

1. anställningen avser minst halvtid,

2. anställningen gäller tills vidare eller för en viss tid
som inte är kortare än två år, och

3. minst fyrtio procent av arbetet finns inom
verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som
valet gäller.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer
röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221)
för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val
av ledamöter till fakultetsnämnden. För att en person ska
vara röstberättigad krävs också att minst fyrtio procent av
hans eller hennes arbete finns inom Vetenskapsrådets
verksamhetsområde.

4 § Styrelsen för varje universitet eller högskola samt
insynsrådet vid Institutet för rymdfysik avgör vilka personer
som ska vara röstberättigade enligt 3 §.

Fördelning av elektorer

5 § De elektorer som ska ingå i elektorsförsamlingen för
Vetenskapsrådets styrelse ska väljas enligt följande tabell.

Ämnesrådens

verksamhetsområden Valkrets Antal elektorer

Humaniora-
samhällsvetenskap 1 10

2 10

3 10

4 10

5 6

6 4

Medicin och hälsa 1 7

2 7

3 10

4 7

5 6

6 4

Natur- och
teknikvetenskap 1 13

2 13

3 17

4 13

5 12

6 6

Ersättare

6 § För varje elektor ska det finnas en ersättare.

Valbarhet

7 § Valbar som elektor och ersättare är den som är
röstberättigad när valet förrättas.

Valförrättning

8 § Styrelsen för det universitet som enligt 2 § ansvarar för
valets genomförande i en valkrets beslutar efter att ha hört
övriga myndigheter inom valkretsen om valet ska förrättas vid
sammanträde eller på något annat sätt.

Valet ska genomföras på ett sådant sätt att valhemlighet
bibehålls. Om val av ersättare genomförs vid sammanträde, kan
dock valet ske med acklamation.

Röstning

9 § Varje röstande ska ange lika många namn på valbara
personer som antalet elektorer i valkretsen. I annat fall är
rösterna ogiltiga. Varje röstande ska rangordna namnen.

10 § De rangordnade får ett röstetal som minskar med en röst
för varje placering från den först rangordnade som får lika
många röster som antalet elektorer i valkretsen och till den
sist rangordnade som får en röst.

De som fått flest röster är valda till elektorer. När flera
personer har fått lika många röster, ska lotten fälla
utslaget.

11 § Sedan valet av elektorer har förrättats ska de
röstberättigade för varje elektor välja en personlig
ersättare. Varje röstande ska ange ett namn. Den som fått
flest antal röster är vald. När flera personer har fått lika
många röster, ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

12 § Protokoll ska föras över valet av elektorer till en
elektorsförsamling. Protokollet ska innehålla namnen på de
valda elektorerna och ersättarna.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda
elektorerna och ersättarna, till universiteten, högskolorna
och övriga myndigheter i valkretsen samt till
Vetenskapsrådet.

Elektorsförsamlingen

13 § Elektorsförsamlingen ska inom sig utse en ordförande.

Elektorsförsamlingen ska vid ett särskilt sammanträde utse en
valberedning.

Valberedningens förslag

14 § Valberedningen för styrelsen för Vetenskapsrådet ska
senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

15 § Valberedningens förslag till ledamöter ska ha en
sammansättning som är representativ i förhållande till
verksamhetsområdena för Vetenskapsrådet. Förslaget till
ledamöter ska vidare, om det inte finns särskilda skäl, bestå
till hälften av kvinnor och till hälften av män.

16 § Valberedningen ska genast underrätta elektorerna och
deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

17 § Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett
gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska
sammanträda på en tid och plats som bestäms av
Vetenskapsrådet.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska
elektorn anmäla detta till Vetenskapsrådet, som uppmanar
ersättaren att träda in i elektorns ställe.

Vid ett valsammanträde ska församlingen utse två personer att
justera protokollet.

18 § Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag
presenteras. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får
föreslå ledamöter.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i
valberedningens förslag eller som har föreslagits vid
sammanträdet.

Val

19 § Vetenskapsrådets styrelse ska bestå av nio ledamöter,
varav sex utses enligt denna förordning. Det ska inte finnas
några ersättare för ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse.

De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för
ämnesråden humaniora-samhällsvetenskap och medicin och hälsa
väljer var sin ledamot till Vetenskapsrådets styrelse och de
elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesrådet
för natur- och teknikvetenskap väljer två ledamöter till
Vetenskapsrådets styrelse.

Därefter väljer hela elektorsförsamlingen två ledamöter till
Vetenskapsrådets styrelse.

20 § En person kan endast väljas till ledamot eller ersättare
i en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får
inte vara ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet.

21 § Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

22 § En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för
Vetenskapsrådet som väljs av elektorer valda inom
verksamhetsområdet för ämnesråd, ska innehålla ett namn
beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av ämnesråden
för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och hälsa och två
namn för verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och
teknikvetenskap.

En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för
Vetenskapsrådet som väljs av hela elektorsförsamlingen för
Vetenskapsrådet ska innehålla två namn.

23 § Till ledamöter är de personer valda vilkas namn
förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn
förekommer på lika många valsedlar ska lotten fälla utslaget.

24 § Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett
protokoll. Protokollet ska innehålla namnen på de valda
ledamöterna. Protokollet ska skrivas under av ordföranden och
de två personer som har valts att justera protokollet.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda
ledamöterna, till Vetenskapsrådet samt till regeringen.

Överklagande

25 § Beslut enligt detta kapitel får inte överklagas.

3 kap. Elektorsförsamlingarna för ämnesråden, Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande

1 § Elektorsförsamlingen för ämnesråden ska bestå av 165
elektorer, varav 55 elektorer för ämnesrådet för humaniora
och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesrådet för
medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesrådet för natur-
och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap ska bestå av 55 elektorer och
elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

Elektorer

Regioner

2 § Beslut att utse elektorer ska beredas inom de regioner
som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje region
ansvarar ett universitet för att elektorer utses:

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Stockholms universitet

Region 4: Göteborgs universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Behörighet att utse elektorer

3 § Elektorerna ska utses av

1. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i
fakultetsnämnder,

2. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i
andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga
myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, och

3. de lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet och är
ledamöter i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid en
högskola med konstnärlig utbildning.

De högskolor som varken har fakultetsnämnd eller motsvarande
organ och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna
förordning får, om det behövs, utse en särskild valkommitté
som utser elektorer. Valkommittén bör bestå av personer som
enligt 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och 3 kap. 3 §
högskoleförordningen (1993:100) får delta i val till en
fakultetsnämnd eller motsvarande organ.

Fördelning av elektorer inom regionen

4 § Det universitet som enligt 2 § ansvarar för att elektorer
utses i en region ska i ett skriftligt beslut, efter att ha
hört de universitet, högskolor och övriga myndigheter som
enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen,
bestämma om fördelningen av elektorer inom regionen och om
hur elektorer i övrigt ska utses.

Fördelningen av elektorer inom regionen bör

– vara representativ i förhållande till antalet vetenskapligt
kompetenta lärare och lärare som arbetar inom konstnärlig
verksamhet vid respektive högskola eller övriga myndigheter
inom regionen,

– ha en representativ ämnesmässig spridning, och

– vara jämn mellan könen.

Fördelning av elektorer mellan regioner

5 § Elektorerna som ska ingå i elektorsförsamlingen fördelas
enligt följande tabell.

Elektorsförsamling för ämnesråden

Ämnesområde Region Antal elektorer

Humaniora-
samhällsvetenskap 1 11

2 11

3 13

4 11

5 6

6 3

Medicin och hälsa 1 6

2 9

3 23

4 7

5 6

6 4

Natur- och
teknikvetenskap 1 12

2 11

3 11

4 10

5 6

6 5

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap

Region Antal elektorer

1 6

2 11

3 12

4 15

5 7

6 4

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande

Region Antal elektorer

1 20

2 8

3 5

4 16

5 4

6 2

Ersättare

6 § För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet

7 § Behörig att vara elektor och ersättare är den som får
delta i val till

1. fakultetsnämnd enligt 2 kap. 6 § andra stycket
högskolelagen (1992:1434),

2. nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete enligt 3 kap.
6 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100), och

3. andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga
myndigheter som anges i bilagan till denna förordning.

Vid Försvarshögskolan är de personer behöriga som enligt
3 kap. 2 § andra stycket förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan är röstberättigade vid val av ledamöter
till forsknings- och utbildningsnämnden.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer behöriga som
enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter
till fakultetsnämnden.

8 § För att en person som avses i 7 § ska vara behörig krävs
också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete
utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller
ämnesråd som personen ska delta i val till.

9 § En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare
i mer än en elektorsförsamling.

10 § Varje universitet eller högskola samt övriga myndigheter
som anges i bilagan till denna förordning avgör om de
personer som föreslagits som elektorer och ersättare är
behöriga enligt 7–8 §§.

Protokoll

11 § Protokoll ska föras vid sammanträde där elektorer utses
till en elektorsförsamling. Namnen på de utsedda elektorerna
och ersättarna ska protokollföras. De universitet som anges i
2 § ansvarar för att protokoll upprättas där samtliga inom
regionen utsedda elektorer och ersättare upptas.

Utdrag ur respektive protokoll ska sändas till var och en av
de utsedda elektorerna och ersättarna, till de universitet,
högskolor och övriga myndigheter som enligt bilagan till
denna förordning ingår i regionen, samt till det
forskningsråd som elektorerna ska välja ledamöter till.

Valbarhet som ledamot eller ersättare i forsknings- och
ämnesråd

12 § Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och
ämnesråd är den som har hög vetenskaplig kompetens.

13 § En person kan bara väljas till ledamot eller ersättare i
en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara
ledamot i ett ämnesråd eller i ett forskningsråd.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

14 § Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande
och vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning. En
valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

15 § Valberedningarna ska senast två veckor före valet
föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande ska även föreslå ersättare.

16 § En valberednings förslag till ledamöter och förslag till
ersättare ska ha en sammansättning som är representativ i
förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd
eller ämnesråd som förslaget avser.

En valberednings förslag till ledamöter och förslag till
ersättare ska, om det inte finns särskilda skäl, bestå till
hälften av kvinnor och till hälften av män.

17 § Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och
deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

18 § Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett
gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska
sammanträda på en tid och plats som bestäms av det
forskningsråd till vilket elektorsförsamlingen hör.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska
elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar
ersättaren att träda in i elektorns ställe.

Vid ett valsammanträde ska elektorsförsamlingen utse två
personer att justera protokollet.

19 § Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag
presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får
föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande får även föreslå
ersättare och, sedan valet av ledamöter har förrättats, lämna
ytterligare förslag på ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i
valberedningens förslag eller som har föreslagits vid
sammanträdet.

Val

20 § Inom elektorsförsamlingen för ämnesråden väljer de
elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio ledamöter
till ämnesrådet för ämnesområdet.

21 § Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap respektive elektorsförsamlingen för
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen
avser.

22 § Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

23 § En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden ska
innehålla nio namn. En giltig valsedel för val av ledamöter
till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt
till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande ska innehålla sju namn.

24 § Till ledamöter är de personer valda vilkas namn
förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn
förekommer på lika många valsedlar ska lotten fälla utslaget.

25 § Sedan val av ledamöter har förrättats ska en personlig
ersättare väljas för var och en av ledamöterna i
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och i
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande.

Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom
omröstning. Omröstning ska förrättas med slutna valsedlar. En
giltig valsedel ska innehålla ett namn.

Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika
röstetal ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

26 § Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett
protokoll. Protokollet ska innehålla namnen på de valda
ledamöterna. I de fall ersättare har valts ska protokollet
även innehålla namnen på de valda ersättarna. Protokollet ska
skrivas under av ordföranden och de två personer som har
valts att justera protokollet.

Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda
ledamöterna och ersättarna, till det forskningsråd valet
avser och till regeringen.

Överklagande

27 § Beslut enligt detta kapitel får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i valkretsar och regioner

I denna bilaga anges de valkretsar inom vilka val av
elektorer bereds enligt 2 kap. och de regioner inom vilka
beslut att utse elektorer bereds enligt 3 kap.

Valkrets 1, region 1

Uppsala universitet

Örebro universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Mälardalens högskola

Valkrets 2, region 2

Lunds universitet

Växjö universitet

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan Kristianstad

Malmö högskola

Valkrets 3, region 3

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Danshögskolan

Dramatiska institutet

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan på Gotland

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Operahögskolan i Stockholm

Södertörns högskola

Teaterhögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Valkrets 4, region 4

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Chalmers tekniska högskola AB

Valkrets 5, region 5

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet

Institutet för rymdfysik

Valkrets 6, region 6

Linköpings universitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping