Förordning (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

SFS nr
2009:982
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2009-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:61
Upphävd
2015-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:982

Inledande bestämmelser

1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-
rådet) är förvaltande och attesterande myndighet för det
nationella strukturfondsprogrammet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–
2013 (det nationella strukturfondsprogrammet).

Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd för
utbildning i företag som beslutas inom ramen för det
nationella strukturfondsprogrammet.

2 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av
mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar som anges
i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse.

Stöd enligt denna förordning får även lämnas i enlighet med
de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EG)
nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning).

Innebörden av vissa begrepp

3 § Med stödnivå avses i denna förordning bruttobeloppsstöd
uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader.
Stöd som betalas ut i omgångar ska diskonteras till sitt
värde vid tidpunkten för stödets beviljande med tillämpning
av den då gällande referensräntan.

4 § Med arbetstagare med sämre förutsättningar avses i denna
förordning en person som

1. inte har haft någon ordinarie avlönad anställning under de
senaste sex månaderna,

2. inte har gymnasiekompetens eller yrkesutbildning,

3. är över 50 år,

4. lever ensam och har vårdnaden om ett eller flera barn,

5. arbetar inom en sektor eller ett yrke där obalansen mellan
könen är minst 25 procent högre än den genomsnittliga
könsobalansen inom alla ekonomiska sektorer i landet och som
tillhör det underrepresenterade könet, eller

6. är medlem av en etnisk minoritet och som måste förbättra
sina språkkunskaper, sin yrkesutbildning eller sin
arbetslivserfarenhet för att förbättra sina möjligheter att
få fast anställning.

5 § Med arbetstagare med funktionsnedsättning avses i denna
förordning en person som enligt svensk lag erkänns ha en
sådan nedsättning av den fysiska, psykiska eller
intellektuella funktionsförmågan att nedsättningen innebär en
begränsning för personen.

6 § Med allmän utbildning avses i denna förordning utbildning
som inbegriper undervisning, som inte endast eller inte i
huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller
framtida anställning i företaget, men som ger färdigheter som
i stor utsträckning kan överföras till andra företag eller
arbetsområden.

7 § Med särskild utbildning avses i denna förordning
utbildning som omfattar undervisning som direkt och i
huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller
framtida anställning i företaget och som ger färdigheter som
inte alls eller endast i begränsad utsträckning kan överföras
till andra företag eller arbetsområden.

8 § Med små företag avses i denna förordning fristående
företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller
anknutna företag har

1. färre än 50 anställda, och

2. antingen en omsättning eller en balansomslutning som
motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

9 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag har

1. färre än 250 anställda, och

2. antingen en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner
euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år.

10 § Med partnerföretag avses i denna förordning företag som
är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller
tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar
minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat
företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna till det berörda företaget gäller
detta dock inte sådana företag som ägs av

1. sådana offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag
eller fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna
till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte
överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,

2. universitet, högskolor och forskningsorganisationer utan
vinstsyfte, eller

3. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder.

11 § Med anknutna företag avses i denna förordning företag
där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med
detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar,
eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet
av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller sådana förbindelser
som avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

1. ett eller flera andra företag,

2. sådana investerare som avses i 10 § andra stycket, eller

3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.

12 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25
procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 9 § endast om de kontrolleras
av offentliga organ som anges i 10 § andra stycket.

13 § Med stora företag avses i denna förordning företag som
inte uppfyller kriterierna i 8–12 §§.

Allmänna bestämmelser om stöd

14 § Stöd lämnas i form av bidrag. Stöd får avse hela eller
delar av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas med de
villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

15 § Stöd får inte beviljas om sökanden är i ekonomiska
svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses i denna
förordning att sökanden inte med egna finansiella medel eller
med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda
förluster som utan ingripanden från offentliga myndigheter
med största sannolikhet leder till att sökanden försätts i
konkurs.

Stöd får inte heller beviljas företag som har oreglerade
återbetalningskrav till följd av ett tidigare beslut från
Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och
oförenligt med den gemensamma marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd av mindre betydelse

16 § Det totala stöd som lämnas, av Svenska ESF-rådet eller
andra givare, får inte överskrida 200 000 euro per företag
under en period om tre beskattningsår. För ett företag som är
verksamt inom vägtransportsektorn får stödet inte överskrida
100 000 euro under en period om tre beskattningsår.

Inom fiske- och vattensektorn samt jordbrukssektorn gäller
särskilda begränsningar för stöd av mindre betydelse.

17 § Beloppsgränserna i 16 § gäller oavsett om det stöd som
beviljas helt eller delvis finansieras med medel som härrör
från gemenskapen.

18 § Stöd får inte lämnas till ett företag som för samma
utbildningsprojekt beviljats annat offentligt stöd, inklusive
stöd enligt andra gemenskapsbestämmelser, om detta leder till
att den tillåtna stödnivån enligt andra
gemenskapsbestämmelser överskrids.

19 § Innan stöd beviljas ska det stödmottagande företaget
lämna en skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre
betydelse som företaget fått under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.
Redogörelsen ska därutöver innehålla information om
eventuellt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats
och som avser samma stödberättigande kostnader som är
aktuella för det nya stödet av mindre betydelse.

Stöd får inte lämnas förrän det kontrollerats att det inte
medför att det totala stödet av mindre betydelse som
företaget får under det innevarande beskattningsåret och de
två föregående beskattningsåren överskrider beloppsgränserna
i 16 §.

20 § I samband med att stöd lämnas ska Svenska ESF-rådet
upplysa företaget om att stödet har karaktären av stöd av
mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
stöd av mindre betydelse och offentliggörandet av den i
Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 379,
28.12.2006, s. 5).

Särskilda bestämmelser om stöd enligt den allmänna
gruppundantagsförordningen

21 § Stöd får lämnas med högst 2 miljoner euro per företag
och utbildningsprojekt.

22 § Stödnivån får inte överskrida

1. 25 procent av de stödberättigande kostnaderna för särskild
utbildning, och

2. 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för allmän
utbildning.

Stödnivån får trots första stycket höjas upp till 80 procent
av de stödberättigande kostnaderna enligt de förutsättningar
som anges i tredje stycket.

Stödet får höjas

1. med 10 procentenheter om utbildningen avser arbetstagare
med funktionshinder eller arbetstagare med sämre
förutsättningar,

2. med 10 procentenheter om stödet ges till medelstora
företag, och

3. med 20 procentenheter om stödet ges till små företag.

23 § Om stöd beviljas inom sjötransportsektorn, får en
stödnivå på 100 procent av de stödberättigande kostnaderna
godkännas oavsett om utbildningsprojektet avser särskild
eller allmän utbildning, under förutsättning att

1. den som deltar i utbildningen inte är en aktiv
besättningsmedlem utan ingår i reservbesättning ombord, och

2. utbildningen sker ombord på fartyg som är registrerade i
gemenskapen.

24 § Om utbildningsprojektet omfattar både särskild och
allmän utbildning som inte kan särskiljas vid beräkningen av
stödnivån, eller om det inte är möjligt att fastställa om
utbildningsprojektet är av särskild eller allmän karaktär,
ska de stödnivåer som gäller särskild utbildning tillämpas.

25 § Med stödberättigande kostnader i ett utbildningsprojekt
avses

1. personalkostnader för lärare,

2. resekostnader för lärare och deltagare, inklusive
logikostnader,

3. andra löpande utgifter, såsom material och utrustning som
har ett direkt samband med projektet,

4. avskrivning av hjälpmedel och utrustning i den
utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet,

5. kostnader för vägledning och rådgivning i samband med
utbildningsprojektet, och

6. allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader,
hyra, allmänna omkostnader) upp till 20 procent av
totalbeloppet för de övriga stödberättigande kostnader som
anges i 1–5.

26 § Endast stöd som har en stimulanseffekt får beviljas.

Stöd som beviljas små och medelstora företag ska anses ha en
stimulanseffekt om stödmottagaren har lämnat in en ansökan om
stöd innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.

Stöd som beviljas stora företag ska anses ha en
stimulanseffekt om stödmottagaren har lämnat in en ansökan om
stöd innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds
och Svenska ESF-rådet har kontrollerat att den dokumentation
som stödmottagaren har utarbetat uppfyller ett eller flera av
följande kriterier

1. projektets eller verksamhetens omfattning ökar påtagligt
genom stödet,

2. det sammanlagda belopp som stödmottagaren investerat i
projektet eller verksamheten ökar påtagligt genom stödet,
eller

3. slutförandet av projektet eller verksamheten i fråga har
påskyndats påtagligt.

27 § Sökanden ska i samband med ansökan upplysa om annat stöd
som har sökts eller erhållits för samma utbildningsprojekt.
När stödnivåer bestäms ska hänsyn tas till annat offentligt
stöd som har lämnats för samma utbildningsprojekt. Det
sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som anges i
21–24 §§.

Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.

De stödnivåer som fastställs gäller oavsett om ett
stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller
om det delfinansieras av gemenskapen.

Återbetalning och återkrav

28 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

29 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt
28 §, ska Svenska ESF-rådet besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Svenska
ESF-rådet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

30 § Ett beslut om återkrav enligt 29 § ska fattas inom tio
år från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen
(1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Svenska ESF-rådet besluta
att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Bemyndigande

31 § Svenska ESF-rådet får meddela de närmare föreskrifter
som krävs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

32 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.