Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet

SFS nr
2009:983
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2009-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:772
Upphävd
2012-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:983

1 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över att
järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och
stationsförvaltare fullgör de skyldigheter som följer av
artiklarna 4-9, 11, 13-20, 22-25 och 27-29 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av
den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för
tågresenärer.

2 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att
järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare och
infrastrukturförvaltare fullgör de skyldigheter som följer av
artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007. I
fråga om sådan tillsyn som gäller artikel 21 ska
Transportstyrelsen vid behov samråda med berörd kommun.