Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten

SFS nr
2009:986
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01

1 § Från och med den 1 januari 2010 ska, om inte annat följer
av 2 § eller annan författning, ärenden enligt följande
författningar och bestämmelser handläggas av
Pensionsmyndigheten i stället för Försäkringskassan och
Premiepensionsmyndigheten:

1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när det gäller
ersättning vid dödsfall,

2. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd när det
gäller ersättning vid dödsfall,

3. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän när
det gäller ersättning vid dödsfall,

4. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till
ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat
barn,

5. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

6. lagen (1998:702) om garantipension,

7. lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn,

8. lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
i den utsträckning som framgår av den lagen,

10. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

11. lagen (2002:125) om överföring av värdet av
pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

12. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän
pensionsförsäkring,

13. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,

14. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig
pensionsförsäkring,

15. det från och med den 1 januari 1981 upphävda 22 kap.
lagen (1962:381) om allmän försäkring om frivillig
pensionsförsäkring,

16. lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om
hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, och

17. den genom förordningen (1989:996) upphävda kungörelsen
(1972:412) om sjömanspension.

2 § Under åren 2010 och 2011 ska följande gälla.
Pensionsmyndigheten ska, om beslut om återkrav enligt någon
av de i 1 § angivna författningarna har fattats, överlämna
ärendet till Försäkringskassan för vidare handläggning.
Försäkringskassan ska besluta om de åtgärder som kan komma i
fråga och som följer av bestämmelserna om återkrav, m.m. som
Försäkringskassan har tillämpat före den 1 januari 2010. Det
som sägs om Premiepensionsmyndigheten i de äldre
bestämmelserna ska istället gälla Pensionsmyndigheten. Belopp
som har återbetalats till Pensionsmyndigheten ska anses ha
kommit in till Försäkringskassan samma dag som det kom in
till Pensionsmyndigheten.

3 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller
annan författning i fråga om verksamhet rörande ärenden
enligt 1 § ska efter utgången av år 2009 i stället tillämpas
på Pensionsmyndigheten. Detta gäller dock inte sådan
verksamhet som enligt 2 § ska handläggas av
Försäkringskassan.

4 § Beslut i ärenden enligt 1 § som har fattats av
Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten före den 1
januari 2010 gäller till den tidpunkt som anges i beslutet
eller till dess Pensionsmyndigheten med stöd av lag eller
annan författning beslutar annat. Detsamma gäller för sådana
ärenden om beslutet har fattats av en allmän försäkringskassa
eller Riksförsäkringsverket före utgången av år 2004.

5 § Om inte annat följer av annan författning gäller
följande. Om en ansökan, anmälan eller annan handling eller
uppgift i ett ärende som enligt 1 § ska handläggas av
Pensionsmyndigheten har lämnats till Försäkringskassan senast
den 31 december 2010, ska den anses ha kommit in till
Pensionsmyndigheten den dag som den kom in till
Försäkringskassan. Detsamma ska gälla om en ansökan, anmälan
eller annan handling eller uppgift ska lämnas till
Försäkringskassan och den i stället har kommit in till
Pensionsmyndigheten.