Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

SFS nr
2009:99
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:87

1 § Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses
i 17 kap. 1-7 §§ skattebetalningslagen (1997:483) bevilja
anstånd med inbetalning av sådan avdragen skatt som avses i
10 kap. 17 § första stycket 3 skattebetalningslagen och
sådana arbetsgivaravgifter som avses i 10 kap. 17 § första
stycket 4 samma lag och som gäller redovisningsperioderna
februari-december 2009.

Anståndet får beviljas för högst två redovisningsperioder och
för varje period längst till motsvarande förfallodag ett år
därefter. Ett anstånd får efter ansökan förlängas, dock
längst till den 17 januari 2011. Lag (2010:87).

2 § Anstånd enligt 1 § ska beviljas om inte särskilda skäl
talar emot det.

3 § Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om
den skattskyldige begär det. Anståndsbeloppet ska då betalas
enligt bestämmelserna i 16 kap. 6 § andra och tredje styckena
skattebetalningslagen (1997:483).

4 § Den som har beviljats anstånd enligt 1 § ska betala
kostnadsränta som enligt 19 kap. 6 § första stycket
skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid anstånd.

5 § Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd
enligt 1 § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften
tas ut med 0,3 procent per påbörjad kalendermånad på beviljat
anståndsbelopp fram till och med förfallomånaden. Om anståndet
har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i
motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den dag anståndet upphör.

Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen
(1999:1229) behandlas som ränta enligt 19 kap. 6 §
skattebetalningslagen (1997:483).

6 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i skattebetalningslagen (1997:483).

7 § Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om
debitering av skatt samt om betalning av skatt som omfattas av
anstånd gäller också när anstånd har beviljats med stöd av
denna lag.

8 § Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om
bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för
anståndsavgift enligt denna lag.

9 § Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och
överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.
skattebetalningslagen (1997:483).