Förordning (2010:1008) om betaltjänster

SFS nr
2010:1008
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:503

Registerfrågor

1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för det register som förs
enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

2 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

3 § I registret registreras uppgifter för varje
betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör, ombud
och filial. Utöver vad som följer av 8 kap. 5 § lagen
(2010:751) om betaltjänster ska registret innehålla uppgift om
namn eller firma och om personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer.

4 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när
myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med
verksamheten.

Bemyndiganden

5 § När det gäller lagen (2010:751) om betaltjänster får
Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer för
verksamheten med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § första
stycket 2,

2. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första
stycket,

3. hur betalningsinstitut och registrerade
betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

4. hur betalningsinstitut och registrerade
betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för
genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 3 kap.
7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos
betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer
som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje
stycket,

5. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 8 §,

6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad
betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som
betalningsinstitutet eller den registrerade
betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt
3 kap. 28 §,

7. vilka upplysningar ett betalningsinstitut, en registrerad
betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för
ett betalningssystem ska lämna till Finansinspektionen för
dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten ska
fullgöras,

8. att vissa uppgifter som ett betalningsinstitut, en
registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har
ansvar för ett betalningssystem ska lämna till
Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska
lämnas till Statistiska centralbyrån,

9. vilka uppgifter utöver vad som framgår av lagen, en
ansökan om tillstånd eller undantag från tillstånd ska
innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen, och

10. fullgörandet av anmälningar och underrättelser enligt 3
kap. Förordning (2014:503).

6 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med
stöd av 5 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:503).