Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

SFS nr
2010:1010
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:44

Inledande bestämmelse

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av
den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Termer och
uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen.

Behörig myndighet

2 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning
(EG) nr 1060/2009.

Handräckning

3 § Finansinspektionen får begära handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna
genomföras enligt artikel 23d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om
verkställighet av förpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen
begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta
den hos vilken kontrollen ska genomföras. Lag (2012:44).

Verkställighet

4 § Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för
äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36d i förordning (EG)
nr 1060/2009.

Beslut om böter eller viten enligt förordningen får
verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma
sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte
något annat följer av förordningen. Lag (2012:44).

5 § Har upphävts genom lag (2012:44).

6 § Har upphävts genom lag (2012:44).

7 § Har upphävts genom lag (2012:44).

8 § Har upphävts genom lag (2012:44).

9 § Har upphävts genom lag (2012:44).

10 § Har upphävts genom lag (2012:44).

11 § Har upphävts genom lag (2012:44).

12 § Har upphävts genom lag (2012:44).

13 § Har upphävts genom lag (2012:44).

14 § Har upphävts genom lag (2012:44).

15 § Har upphävts genom lag (2012:44).

16 § Har upphävts genom lag (2012:44).

Övergångsbestämmelser

2010:1010

1. Denna lag träder i kraft den 7 september 2010.

2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för
överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.