Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

SFS nr
2010:1030
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:956
Upphävd
2014-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:105

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom
utbildning i svenska för invandrare.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna
förordning även en motsvarande utbildning vid folkhögskola
enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2012:105).

Stimulansersättningens storlek

2 § Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i
svenska för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara
12 000 kronor. Förordning (2012:105).

Ersättning till kommunerna

3 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för
utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen (2010:538) om
prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i
svenska för invandrare och för administrativa kostnader enligt
7 och 8 §§. Förordning (2012:105).

Prövning av frågor om ersättning till kommunerna

4 § Statens skolverk prövar frågor om ersättning för
kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader
enligt 7 §. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till
Skolverket senast inom tre månader från tidpunkten för
kommunens beslut att bevilja sfi-bonus.

5 § Ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och
administrativa kostnader enligt 7 § betalas efter ansökan i
efterskott för varje kvartal.

6 § För att få ersättning ska kommunen lämna Statens skolverk
de uppgifter som behövs för att verket ska kunna bedöma rätten
till ersättning enligt denna förordning.

Administrativa kostnader

7 § Ersättning för administrativa kostnader lämnas med 800
kronor för varje beslut att bevilja sfi-bonus som kommunen
fattar.

8 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 10 § lagen
(2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom
utbildning i svenska för invandrare återbetalas till kommunen,
ska kommunen betala motsvarande belopp till Statens skolverk.
Kommunen får dock räkna av 1 000 kronor som ersättning för
administrativa kostnader på grund av återkravet. Om det belopp
som har återbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor,
får kommunen räkna av hela det återbetalade beloppet.
Förordning (2012:105).

Kommunernas uppgiftsskyldighet

9 § En kommun ska till Statens skolverk lämna de uppgifter om
nyanlända som har beviljats sfi-bonus som verket behöver för
att stödja kommunernas handläggning av ärenden om sfi-bonus,
samt för verkets uppföljning av verksamheten med sfi-bonus.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om kommunens
uppgiftsskyldighet.

Bemyndigande

10 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:956

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som
har avslutat sin utbildning i svenska för invandrare senast
den 31 juli 2014. I stället för vad som sägs i 4 § gäller för
dessa ärenden att ansökan om ersättning ska ha kommit in till
Statens skolverk senast den 12 december 2014. Ersättningen
ska betalas ut av Statens skolverk senast den 31 december
2014.