Postlag (2010:1045)

SFS nr
2010:1045
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:746

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om postverksamhet och
samhällsomfattande posttjänst.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

användare: varje fysisk eller juridisk person som i egenskap
av avsändare eller mottagare har nytta av att en posttjänst
tillhandahålls,

brev: en adresserad försändelse som är innesluten i kuvert
eller annat omslag och som väger högst 2 kg samt vykort,
brevkort och liknande försändelser,

obeställbart brev: ett brev som

1. inte kan delas ut till mottagaren,

2. är ofrankerat eller otillräckligt frankerat, eller

3. har återsänts från en postförvaltning eller ett
befordringsföretag i utlandet till det postbefordringsföretag
som befordrade brevet från Sverige,

postförsändelse: en adresserad försändelse som väger högst 20
kg och som överlämnas i den slutliga form i vilken den ska
transporteras av en tillhandahållare av posttjänster,

postnummersystemet: ett system av sifferserier som för
postbefordringsändamål används för att dela in landet i
postnummerområden,

postverksamhet: regelbunden insamling, sortering, transport
och utdelning av brev mot betalning,

posttjänst: insamling, sortering, transport och utdelning av
postförsändelser mot betalning.

samhällsomfattande posttjänst: en posttjänst som ska finnas i
hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla
användare kan ta emot postförsändelser och till rimliga
priser för befordran kan avlämna sådana försändelser.

2 kap. Postverksamhet

Tillstånd att bedriva postverksamhet

1 § Tillstånd enligt denna lag krävs för att bedriva
postverksamhet. Tillstånd ska beviljas endast om sökanden kan
antas komma att bedriva postverksamhet på det sätt som anges
i 6 §.

2 § Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som
regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten).

3 § Tillståndsmyndigheten ska efter ansökan meddela
förhandsbesked om huruvida det behövs tillstånd enligt 1 §
för en viss verksamhet. Ett förhandsbesked gäller under den
tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i
beskedet.

Tillståndsvillkor

4 § Tillstånd enligt 1 § att bedriva postverksamhet får
förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare att

1. på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 6 §,

2. tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande
posttjänsten enligt 3 kap. 1 § och på ett visst sätt fullgöra
vad som föreskrivs där och i 3 kap. 2 §,

3. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och
hur klagomålen har behandlats,

4. i verksamheten ta hänsyn till de behov personer med
funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster, och

5. beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd
beredskap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om tillståndsvillkoren.

5 § Tillståndsvillkor ska gälla för en bestämd tid och får
meddelas i samband med att tillstånd beviljas, i samband med
att giltighetstiden för ett tidigare meddelat villkor löper
ut eller när det annars finns särskilda skäl.

Tillståndsvillkor får ändras under löpande villkorsperiod
endast enligt förbehåll i ett meddelat villkor eller sedan
tillståndshavaren har medgivit detta och sedan andra
tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen
har fått möjlighet att yttra sig.

Allmänna krav på postverksamhet m.m.

6 § Postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser
rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för
avsändarnas och mottagarnas personliga integritet
upprätthålls.

7 § Förlust av brev, skada på brev eller försening av brev
ger avsändaren rätt till ersättning från
postbefordringsföretaget endast om det har avtalats mellan
företaget och avsändaren.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om och i vilken utsträckning det ska
framgå av ett brev vem som har befordrat det.

Obeställbara brev

9 § Ett obeställbart brev ska om möjligt skickas tillbaka
till avsändaren. Om avsändarens adress inte är känd ska
brevet sändas till tillståndsmyndigheten. Detta gäller dock
inte vykort, brevkort och liknande försändelser som inte är
inneslutna i kuvert eller annat omslag.

10 § Ett obeställbart brev som är inneslutet i kuvert eller
annat omslag får öppnas endast av tillståndsmyndigheten och
endast om omslaget saknar sådana uppgifter om avsändaren som
möjliggör att brevet kan skickas tillbaka till denne.

11 § Ett obeställbart brev som öppnats får inte undersökas
närmare än som behövs för att det ska kunna skickas tillbaka
till avsändaren. Om mottagaren, men inte avsändaren, framgår
av brevets innehåll, får brevet sändas till mottagaren.

12 § Öppnade brev som fortfarande är obeställbara ska
förvaras hos tillståndsmyndigheten.

Förvaringstidens längd bestäms av myndigheten. Innehåll som
inte tål lagring eller som består av trycksaker, reklamblad
eller liknande som kan antas sakna värde får omedelbart
förstöras.

13 § Ett öppnat brev som inte har kunnat lämnas ut tillfaller
staten vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden
ska då omedelbart förstöras.

Annat innehåll än giltigt svenskt betalningsmedel ska säljas
om det är lämpligt och en försäljning inte kan antas kränka
någons personliga integritet. I annat fall ska innehållet
förstöras.

Innehåll som inte kan säljas och därmed ska förstöras får i
stället skänkas till välgörande ändamål, om det inte kan
antas kränka någons personliga integritet.

Tystnadsplikt m.m.

14 § Den som i postverksamhet har fått del av eller tillgång
till någon av de uppgifter som anges i 1–3 får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom
har fått veta. De uppgifter som omfattas av tystnadsplikten
är

1. uppgifter som rör ett särskilt brev som befordras inom
verksamheten,

2. andra uppgifter som rör en enskild persons förbindelse med
verksamheten när det gäller befordran av brev, eller

3. uppgifter som handlar om att kvarhålla eller beslagta
försändelser enligt 27 kap. rättegångsbalken.

Tystnadsplikten enligt första stycket 1 och 2 gäller inte i
förhållande till avsändaren och mottagaren av brevet.

För uppgifter om en enskild persons adress gäller
tystnadsplikt endast om det kan antas att ett röjande av
adressen skulle medföra fara för att någon utsätts för
övergrepp eller annat allvarligt men.

15 § Den som bedriver postverksamhet och har fått del av eller
tillgång till uppgifter som avses i 14 § första stycket ska på
begäran lämna uppgifter

1. om en enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till
en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift
för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932), om
myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns
synnerliga skäl,

2. om en enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om
myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och
myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för
handläggningen av ett ärende,

3. om en enskilds adress till Skatteverket om verket behöver
uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift
eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt
folkbokföringslagen (1991:481) och verket finner att uppgiften
är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. om en enskilds adress till Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten om dessa behöver uppgiften för kontroll av
rätten till ersättning och myndigheten i fråga finner att
uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende.

Den som bedriver postverksamhet ska, enligt vad som anges i
första stycket, på begäran även lämna uppgifter som rör
misstanke om brott till åklagarmyndighet, Polismyndigheten eller
någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om det
för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i
två år. Lag (2014:746).

16 § Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska
trots 14 § bistå Tullverket vid kontroll avseende
postförsändelse enligt tullagen (2000:1281) eller lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock
endast kontroll som rör misstanke om narkotikabrott.

17 § I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) tillämpas i stället för 14 och 15
§§.

För utlämnande av annan personuppgift i postverksamhet än som
avses i 14 § första och tredje styckena gäller
personuppgiftslagen (1998:204).

18 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot
tystnadsplikt enligt denna lag finns i 20 kap. 3 §
brottsbalken.

3 kap. Samhällsomfattande posttjänst och andra posttjänster

Den samhällsomfattande posttjänstens omfattning

1 § Den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kraven
att

1. det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom
under omständigheter eller geografiska förhållanden som
tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska
göras minst en insamling och minst en utdelning av
postförsändelser,

2. expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att
användarnas behov beaktas,

3. de bestämmelser om befordringstider efterlevs, som
meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer,

4. det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att
få kvitto från mottagaren på att en postförsändelse har
tagits emot,

5. enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga
priser, och

6. villkoren för tjänsten ska vara allmänt tillgängliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka tjänster som ska ingå i den
samhällsomfattande posttjänsten och om krav på
befordringstider.

Undantag från första stycket 1 ska meddelas Europeiska
kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna inom
Europeiska unionen.

Prissättning och redovisning

2 § Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska
vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och
kostnadsorienterad, samt främja ett effektivt
tillhandahållande av tjänsten.

För den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av
den samhällsomfattande posttjänsten gäller utöver vad som
anges i första stycket att

1. den interna redovisningen ska ha olika konton för att
tydligt skilja mellan tjänster och produkter som ingår i den
samhällsomfattande posttjänsten och de som inte gör det,

2. den interna redovisningen, förutom vad som anges i 1, ska
ställas upp i överensstämmelse med Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om
gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre
marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på
tjänsterna, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/6/EG, och

3. verksamheten årligen ska redovisas för
tillståndsmyndigheten i enlighet med direktiv 97/67/EG.

Om den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den
samhällsomfattande posttjänsten tillämpar särskilda priser
och andra särskilda villkor gäller, utöver vad som anges i
första stycket, att prissättningen och tillhörande villkor
ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande.

Tillståndsmyndigheten får i enlighet med artikel 14.8 i
direktiv 97/67/EG besluta om undantag från kraven i andra
stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om kraven enligt första–tredje styckena.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att priser för
tjänster som ingår i postverksamhet och som omfattas av den
samhällsomfattande posttjänsten inte får överstiga vissa
nivåer.

Tillgång till samhällsomfattande posttjänst och andra
posttjänster

4 § Tillgången till den samhällsomfattande posttjänsten ska
tillförsäkras genom upphandling om det är nödvändigt med
hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska fortlöpande följa utvecklingen på postområdet, samt
bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov och att
en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god
kvalitet finns tillgänglig för alla användare.

4 kap. Gemensamma bestämmelser om postverksamhet och
samhällsomfattande posttjänst m.m.

Postnummersystem

1 § Det ska finnas ett postnummersystem i landet. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska utse en
tillståndshavare som tillhandahåller posttjänster att också
tillhandahålla och förvalta postnummersystemet.

2 § Den som tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet
är skyldig att på begäran från andra tillståndshavare
tilldela dem postnummer för postboxanläggningar inom de
postnummerområden som de begär.

Tillståndsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag
från första stycket, om en tilldelning av ett begärt
postnummer i avsevärd utsträckning skulle försvåra att
postnummersystemet utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

3 § Den som tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet
får inte utan tillståndsmyndighetens godkännande ändra i
systemet om inte ändringen endast berör enstaka mottagare.
Tillståndsmyndigheten ska i sådana ärenden höra andra
tillståndshavare, myndigheter med ansvar för folkbokföringen
och fastighetsregistret samt berörda kommuner.

En ändring i postnummersystemet får genomföras tidigast sex
månader efter det att tillståndsmyndigheten godkänt den. Om
det finns särskilda skäl får myndigheten besluta att
ändringen får genomföras tidigare.

4 § Andra tillståndshavare än den som tillhandahåller och
förvaltar postnummersystemet får hos tillståndsmyndigheten
begära en ändring i systemet.

Om det finns särskilda skäl får tillståndsmyndigheten besluta
att den begärda ändringen ska ske. Tillståndsmyndigheten ska
innan den beslutar om ändringen höra den som tillhandahåller
och förvaltar postnummersystemet, andra tillståndshavare,
myndigheter med ansvar för folkbokföringen och
fastighetsregistret samt berörda kommuner.

Anläggningar för postöverlämning

5 § En tillståndshavare ska se till att det är möjligt att
postförsändelser som väger högst 2 kg och som befordrats av
andra tillståndshavare kan nå de anläggningar för
postöverlämning till mottagare som den förstnämnde
tillståndshavaren innehar. Villkoren för detta ska vara
skäliga och konkurrensneutrala, samt icke-diskriminerande i
förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen
verksamhet.

Eftersändning

6 § En tillståndshavare ska på begäran av en annan
tillståndshavare se till att postförsändelser som väger högst
2 kg kan eftersändas till adresser belägna utanför den andre
tillståndshavarens utdelningsområde. Villkoren för detta ska
vara skäliga och konkurrensneutrala, samt icke-
diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren
tillämpar för sin egen verksamhet.

Internationell postbefordran

7 § Ett postbefordringsföretag får delta i det
internationella postsamarbetet inom ramen för
världspostfördragen, om

1. företaget har en verksamhet och organisation som
garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra
internationell postbefordran,

2. företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och

3. regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant
samarbete.

8 § I gränsöverskridande postbefordran som sker inom ramen
för världspostfördragen får endast frimärken som har
portovärdet angivet i arabiska siffror och beteckningen
Sverige användas. Sådana frimärken får ges ut endast av ett
postbefordringsföretag som avses i 7 §.

Andra portobeteckningar än sådana frimärken som anges i
första stycket, och som används i gränsöverskridande
postbefordran inom ramen för världspostfördragen, ska vara
stämplade av, eller med tillstånd av, ett
postbefordringsföretag som avses i 7 §.

Postverksamhet i krig m.m.

9 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som beror på att det är krig
utanför Sveriges gränser eller på att Sverige har varit i
krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter
om postverksamhet som behövs med hänsyn till landets försvar
eller säkerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om planering och andra åtgärder som
behövs i fredstid för att tillgodose totalförsvarets behov av
postkommunikationer under sådana förhållanden som anges i
första stycket.

Klagomålshantering

10 § Tillståndshavare ska fastställa förfaranden för
handläggningen av användarnas klagomål. Dessa förfaranden ska
vara öppna för insyn och ägnade att skapa rättvisa samt vara
snabba och medföra rimliga handläggningskostnader.

11 § Den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av
den samhällsomfattande posttjänsten ska årligen offentliggöra
uppgifter om antalet klagomål och hur klagomålen har
behandlats.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om klagomålshanteringen och
offentliggörandet av uppgifter om klagomål enligt 10 och 11
§§.

Tillsyn

13 § Tillståndsmyndigheten ska ha tillsyn över efterlevnaden
av denna lag och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som
har meddelats med stöd av lagen.

14 § Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tillståndsmyndigheten har också rätt att få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen där verksamhet som står
under tillsyn bedrivs. Denna tillträdesrätt omfattar inte
bostäder.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos
Kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder för
tillsynen enligt första och andra styckena. Då gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller
avhysning.

15 § Tillståndsmyndigheten ska vid tillsynen ägna särskild
uppmärksamhet åt att det träffas avtal mellan
tillståndshavare som säkerställer att

1. de postförsändelser som väger högst 2 kg som
tillståndshavarna befordrar når andra tillståndshavares
anläggningar för postöverlämning till mottagarna,

2. eftersändning av postförsändelser som väger högst 2 kg och
som befordrats av en tillståndshavare, kan ske till adresser
som är belägna utanför tillståndshavarens utdelningsområde,
och

3. regleringen i 3 kap. 2 § tredje stycket, om att
prissättningen och tillhörande villkor ska vara öppna för
insyn och icke-diskriminerande vid tillämpning av särskilda
priser och andra särskilda villkor, efterlevs.

Uppkommer tvist om sådana avtal som avses i första stycket,
ska tillståndsmyndigheten skyndsamt undersöka förhållandena
och, om särskilda skäl inte talar för annat, medla mellan
parterna. Myndigheten får i en sådan tvist yttra sig på
begäran av en part.

16 § Tillståndsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att denna lag eller föreskrifter eller
tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen ska
följas.

17 § Tillståndsmyndigheten ska förelägga den som bedriver
postverksamhet utan tillstånd enligt denna lag att upphöra
med verksamheten. Tillståndsmyndigheten får besluta hur
avvecklingen av verksamheten ska ske.

Är det osäkert om en viss verksamhet utgör postverksamhet
enligt denna lag, får tillståndsmyndigheten förelägga den som
bedriver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

Bestämmelserna i 14 § andra och tredje styckena ska tillämpas
även i fråga om beslut om åtgärder enligt denna paragraf.

18 § Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas
med vite.

19 § Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt
3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts till att
betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt 18 §
denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

20 § Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd att
bedriva postverksamhet om

1. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt
denna lag eller enligt föreskrifter eller tillståndsvillkor
som meddelats med stöd av lagen,

2. tillståndshavaren inte har bedrivit postverksamhet under
de senaste sex månaderna,

3. tillståndshavaren begär det, eller

4. tillståndshavaren har försatts i konkurs.

Om det är tillräckligt får tillståndsmyndigheten i ett fall
som avses i första stycket 1 meddela varning i stället för
att återkalla tillståndet.

Om tillståndet återkallas får tillståndsmyndigheten besluta
hur verksamheten ska avvecklas.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att
fortsätta verksamheten.

Avgifter

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver
postverksamhet eller ansöker om tillstånd att bedriva sådan
verksamhet eller ansöker om förhandsbesked enligt 2 kap. 3 §
att betala avgift för tillståndsmyndighetens verksamhet
enligt denna lag.

Överklagande

22 § Tillståndsmyndighetens beslut i fråga som avses i 3 §
får inte överklagas. Tillståndsmyndighetens beslut i övrigt
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska gälla
omedelbart.