Postförordning (2010:1049)

SFS nr
2010:1049
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådan postverksamhet och
samhällsomfattande posttjänst som avses i postlagen
(2010:1045).

Postverksamhet

2 § Post- och telestyrelsen är tillståndsmyndighet enligt
postlagen (2010:1045).

3 § Post- och telestyrelsen får enligt 2 kap. 8 § postlagen
(2010:1045) meddela föreskrifter om och i vilken utsträckning
det ska framgå av ett brev vem som har befordrat det.

4 § I ett ärende om tillstånd att bedriva postverksamhet
enligt 2 kap. 1 § postlagen (2010:1045) ska Post- och
telestyrelsen meddela beslut inom tre månader efter det att
en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas.

Samhällsomfattande posttjänst

5 § Post- och telestyrelsen får för en eller flera
tillståndshavare förena tillståndet att bedriva
postverksamhet med villkor om skyldighet att tillhandahålla
hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten.

6 § Den samhällsomfattande posttjänsten ska, utöver vad som
anges i 3 kap. 1 § postlagen (2010:1045), uppfylla kravet att
minst 85 procent av de brev som lämnats in för
övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha
delats ut inom landet påföljande arbetsdag, oavsett var i
landet de har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha
delats ut inom tre påföljande arbetsdagar.

Post- och telestyrelsen ska årligen kontrollera att kravet i
första stycket uppfylls och årligen offentliggöra resultatet
av denna kontroll.

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om senaste
inlämningstid och ytterligare föreskrifter om krav på
befordringstider enligt 3 kap. 1 § andra stycket postlagen.

7 § Post- och telestyrelsen får enligt 3 kap. 1 § andra
stycket postlagen (2010:1045) meddela föreskrifter om vilka
tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten.

8 § Post- och telestyrelsen ska meddela Europeiska
kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna inom
Europeiska unionen ett sådant undantag som avses i 3 kap. 1 §
tredje stycket postlagen (2010:1045).

9 § Den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst
får per kalenderår inte höja priser för inrikes befordran av
enstaka postförsändelser som anges i 6 § första stycket och
som väger högst 500 gram, mer än förändringen i
konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli
året dessförinnan. Ett pris får dock avrundas till närmaste
femtiotal öre, även om detta innebär att höjningen blir
större än förändringen i konsumentprisindex.

Ett utrymme för prishöjning som inte utnyttjats under ett
kalenderår får användas under ett av de tre påföljande åren.
Det totala utrymmet för prishöjning ska dock minskas med
sådan höjning utöver ändringen i konsumentprisindex som skett
på grund av avrundning.

10 § Post- och telestyrelsen får enligt 3 kap. 2 § femte
stycket postlagen (2010:1045) meddela föreskrifter om sådana
krav på prissättningen och redovisningen av den
samhällsomfattande posttjänsten som anges i 2 § första och
andra styckena samma kapitel.

11 § Post- och telestyrelsen får enligt 3 kap. 2 § femte
stycket postlagen (2010:1045) meddela föreskrifter om sådana
krav på prissättningen och tillhörande villkor som anges i 2
§ tredje stycket samma kapitel och som ska gälla om den som
utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den
samhällsomfattande posttjänsten tillämpar särskilda priser
och andra särskilda villkor.

Gemensamma bestämmelser om postverksamhet och
samhällsomfattande posttjänst

Postnummersystem

12 § Post- och telestyrelsen ska utse en tillståndshavare som
tillhandahåller posttjänster att också tillhandahålla och
förvalta postnummersystemet.

Den tillståndshavare som utses att tillhandahålla och
förvalta postnummersystemet ska vid ändringar av systemet
främja god ortnamnssed.

Totalförsvarets behov av postkommunikationer

13 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter
om planering och andra åtgärder för totalförsvarets behov av
postkommunikationer som avses i 4 kap. 9 § andra stycket
postlagen (2010:1045).

Innan sådana föreskrifter som avses i första stycket
meddelas, ska Post- och telestyrelsen samråda med
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Klagomålshantering

14 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter enligt
4 kap. 12 § postlagen (2010:1045) om tillståndshavares
klagomålshantering samt om det offentliggörande av uppgifter
om klagomål som ska ske av den som utsetts att tillhandahålla
hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten.

Verkställighetsföreskrifter

15 § Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av
postlagen (2010:1045) i fråga om befordran av brev,
obeställbara brev och tillsyn.