Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud

SFS nr
2010:1052
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-07-01

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisation av
patentombud och om Patentombudsnämndens uppgifter.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

1. patenträttsliga angelägenheter: angelägenheter som rör

a) en uppfinnings patenterbarhet,

b) ansökan om patent samt andra förfaranden rörande patent
inför en myndighet eller organisation,

c) ett patents giltighet, ett patents eller en patentansökans
skyddsomfång, intrång i patent och bättre rätt till ett
patent eller en patentansökan, och

d) förberedelser och uppträdande inför domstol i
patenträttsliga mål och ärenden,

2. patentombud: en fysisk person som yrkesmässigt lämnar
biträde i patenträttsliga angelägenheter, och

3. auktoriserat patentombud: ett patentombud som har
auktoriserats enligt denna lag.

Patentombudsnämnden

3 § Patentombudsnämnden ska

1. pröva frågor om auktorisation av patentombud,

2. föra register över auktoriserade patentombud,

3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,

4. pröva frågor om disciplinära åtgärder mot auktoriserade
patentombud, och

5. verka för att god patentombudssed utvecklas och följs.

Närmare föreskrifter om Patentombudsnämnden meddelas av
regeringen.

Auktorisation

4 § För auktorisation krävs att en sökande

1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad
näringsförbud,

2. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet,

4. har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation,

5. är verksam som patentombud, och

6. är redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i
enskilda fall besluta om undantag från kraven i första
stycket 3–5.

God patentombudssed

5 § Ett auktoriserat patentombud ska iaktta god
patentombudssed.

Tystnadsplikt

6 § Ett auktoriserat patentombud får inte obehörigen röja
eller använda vad ombudet har fått kännedom om i sin
yrkesutövning.

Ombudet ska se till att ombudets biträden iakttar motsvarande
tystnadsplikt.

Uppgiftsskyldighet

7 § Ett auktoriserat patentombud ska lämna
Patentombudsnämnden de uppgifter som nämnden behöver för att
utöva tillsyn.

Om det för ett auktoriserat patentombud inträffar någon
omständighet som innebär att förutsättningarna enligt 4 §
första stycket inte längre är uppfyllda, ska ombudet genast
meddela detta till Patentombudsnämnden.

Upphävande av auktorisation

8 § Patentombudsnämnden ska upphäva auktorisationen för ett
patentombud om ombudet begär det eller om ombudet inte längre
uppfyller kraven för auktorisation enligt 4 § första stycket
1–5. I sistnämnda fall får nämnden om det finns särskilda
skäl underlåta upphävande.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Disciplinära åtgärder

9 § Patentombudsnämnden ska upphäva auktorisationen för ett
auktoriserat patentombud om ombudet

1. inte längre uppfyller kraven enligt 4 § första stycket 6,

2. inte betalar föreskrivna avgifter till
Patentombudsnämnden, eller

3. annars inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i
stället meddela en varning. Patentombudsnämnden får helt
underlåta att vidta åtgärd om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Överklagande

10 § Patentombudsnämndens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straffansvar

11 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserat
patentombud döms till böter.

Bemyndiganden

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om auktorisation av patentombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

2010:1052

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. Den som vid ikraftträdandet sedan minst fem år bedriver
yrkesverksamhet i Sverige som i huvudsak bestått i att
biträda med patenträttsliga angelägenheter och som vid
tidpunkten för ikraftträdandet finns upptagen på Europeiska
patentverkets lista över behöriga ombud eller är enskild
medlem i Sveriges IP-ombuds Samfund, får auktoriseras trots
att kraven i 4 § första stycket 3 och 4 inte är uppfyllda.
Detta gäller dock endast om ansökan om auktorisation lämnas
in till Patentombudsnämnden före den 1 september 2011.