Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud

SFS nr
2010:1053
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud. De ord och
uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i lagen.

Auktorisation

2 § Kunskapsprov för auktorisation, som avses i 4 § första
stycket 4 lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud,
anordnas av Patentombudsnämnden. Provet ska vara skriftligt.

3 § Kunskapsprovet för auktorisation ska säkerställa att
patentombudet har tillräckliga teoretiska kunskaper för att
yrkesmässigt lämna biträde i patenträttsliga angelägenheter
och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i
sådant arbete.

4 § För att få avlägga kunskapsprov för auktorisation krävs
att sökanden har yrkeserfarenhet av biträde i patenträttsliga
angelägenheter under minst fyra år, samt har

1. avlagt magisterexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med teknik eller
naturvetenskapligt ämne som huvudområde för utbildningen
eller med godkänt resultat genomgått någon annan motsvarande
utbildning, eller

2. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med juridik som huvudområde
för utbildningen eller med godkänt resultat genomgått någon
annan motsvarande utbildning.

Yrkeserfarenheten ska ha fullgjorts under överinseende av ett
auktoriserat patentombud.

Ansökningsförfarandet

5 § En ansökan om auktorisation eller erkännande av utländska
yrkeskvalifikationer enligt 7–9 §§ görs hos
Patentombudsnämnden.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

6 § En ansökan om auktorisation ska innehålla

1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande
handlingar från en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES),

2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande
handling från en annan stat inom EES,

3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken,

4. närmare uppgifter om sökandens utbildning och
yrkesverksamhet, och

5. de uppgifter som avses i 13 §.

Erkännande av utländska utbildningar och yrkeskvalifikationer
för patentombud

7 § Den som vill arbeta som auktoriserat patentombud i
Sverige får åberopa motsvarande utbildning och
yrkeserfarenhet från en annan stat (ursprungsmedlemsstaten)
inom EES eller från Schweiz.

Patentombudsnämnden är behörig myndighet och får fatta beslut
om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Patentombudsnämndens beslut i ärenden om erkännande ska
fattas inom tre månader från den dag då ansökan inkom till
nämnden. Ett erkännande medför att de delar av kraven för
auktorisation som utgörs av den utbildning och
yrkeserfarenhet som avses i 4 § ska anses uppfyllda.

8 § För erkännande av yrkeskvalifikationer ska
Patentombudsnämnden, om yrket är reglerat i
ursprungsmedlemsstaten, kräva kompetensbevis eller bevis på
formella kvalifikationer av sökanden som är utfärdade av
behörig myndighet eller organisation och som visar att
kvalifikationerna inte väsentligt avviker från den nivå som
krävs för auktorisation av patentombud i Sverige.

Erkännande av yrkeskvalifikationer får också beslutas om
sökanden yrkesmässigt har lämnat biträde i patenträttsliga
angelägenheter på heltid under minst två år under de senaste
tio åren i en stat inom EES eller i Schweiz där yrket inte är
reglerat, om personen har ett eller flera kompetensbevis
eller bevis på formella kvalifikationer som styrker detta.
Sådana bevis ska uppfylla de krav som anges i första stycket
och visa att innehavaren förberetts på att arbeta med att
lämna biträde i patenträttsliga angelägenheter.

Kravet på yrkeserfarenhet i andra stycket gäller inte, om de
bevis på formella kvalifikationer som sökanden har gäller som
bevis på en utbildning som i ursprungsmedlemsstaten särskilt
utformats för arbete med patenträttsliga angelägenheter.

9 § Trots bestämmelserna i 8 § får Patentombudsnämnden för
erkännande av yrkeskvalifikationer kräva att sökanden
genomför en anpassningsperiod eller genomgår lämplighetsprov
om

1. omfattningen av den utbildning som åberopas av sökanden är
minst ett år kortare än vad som krävs enligt 4 § för
auktorisation av patentombud, eller

2. innehållet i sökandens utbildning väsentligt avviker från
vad som föreskrivs för arbete som patentombud.

Register

10 § Patentombudsnämnden ska föra ett register över
auktoriserade patentombud med hjälp av automatiserad
behandling.

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i
registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. allmän eller enskild verksamhet där patentombudsanknuten
information utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av
patentombudsanknuten information som finns i medlemsregister
eller liknande register, och

3. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser patentombud, och

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
patentombudsanknuten information.

11 § Patentombudsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

13 § Registret ska för varje patentombud innehålla uppgift om

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum,

3. tjänsteadress, och

4. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress
och webbplats för det företag där patentombudet utövar
verksamhet.

Om ett patentombud är registrerad i en annan stat, ska
Patentombudsnämndens register innehålla uppgift om vilken
utländsk myndighet eller organisation som ansvarar för
registreringen samt, i förekommande fall, patentombudets
utländska registreringsnummer.

14 § Ett patentombud ska snarast möjligt anmäla varje
förändring av sådana förhållanden som framgår av registret.
Anmälan ska vara undertecknad av patentombudet.

När Patentombudsnämnden meddelat beslut om upphävande av
auktorisation ska uppgifter om patentombudet gallras ur
registret så snart som möjligt efter det att beslutet vunnit
laga kraft.

15 § De uppgifter i registret som framgår av 13 § första
stycket 1 och 3 ska hållas tillgängliga på en webbplats.

Intyg om behörighet m.m.

16 § Patentombudsnämnden ska lämna de upplysningar och
utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller
liknande förhållanden som behöriga myndigheter och
organisationer i andra stater inom EES begär.

17 § Patentombudsnämnden ska lämna bevis om auktorisation på
svenska eller engelska till en sökande som begär det.

Avgifter

18 § För prövning av ansökan om auktorisation ska sökanden
betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor.

Om ansökan beviljas, ska patentombudet årligen betala en
avgift om 2 600 kronor.

19 § För prövning av frågor enligt 4 § andra stycket lagen
(2010:1052) om auktorisation av patentombud ska sökanden
betala en avgift. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller
bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191),
varvid avgiftsklass 2 ska tillämpas.

20 § För bevis om auktorisation ska sökanden betala en
avgift. Patentombudsnämnden får meddela föreskrifter om
avgiftens storlek.

För avläggande av kunskapsprov för auktorisation ska sökanden
betala en avgift. Patentombudsnämnden får meddela
föreskrifter om avgiftens storlek.

Ytterligare föreskrifter

21 § Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter
om teoretisk utbildning, yrkeserfarenhet, kunskapsprov för
auktorisation och om erkännande av utbildning och
yrkeserfarenhet i enlighet med 7 §.

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även
om auktorisation och registrering av patentombud.