Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden

SFS nr
2010:1054
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-07-01

Uppgifter

1 § Patentombudsnämnden har till uppgift att

1. pröva frågor om auktorisation av patentombud,

2. anordna kunskapsprov för auktorisation,

3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,

4. pröva frågor om disciplinära åtgärder enligt lagen
(2010:1052) om auktorisation av patentombud,

5. föra ett register över auktoriserade patentombud,

6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation,
registrering och tillsyn, och

7. följa utvecklingen inom patentombudsområdet och särskilt
beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för
tillsynen över patentombud samt för tolkningen och
utvecklingen av god patentombudssed.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av en ordförande och fyra andra
ledamöter. För andra ledamöter än ordföranden ska det finnas
ersättare.

4 § Ordföranden i nämnden ska vara jurist och ha
domarerfarenhet.

Av de andra ledamöterna ska minst två vara auktoriserade
patentombud, varav minst en ska ha utbildning med teknik
eller naturvetenskapligt ämne som huvudområde.

För ersättare gäller samma krav för att utses som för
ledamot.

5 § Ordförande, ledamöter och ersättare utses av regeringen
för bestämd tid.

Organisation

6 § Bolagsverket sköter administrativa och handläggande
uppgifter åt nämnden.

Ärendens handläggning

7 § Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är
närvarande.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller någon som utför uppgifter
åt myndigheten att avgöra ärenden som inte behöver beslutas
av nämnden. Ärenden om disciplinära åtgärder och andra
ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt
ska alltid avgöras av nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

14 § andra meningen i fråga om att en ledamot ska vara vice
ordförande,

och

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.