Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

SFS nr
2010:1058
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:70

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till utgivning och spridning av litteratur och
kulturtidskrifter och till läsfrämjande insatser.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna
förordning av Statens kulturråd.

Ändamålet med statsbidraget

3 § Ändamålet med statsbidraget är dels att främja mångfald,
kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och
kulturtidskrifter, dels att främja spridning och läsning av
litteratur och kulturtidskrifter.

Definitioner

4 § I denna förordning avses med

litteratur: litteratur på originalspråk eller i översättning
till svenska språket eller något av de nationella
minoritetsspråken som företrädesvis ges ut i Sverige och
vänder sig till en allmän publik,

kulturtidskrift: en tidskrift som med sitt huvudsakliga
innehåll vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i
vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och
presentation inom kultur och konstarter.

Villkor för statsbidrag

5 § Statsbidrag får ges till

1. den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art
i Sverige av litteratur eller kulturtidskrifter,

2. den som anordnar evenemang eller bedriver annan verksamhet
för att sprida litteratur eller kulturtidskrifter i Sverige,
och

3. den som anordnar läsfrämjande insatser, exempelvis
kommuner, förskolor, skolor, bibliotek, bokhandlar, ideella
föreningar och andra sammanslutningar med verksamhet i
Sverige.

Vid fördelning av statsbidrag enligt första stycket 2 och 3
ska det särskilt beaktas att stödet får en god spridning över
landet.

Enligt 1 § förordningen (1984:326) om statsbidrag till
kulturella ändamål får Statens kulturråd även lämna bidrag
till en i Sverige verksam samisk organisation i ett annat
nordiskt land.

6 § Statsbidrag får ges för litteratur och kulturtidskrifter i
såväl tryckt som elektronisk form. Förordning (2012:70).

7 § Statsbidrag till utgivning av litteratur lämnas till
enskilda titlar i efterhand. Statsbidrag får även lämnas i
förhand till planerad utgivning. När bidrag lämnas i efterhand
ska hänsyn tas till skäliga kostnader för utgivningen. Bidrag
i förhand lämnas för produktionskostnader.

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om
beräkningsgrunderna för sådana bidrag som lämnas i efterhand.

Som villkor för stöd får Statens kulturråd ange att en
boktitel ska ges ut i en upplaga som inte över- eller
understiger ett visst antal exemplar.

Bidrag får endast ges till första upplagan av en boktitel, om
det inte rör sig om

1. återutgivning av titlar som är att betrakta som klassisk
litteratur, eller

2. återutgivning i elektronisk form av titlar som utgivits i
tryckt men inte i elektronisk form före den 1 januari
2011. Förordning (2012:70).

8 § Statsbidrag till utgivning av kulturtidskrifter lämnas
som bidrag till produktionskostnader och utvecklingsinsatser.

Som villkor för stöd får Statens kulturråd ange att
kulturtidskriften ska komma ut med ett visst antal nummer
eller motsvarande per år.

Statsbidrag för utvecklingsinsatser är avsett för insatser
för att marknadsföra och sprida kulturtidskrifter och för
andra insatser som kommer flera kulturtidskrifter till del.

9 § Om en boktitel eller kulturtidskrift fått statligt stöd
på annat sätt får statsbidrag enligt denna förordning endast
lämnas om det finns särskilda skäl.

10 § Den som får statsbidrag till utgivning av litteratur
enligt 5 § första stycket 1 ska tillhandahålla det antal
exemplar som Statens kulturråd bestämmer av de titlar för
vilka stöd beviljats för distribution till folkbibliotek,
till Nordens hus på Island och Färöarna och till Nordens
institut på Grönland och Åland.

Ersättning ska betalas för de exemplar som tillhandahålls.
Ersättningens storlek bestäms av Statens kulturråd.

11 § Statsbidrag till läsfrämjande insatser enligt denna
förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse med de
villkor som följer av kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse
och av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

Redovisning

12 § Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för
Statens kulturråd hur medlen har använts och att lämna de
övriga uppgifter som Statens kulturråd behöver för
uppföljning och utvärdering.

Återbetalning och återkrav

13 § Statens kulturråd får besluta att ett beviljat bidrag
inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget har
beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

14 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,

4. den verksamhet för vilken bidrag har lämnats inte slutförs
eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 12 §, eller

6. villkor i beslutet inte har följts.

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
14 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det,
får Statens kulturråd besluta att efterge kravet helt eller
delvis.

Bemyndigande

16 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.