Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

SFS nr
2010:1062
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:302

Uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten för radio och tv ska verka för yttrandefrihet
inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till
mångfald och tillgänglighet inom radio och tv.

Myndigheten ska även följa utvecklingen inom medieområdet och
sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om tillstånd,
avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör
tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och
ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på
regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis
enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten för radio och tv ska verka för yttrandefrihet
inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till
mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom
medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om presstöd,
tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i
frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och
ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på
regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis
enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2015:302).

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om

a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända
tv eller sökbar text-tv och om överlåtelse av sådana
tillstånd,

b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio,
att det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en
kommun, större sändningsområden för närradio än en kommun,
fastställande av sändningstider för närradio om
tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid
eller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska
fastställa sändningsschemat i dess helhet och att en
sändningstid för närradio inte får användas av någon annan
under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett
tillstånd, som har fått ett föreläggande enligt radio- och
tv-lagen, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt
sändningstillstånd,

c) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända kommersiell
radio, överlåtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas
omfattning för analog kommersiell radio, och

d) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända ljudradio,
som inte är kommersiell radio eller närradio, under en
begränsad tid,

2. upprätta och föra register enligt radio- och tv-lagen,
över dem som bedriver en sändningsverksamhet som omfattas av
lagen och över satellitentreprenörer och godkänna
sändningsbeteckningar enligt lagen,

3. utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över
verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket
yttrandefrihetsgrundlagen och utöva tillsyn enligt
förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio-
och tv-signaler,

4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att
sända tv, sökbar text-tv, närradio och kommersiell radio,

5. besluta enligt radio- och tv-lagen om krav på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i fråga
om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv,

6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio-
och tv-lagen och besluta om återkallelse av sådana
förordnanden samt besluta om undantag från nätinnehavares
skyldigheter enligt lagen, och

7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända
kommersiell radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio- och tv-
lagen.

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om

a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända
tv eller sökbar text-tv och om överlåtelse av sådana
tillstånd,

b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio,
att det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en
kommun, större sändningsområden för närradio än en kommun,
fastställande av sändningstider för närradio om
tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid
eller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska
fastställa sändningsschemat i dess helhet och att en
sändningstid för närradio inte får användas av någon annan
under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett
tillstånd, som har fått ett föreläggande enligt radio- och
tv-lagen, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt
sändningstillstånd,

c) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända kommersiell
radio, överlåtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas
omfattning för analog kommersiell radio, och

d) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända ljudradio,
som inte är kommersiell radio eller närradio, under en
begränsad tid,

2. upprätta och föra register enligt radio- och tv-lagen,
över dem som bedriver en sändningsverksamhet som omfattas av
lagen och över satellitentreprenörer och godkänna
sändningsbeteckningar enligt lagen,

3. utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över
verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket
yttrandefrihetsgrundlagen och utöva tillsyn enligt
förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio-
och tv-signaler,

4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att
sända tv, sökbar text-tv, närradio och kommersiell radio,

5. besluta enligt radio- och tv-lagen om krav på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i fråga
om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv,

6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio-
och tv-lagen och besluta om återkallelse av sådana
förordnanden samt besluta om undantag från nätinnehavares
skyldigheter enligt lagen,

7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända
kommersiell radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio- och
tv-lagen, och

8. pröva frågor om presstöd enligt presstödsförordningen
(1990:524). Förordning (2015:302).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska även

1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen och föra register över verksamhet
enligt samma paragraf,

2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden,

3. meddela föreskrifter enligt förordningen (1998:32) om
standarder för sändning av radio- och tv-signaler,

4. meddela föreskrifter enligt förordningen (2010:1059) med
bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela
vissa verkställighetsföreskrifter,

5. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och
avgifter enligt övergångsbestämmelserna till radio- och tv-
lagen (2010:696),

6. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen
med behöriga myndigheter i andra EES-stater ifråga om
överträdelser av vissa bestämmelser i allmänhetens intresse,

7. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar
som riktas mot den svenska allmänheten,

8. publicera statistik och annan information om ägande- och
branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden
inom medieområdet,

9. handlägga frågor om europeiska produktioner i tv-
sändningar och beställ-tv, och

10. sprida information om gällande regler och beslut av
större vikt eller principiell betydelse till berörda aktörer
och till allmänheten.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska även

1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen och föra register över verksamhet
enligt samma paragraf,

2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden,

3. meddela föreskrifter enligt förordningen (1998:32) om
standarder för sändning av radio- och tv-signaler,

4. meddela föreskrifter enligt förordningen (2010:1059) med
bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela
vissa verkställighetsföreskrifter,

5. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och
avgifter enligt övergångsbestämmelserna till radio- och tv-
lagen (2010:696),

6. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen
med behöriga myndigheter i andra EES-stater i fråga om
överträdelser av vissa bestämmelser i allmänhetens intresse,

7. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar
som riktas mot den svenska allmänheten,

8. publicera statistik och annan information om ägande- och
branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden
inom medieområdet,

9. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning
enligt kungörandeförordningen (1977:827),

10. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska
utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i
tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för
tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar
inom dagspressen,

11. handlägga frågor om europeiska produktioner i
tv-sändningar och beställ-tv, och

12. sprida information om gällande regler och beslut av
större vikt eller principiell betydelse till berörda aktörer
och till allmänheten. Förordning (2015:302).

4 § Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i sin verksamhet.

Samverkan

5 § Myndigheten ska inför beslut om tillstånd att sända tv,
sökbar text-tv och kommersiell radio samråda med
Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i
konkurrensfrågor. Myndigheten ska även samråda med Post- och
telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder.

6 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska samverka med Presstödsnämnden, Myndigheten
för tillgängliga medier och Statens medieråd när det gäller
uppgiften att följa utvecklingen inom medieområdet.

Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även
samarbeta med Nordiskt informationscenter för medie- och
kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet.
Förordning (2012:924).

6 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska samverka med Myndigheten för tillgängliga
medier och Statens medieråd när det gäller uppgiften att
följa och analysera utvecklingen inom medieområdet.

Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även
samarbeta med Nordiskt informationscenter för medie- och
kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs
universitet. Förordning (2015:302).

7 § Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra
svenska myndigheter ska också finnas i myndighetens
verksamhet.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst fem ledamöter.

Granskningsnämnden för radio och tv

10 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns granskningsnämnden för radio och tv.

Bestämmelser om nämndens sammansättning och beslutförhet
finns i 16 kap. 14 § radio- och tv-lagen (2010:696).

11 § Granskningsnämnden för radio och tv övervakar enligt
radio- och tv-lagen (2010:696) genom granskning i efterhand
om program som har sänts i tv eller ljudradio eller
tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med
radio- och tv-lagen och de programrelaterade villkor som kan
gälla för tjänsterna. Nämnden övervakar även efterlevnaden av
bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § radio- och tv-
lagen om beslutet har meddelats av regeringen.

12 § Granskningsnämnden för radio och tv granskar program
efter anmälan eller på initiativ av myndigheten.

13 § Granskningen efter anmälan ska främst avse de
anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och
en god efterlevnad av radio- och tv-lagen (2010:696) och de
programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna.

Granskningsnämnden för radio och tv ska alltid pröva
anmälningar som berör en enskilds personliga intressen,
liknande intressen för företag eller frågor av principiell
betydelse.

14 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett
ärende i vilket granskningsnämnden för radio och tv prövar om
den som ansvarar för sändningen har fullgjort sina
skyldigheter enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller de
programrelaterade villkor som kan gälla för sändningen.

15 § Om en anmälan har kommit in till myndigheten senare än
tre månader efter det att programmet sändes, ska
granskningsnämnden för radio och tv endast granska programmet
om det finns särskilda skäl.

16 § Granskningsnämnden för radio och tv får endast pröva
frågor om intrång i en enskilds privatliv om den enskilde
skriftligen medger det.

17 § Granskningsnämnden för radio och tv får begära in
yttranden i granskningsärenden.

18 § Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som
ansvarar för sändningen och den som gjort anmälan.

19 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter
om eller i enskilda fall besluta att granskningsärenden som
prövas av ordföranden eller en vice ordförande får avgöras
utan föredragning.

20 § Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen i
efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB,
Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om
bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i
sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av
regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen
(2010:696). Förordning (2013:1014).

21 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sina
beslut.

21 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sina
beslut.

Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sin
verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2015:302).

22 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
granskningsnämnden för radio och tv tilldelas medel och
resurser i övrigt för sin verksamhet och för att verksamheten
bedrivs effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt
sätt.

22 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
granskningsnämnden för radio och tv tilldelas resurser för
sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt. Förordning (2015:302).

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Presstödsnämnden

22 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns presstödsnämnden. Presstödsnämnden har de uppgifter
som framgår av presstödsförordningen (1990:524).
Förordning (2015:302).

22 b § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Presstödsnämnden består av en ordförande, en vice
ordförande och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och
vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Presstödsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att presstödsnämnden inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.
Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.
Förordning (2015:302).

22 c § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Presstödsnämnden ansvarar för sina beslut.

Presstödsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför
myndighetens ledning. Förordning (2015:302).

22 d § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
presstödsnämnden tilldelas resurser för sin verksamhet och
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt
och redovisas på ett tillförlitligt sätt.
Förordning (2015:302).

Anställningar och uppdrag

23 § Generaldirektören är myndighetschef.

24 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, två vice
ordförande samt övriga ledamöter och ersättare i
granskningsnämnden för radio och tv. Förordning (2010:1920).

24 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, två vice
ordförande samt andra ledamöter och ersättare i
granskningsnämnden för radio och tv.

Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice
ordförande samt andra ledamöter i presstödsnämnden.
Förordning (2015:302).

Undantag från myndighetsförordningen

25 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten i fråga om de ärenden som
beslutas av granskningsnämnden för radio och tv:

29 § om ärendeförteckning.

Avgifter

26 § Med stöd av förordningen (2002:916) om avgifter i vissa
yttrandefrihetsärenden ska myndigheten ta ut en avgift för
ansökningar om utgivningsbevis. Myndigheten ska disponera
avgifterna. Avgifterna ska täcka de direkta utgifterna för
verksamheten när det gäller utgivningsbevis.
Förordning (2011:1557).

27 § Myndigheten får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 §
radio- och tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos
myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv
eller digital kommersiell radio samt av den som ansöker om
medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgift får tas ut med

– 35 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om
tillstånd, och

– 22 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av
tillstånd.

Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar
text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en
ansökan om medgivande till överlåtelse av ett sådant
tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som
myndigheten bestämmer.

Myndigheten ska disponera avgifterna.
Förordning (2013:669).