Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal

SFS nr
2010:1063
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-07-08

Avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om
upphörande av verksamhetsavtal

Staten och Apoteket Aktiebolag (publ) kommer härmed överens
om att avtalet mellan parterna om bolagets verksamhet,
ingånget den 30 juni 2009, ska upphöra att gälla vid utgången
av juni 2010.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

Stockholm den 17 juni 2010.

För staten För Apoteket Aktiebolag (publ)

Lars Hedengran Christian W Jansson

Stefan Carlsson