Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

SFS nr
2010:1065
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-07-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:437

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av
regionala kollektivtrafikmyndigheter,

2. uppgifter och befogenheter för dem som är behöriga
myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på
järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s
kollektivtrafikförordning) samt

3. allmänna krav på kollektivtrafikföretag,

allt i fråga om trafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och
tunnelbana. Lag (2012:437).

1 a § I fråga om kollektivtrafik på vatten ska även EU:s
kollektivtrafikförordning tillämpas. Lag (2012:437).

2 § I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om
behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att
tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är
förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt
stöd.

2 a § I rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992
om tilllämpning av principen om frihet att tillhandahålla
tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna
(cabotage) finns bestämmelser om tillträde till marknaden på
sjötransportområdet och om medlemsstaternas möjligheter att
ålägga förpliktelser vid allmän trafik och ingå avtal om
allmän trafik avseende vissa sjötransporttjänster.
Lag (2012:437).

3 § I lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster finns bestämmelser som är
tillämpliga på upphandling av kollektivtrafiktjänster i vissa
fall.

4 § I lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
finns bestämmelser om hur kollektivtrafik ska anpassas med
hänsyn till resenärer med funktionshinder.

Definitioner

5 § I denna lag avses med allmän trafikplikt, avtal om allmän
trafik, ensamrätt, kollektivtrafik och kollektivtrafikföretag
detsamma som i EU:s kollektivtrafikförordning.

6 § I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan
kollektivtrafik som

1. äger rum inom ett län eller,

2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på
trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose
resenärernas behov av arbetspendling eller annat
vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska
nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

2 kap. Regional kollektivtrafik

Ansvar inom ett län

1 § Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar
gemensamt för den regionala kollektivtrafiken, om inte annat
följer av andra eller tredje stycket. Landstinget och
kommunerna får dock komma överens om att antingen landstinget
eller kommunerna ska bära ansvaret.

I Stockholms län ansvarar landstinget ensamt för den
regionala kollektivtrafiken, om inte landstinget och
kommunerna kommer överens om att gemensamt ansvara för denna
trafik eller om att endast kommunerna ska bära ansvaret.

I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala
kollektivtrafiken.

Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt
första–tredje styckena ansvarar också för persontransporter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735)
om riksfärdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §.

1 a § Om landstinget och kommunerna i samma län har kommit
överens om att landstinget ensamt ska bära ansvaret för den
regionala kollektivtrafiken, får kommunerna lämna ekonomiskt
bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämningen
mellan kommunerna. Sådana bidrag får lämnas längst intill
utgången av det femte året från det att ansvaret överfördes.
Lag (2011:1098).

1 b § Om ett landsting ensamt ska ansvara för den regionala
kollektivtrafiken i länet, får en kommun inom länet träffa
avtal med landstinget om kostnadsansvar för regional
kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för
resenärerna än vad landstinget annars skulle tillhandahålla.
Lag (2012:437).

Regional kollektivtrafikmyndighet

2 § I varje län ska det finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet.

I de län där kommunerna och landstinget gemensamt bär
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken ska den
regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett
kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kommunerna
ensamma bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken.

I fall som sägs i andra stycket får de som ansvarar för den
regionala kollektivtrafiken i länet komma överens om att
organisera den regionala kollektivtrafikmyndigheten som en
gemensam nämnd i stället för som ett kommunalförbund.

I de län där landstinget ensamt bär ansvaret för den
regionala kollektivtrafiken är landstinget regional
kollektivtrafikmyndighet.

I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet.

3 § I fråga om gemensam nämnd gäller vad som föreskrivs i
kommunallagen (1991:900). Detsamma gäller i fråga om
kommunalförbund om inte annat följer av 4–7 §§.

4 § Om enighet inte kan uppnås om förbundsordningen för
kommunalförbund som avses i 2 § eller om ändring av
förbundsordningen eller om vem som ska vara ordförande i
förbundets beslutande församling eller styrelse, beslutar
regeringen i dessa frågor. Vid oenighet i de avseenden som
anges i 5 eller 6 § gäller dock vad som sägs där, om inte
annat följer av 7 §.

5 § Om enighet inte kan uppnås i fråga om hur antalet
ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande
församling ska fördelas mellan landstinget och kommunerna i
länet, ska landstinget utse hälften och kommunerna
tillsammans hälften. Antalet ledamöter och ersättare som
varje kommun ska utse bestäms av länsstyrelsen i förhållande
till folkmängden i kommunerna vid ingången av det år när val
av förbundsfullmäktige förrättas. Varje kommun ska dock utse
minst en ledamot och en ersättare.

6 § Om inte enighet uppnås i fråga om sättet att fördela
underskott i förbundsverksamheten mellan medlemmarna i ett
kommunalförbund, ska landstinget täcka hälften av
underskottet och kommunerna i länet tillsammans resten. Varje
kommuns skyldighet att tillhandahålla medel ska bestämmas i
förhållande till det trafikarbete som har lagts ned i
kommunen under verksamhetsåret.

7 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen meddela
föreskrifter eller i särskilt fall besluta om undantag från 5
eller 6 §. Regeringen får meddela sådana föreskrifter
respektive fatta sådant beslut efter framställning av ett
landsting, en kommun som inte tillhör ett landsting eller
minst en tredjedel av de kommuner i ett visst län som tillhör
ett landsting, om de ansvarar för kollektivtrafiken enligt 1
§. Beslut om undantag får förenas med särskilda villkor.

Trafikförsörjningsprogram

Den regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar

8 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet
i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den
regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov
uppdateras.

Samråd

9 § Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas
efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.

Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för
näringsliv och resenärer. I de fall ett landsting ensamt är
regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med
kommunerna i länet.

Närmare om innehållet i regionala trafikförsörjningsprogram

10 § Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en
redovisning av

1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen,

2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både
trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och
trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av
allmän trafikplikt,

3. åtgärder för att skydda miljön,

4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av
kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med
funktionsnedsättning,

5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga
för alla resenärer, samt

6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och
grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i
den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.

En kommuns uppgifter i vissa fall

11 § Varje kommun ska regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med
sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina
uppgifter enligt dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala
kollektivtrafikmyndigheten och, i förekommande fall,
landstinget.

Övriga uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten

12 § Efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i
länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla
persontransport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunerna eller landstinget ska
tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.

13 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för
att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla
resenärsgrupper.

14 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för
en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

Bemyndigande

15 § Regeringen får efter framställning av en regional
kollektivtrafikmyndighet, ett landsting eller en kommun
meddela föreskrifter om samverkan i fråga om trafik mellan
regionala kollektivtrafikmyndigheter i olika län.

3 kap. Befogenheter för behöriga myndigheter enligt EU:s
kollektivtrafikförordning

Beslut om allmän trafikplikt

1 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är behörig lokal
myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar
beslut om allmän trafikplikt inom länet.

En regional kollektivtrafikmyndighet får även, efter
överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter,
fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas
gemensamma område.

Ett beslut enligt denna paragraf får endast avse regional
kollektivtrafik.

Överlämnande av befogenheter

2 § En regional kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av
den beslutande församlingen överlämna befogenheten att ingå
avtal om allmän trafik till ett aktiebolag. Om den regionala
kollektivtrafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas
befogenheten efter samstämmiga beslut av fullmäktige i var
och en av de kommuner och, i förekommande fall, det landsting
som samverkar i nämnden.

Myndigheten får i samma ordning som föreskrivs i första
stycket även överlämna sin befogenhet att ingå avtal om
allmän trafik till en kommun inom länet i fråga om
kollektivtrafik som bedrivs inom denna kommuns område,
inklusive trafik längs eventuella utgående linjer som
sträcker sig in i angränsande kommuner.

En regional kollektivtrafikmyndighet som överlämnar sin
befogenhet enligt första stycket får i samma ordning även
överlämna sina befogenheter att upphandla och samordna
tjänster enligt 2 kap. 12 § till aktiebolaget.

Avtal om allmän trafik

3 § Ett avtal om allmän trafik som ingås av en regional
kollektivtrafikmyndighet eller av den till vilken befogenhet
överlämnats enligt 2 § ska grunda sig på ett beslut om allmän
trafikplikt enligt 1 §. Ett sådant avtal får inte ingås för
en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän
trafikplikt fattats.

3 a § En regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till
vilken befogenhet överlämnats enligt 2 §, får lämna ersättning
för kollektivtrafik som sträcker sig in i ett angränsande
land, om trafiken omfattas av en allmän trafikplikt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas endast för sådan
kollektivtrafik som är lämplig för att tillgodose resenärernas
behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som
faktiskt också tillgodoser detta behov. Lag (2012:437).

Förbud mot ensamrätt

4 § Ensamrätt får inte medges som motprestation för
fullgörande av allmän trafikplikt.

4 kap. Krav på kollektivtrafikföretag m.fl.

Anmälningsskyldighet

1 § Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på
kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla detta
till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma
gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att upphöra med
att bedriva sådan trafik.

Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande
kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda
myndigheter.

Gemensamt system för trafikantinformation

2 § Ett kollektivtrafikföretag ska lämna information om sitt
trafikutbud till ett gemensamt system för
trafikantinformation.

Uppföljning och utvärdering

3 § Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt
EU:s kollektivtrafikförordning och den till vilken befogenhet
överlämnats enligt 3 kap. 2 § ska till den myndighet
regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs för
utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för
kollektivtrafik. Lag (2012:437).

Bemyndigande m.m.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. skyldighet att lämna information enligt 2 § och

2. uppgiftsskyldighet enligt 3 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt 1 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag
från skyldighet som anges i 1, 2 eller 3 §. Lag (2012:437).

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2012:437).

5 kap. Tillsyn

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att av behöriga myndigheter
enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka
befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av
kollektivtrafikföretag på begäran få sådana upplysningar och
ta del av sådana handlingar som behövs för tillsynen.

Förelägganden och förbud

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen ska efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

6 kap. Överklagande

1 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska delge beslutet
om allmän trafikplikt enligt 49 § första stycket 1 och andra
stycket delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1985).

2 § Den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om
allmän trafikplikt får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol av den som på kommersiell grund
tillhandahåller eller avser att tillhandahålla
kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten.

3 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilt fall enligt denna
lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

4 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

5 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet.

Övergångsbestämmelser

2010:1065

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Genom lagen upphävs lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik.

3. Trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 och 11 §§
ska upprättas senast den 1 oktober 2012.

4. Ett avtal om allmän trafik får trots vad som föreskrivs i
3 kap. 3 § ingås utan att grunda sig på ett beslut om allmän
trafikplikt, om tilldelningsbeslut har fattats före den 1
juli 2012 och upphandlingen inleddes innan lagen trädde i
kraft.

2012:437

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

2. Trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 och 11 §§ ska
kompletteras i fråga om kollektivtrafik på vatten senast den 1
augusti 2013.

3. Ett avtal om allmän trafik som avser kollektivtrafik på
vatten får trots vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § ingås utan att
grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt, om
tilldelningsbeslut har fattats före den 1 oktober 2013 och
upphandlingen inleddes före den 1 augusti 2012.

4. Kravet i artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning på att
varje behörig myndighet ska ha offentliggjort vissa uppgifter i
Europeiska unionens officiella tidning senast ett år innan det
fria anbudsförfarandet inleds respektive innan ett avtal
direkttilldelas, gäller inte i fråga om avtal om allmän trafik
på vatten om det fria anbudsförfarandet har inletts respektive
ett avtal direkttilldelats före den 1 augusti 2013.