Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

SFS nr
2010:1080
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-07-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:378

Uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ansvarar för att hantera bidrag eller annan finansiering till
stöd för insatser som kostnadseffektivt bidrar till att
uppfylla målen för det internationella utvecklingssamarbetet
inklusive det humanitära biståndet och reformsamarbetet i
Östeuropa, som en del i genomförandet av Sveriges politik för
global utveckling.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
har i uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att
uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del
i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.
Förordning (2015:378).

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
För att uppfylla de biståndspolitiska målen ska
myndigheten i sin insatshantering särskilt

1. skapa utrymme för flexibilitet och innovation,

2. beakta skilda förutsättningar och behov i olika miljöer,

3. motverka oegentligheter och korruption,

4. komplettera och stimulera andra finansiella resurser som
kan bidra till fattigdomsbekämpning och långsiktigt hållbar
utveckling,

5. bidra till efterlevnaden av regeringens internationella
åtaganden för biståndseffektivitet.

2 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska
myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av

1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv
på utveckling,

2. ett integrerat miljö- och klimatperspektiv,

3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en
analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars
situation, och

4. ett integrerat konfliktperspektiv i
utvecklingssamarbetet.

Vidare ska myndigheten i sin verksamhet

1. bidra till genomförande av regeringens internationella
åtaganden för biståndseffektivitet,

2. beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på
demokratiska principer för långsiktigt hållbara resultat,

3. skapa utrymme för innovation kring bistånds- och
samarbetsformer som bidrar till global hållbarhet,

4. utgå från rättsstatens principer och vidta åtgärder för
att motverka oegentligheter och korruption,

5. komplettera och underlätta för andra finansiella resurser
som bidrar till fattigdomsbekämpning och en långsiktig
utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbar, och

6. tillvarata kunskap från såväl egeninitierade som externa
utvärderingar vid genomförande av utvecklingssamarbete.
Förordning (2015:378).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Myndigheten ska vidare

1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys,
resultatredovisning och annat underlag som är nödvändigt för
regeringens utformning av biståndspolitiken och för
genomförande av det bilaterala och multilaterala biståndet samt
det gemensamma EU-biståndet,

2. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med
andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för
global utveckling,

3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom
Sidas verksamhetsområde,

4. sammanställa och till Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC)
rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

5. aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra information om
sin verksamhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i
det svenska biståndet och stödja övriga berörda myndigheter i
att säkerställa att all offentlig biståndsinformation görs
tillgänglig för allmänheten, samt ansvara för och utveckla
informationstjänsten openaid.se och anpassa innehållet i
informationstjänsten i enlighet med International Aid
Transparency Initiative (IATI),

6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna
utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner
inom utvecklingssamarbetet,

7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete
(Twinning och Technical Assistance Information Exchange, TAIEX)
finansierat genom EU:s biståndsbudget,

8. inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen ansvara för
delar av samarbetet med Ryssland inom miljöområdet, genom att
bl.a. bidra till finansiering av insatser i anslutning till
investeringsprojekt genom internationella finansiella
institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom området
demokrati och mänskliga rättigheter,

9. för Regeringskansliets räkning utföra vissa administrativa
kontroll- och prövningsmoment vid bidragshantering, praktiskt
hantera utbetalningar och återkrav av vissa medel för
anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som
Regeringskansliet beslutar om, samt besluta om uppskov med den
ekonomiska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom
föreskriven tid,

10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling, och

11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2012:871).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Myndigheten ska dessutom

1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys,
resultatredovisning och annat underlag som är nödvändigt för
regeringens utformning av biståndspolitiken och för
genomförande av det bilaterala och multilaterala
utvecklingssamarbetet, humanitära biståndet och
EU-biståndet,

2. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med
andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik
för global utveckling,

3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering
inom Sidas verksamhetsområde,

4. sammanställa och till Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC)
rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

5. verka för öppenhet och insyn i det internationella
biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk
väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, samordna
genomförandet av transparensgarantin i det svenska biståndet,
inklusive stödja övriga berörda aktörer i detta arbete samt
ansvara för informationstjänsten openaid.se,

6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna
utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner
inom utvecklingssamarbetet,

7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete
(Twinning och Technical Assistance Information Exchange,
TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbudget,

8. inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen ansvara för
delar av samarbetet med Ryssland inom miljöområdet, genom att
bl.a. bidra till finansiering av insatser i anslutning till
investeringsprojekt genom internationella finansiella
institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom området
demokrati och mänskliga rättigheter,

9. när det gäller vissa medel för anslagsposter under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen eller
Regeringskansliet beslutar om, för Regeringskansliets räkning
utföra vissa administrativa kontrollmoment vid
bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar,
återbetalningar och återkrav samt svara för en effektiv
valutahantering,

10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder
för miljöarbetets utveckling, och

11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2015:378).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Myndigheten får

1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut bidrag
eller annan finansiering till stöd för insatser i enlighet med
1 §,

2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för samarbetet
med samarbetsländer (proceduravtal),

3. efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela
medel mellan olika insatsavtal,

4. anpassa samarbetsavtal så att de motsvarar en
samarbetsstrategis giltighetsperiod,

5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 6 och 7 om insatser
som myndigheten har rätt att besluta om, om avtalet inte kräver
riksdagens eller utrikesnämndens medverkan,

6. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer,
Europeiska kommissionen samt internationella och multilaterala
organisationer, varvid myndigheten får låta en samverkanspart
svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska
biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning,
samt själv åta sig motsvarande uppgifter,

7. ingå, förlänga och säga upp avtal om bidrag eller annan
finansiering till stöd för insatser med andra stater,
internationella och multilaterala organisationer,
organisationer i det civila samhället samt andra relevanta
aktörer (insatsavtal) varvid avtalen ska innehålla bestämmelser
som reglerar uppföljning, utvärdering och revision,

8. uppdra åt en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har
bilateralt utvecklingssamarbete med att på Sidas vägnar
underteckna avtal,

9. överlämna åt en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har
bilateralt utvecklingssamarbete med, eller annan myndighet, att
på Sidas vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte
behöver prövas av generaldirektören eller
personalansvarsnämnden,

10. begära att en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har
bilateralt utvecklingssamarbete med ska vidta de åtgärder som
följer av avtal mellan Sverige och samarbetslandet i fråga
eller som i övrigt faller inom Sidas behörighetsområde, och

11. begära att en utlandsmyndighet i ett land som Sverige har
bilateralt utvecklingssamarbete med, eller där Sverige bidrar
med humanitärt bistånd, lämnar sådan information som behövs för
Sidas verksamhet.

Om ett insatsavtal enligt första stycket 7 som är av särskild
betydelse för Sveriges förhållande till annan stat eller
internationell organisation sägs upp ska myndigheten genast
underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

En organisation som beviljas bidrag enligt första stycket 7 ska
på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag
används av mottagaren och lämna de uppgifter som behövs för
granskningen. Granskning av en verksamhet eller ett
verksamhetsområde med ett annat land eller en mellanstatlig
organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal.

I de länder där FN har enats om ett gemensamt landprogram ska
insatsavtal som ingås med FN enligt första stycket 7, med
undantag för humanitära insatser, endast förekomma inom ramen
för dessa program. Om det finns särskilda skäl får sådana
insatsavtal förekomma i andra fall, efter samråd med
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Förordning (2012:871).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Myndigheten får

1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut bidrag
eller annan finansiering till stöd för verksamhet i enlighet
med 1 §,

2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för samarbetet
med samarbetsländer (proceduravtal),

3. efter överenskommelse med en avtalsslutande part omfördela
medel mellan olika insatsavtal,

4. anpassa samarbetsavtal med länder så att de motsvarar en
strategis giltighetsperiod,

5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 6 och 7 som
myndigheten har rätt att besluta om, om avtalet inte kräver
riksdagens eller utrikesnämndens medverkan,

6. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer,
EU samt internationella och multilaterala organisationer,
varvid myndigheten får låta en samverkanspart svara för
beredning, genomförande och uppföljning av svenska
biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning,
samt själv åta sig motsvarande uppgifter,

7. ingå, förlänga och säga upp avtal om bidrag eller annan
finansiering till stöd för verksamhet med andra stater,
internationella och multilaterala organisationer,
organisationer i det civila samhället samt andra relevanta
aktörer (insatsavtal) varvid avtalen ska innehålla
bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och
revision,

8. uppdra åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete att på Sidas vägnar
underteckna avtal,

9. överlämna åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete, eller åt en annan myndighet,
att på Sidas vägnar avgöra ärenden som inte behöver prövas av
generaldirektören eller personalansvarsnämnden,

10. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete ska vidta de åtgärder som
följer av avtal mellan Sverige och samarbetslandet i fråga
eller som i övrigt faller inom Sidas behörighetsområde, och

11. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete, eller där Sverige bidrar med
humanitärt bistånd, lämnar sådan information som behövs för
Sidas verksamhet.

Om myndigheten planerar att ingå, ändra eller säga upp ett
avtal enligt första stycket 6 eller ett insatsavtal enligt
första stycket 7 som är av särskild betydelse för Sveriges
förhållande till en annan stat eller till en internationell
organisation, ska myndigheten så tidigt som möjligt informera
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sida ska se till att ett beslut enligt första stycket 6 eller
ett insatsavtal enligt första stycket 7 om nya ekonomiska
åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga
eller mellanstatliga institutioner som används för att
kanalisera bistånd, är i enlighet med internationella normer
och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda
och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till
skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av
terrorism. Sida ska säkerställa att myndighetens verksamhet
bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella
företag, principerna i FN:s Global Compact och FN:s principer
för företag och mänskliga rättigheter. Sida ska inte medverka
i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som
har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review
Process och som då inte har godkänts i fas 1 eller som har
bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.

En organisation som beviljas bidrag enligt första stycket
7 ska förpliktas att på begäran ge Riksrevisionen tillfälle
att granska hur bidrag används och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen. Granskning av en verksamhet eller
ett verksamhetsområde med ett annat land eller en
mellanstatlig organisation som huvudman ska göras enligt
avtal.

I de länder där FN har enats om ett gemensamt landprogram ska
insatsavtal som ingås med FN enligt första stycket 7, med
undantag för humanitära insatser, endast förekomma inom ramen
för dessa program. Om det finns särskilda skäl får sådana
insatsavtal förekomma i andra fall, efter samråd med
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Förordning (2015:378).

Samverkan

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Sida ska inom sitt verksamhetsområde särskilt samverka
med

1. andra aktörer, inklusive organisationer i det civila
samhället och näringslivet, som kan bidra till att uppfylla
regeringens mål för det internationella utvecklingssamarbetet
inklusive det humanitära biståndet samt reformsamarbetet i
Östeuropa,

2. svenska utlandsmyndigheter i länder som Sverige har
bilateralt utvecklingssamarbete med, och

3. statliga myndigheter och andra aktörer i frågor som rör
internationella upphandlingar och tjänsteexport.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Sida ska inom sitt verksamhetsområde särskilt samverka
med

1. statliga myndigheter och andra offentliga aktörer i syfte
att inhämta och tillvarata sakkunskap och
förvaltningskompetens i genomförandet av internationellt
utvecklingssamarbete, exempelvis genom tjänsteexport, och

2. andra aktörer, såsom organisationer i det civila
samhället, näringslivet och akademiska institutioner och
institut, som kan bidra till att uppfylla regeringens mål för
det internationella biståndet och bidra till utveckling av
genomförandet av utvecklingssamarbetet. Förordning (2015:378).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en styrelse.

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Styrelsen består av högst sju ledamöter.

7 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Styrelsen består av högst nio ledamöter.
Förordning (2015:378).

/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-06/
Organisation

8 § /Upphör att gälla U:2015-07-06 genom förordning (2015:378)./
Myndighetens verksamhet ska organiseras så att den
bedrivs på ett ändamålsenligt, resultatinriktat,
kostnadseffektivt och uppföljningsbart sätt. Myndighetens
verksamhet ska organiseras så att oegentligheter och
korruption i biståndet motverkas.

Särskilda organ

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Vid myndigheten ska finnas ett rådgivande organ för
forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om

1. stöd till internationella forskningsprogram,

2. stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna, och

3. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i
samarbetsländer.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för
forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om

1. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i
samarbetsländer, och

2. stöd till internationella forskningsprogram.
Förordning (2015:378).

10 § Det rådgivande organet för forskningssamarbete består av
högst nio ledamöter.

11 § Ordföranden och ledamöterna i det rådgivande organet för
forskningssamarbete utses av regeringen för en bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

13 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) besluta att en anställd hos Sida ska
vara placerad vid en utlandsmyndighet i ett land som Sverige
har bilateralt utvecklingssamarbete med. Chefen för
utlandsmyndigheten ansvarar för utlandsmyndighetens
verksamhet och ledningen av de anställda som är placerade
där.

13 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) besluta att en anställd hos Sida ska
vara placerad vid en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete. Chefen för
utlandsmyndigheten ansvarar för utlandsmyndighetens
verksamhet och ledningen av de anställda som är placerade
där. Förordning (2015:378).

14 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

I fråga om statligt stöd till näringslivet ska myndigheten
tillämpa kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse och 18–20 §§
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (2013:482).

Avgifter

17 § /Upphör att gälla U:2015-07-06/
I verksamhet enligt 3 § 6 får myndigheten ta ut
avgifter, bestämma avgifternas storlek samt disponera
inkomsterna.

17 § /Träder i kraft I:2015-07-06/
I verksamhet enligt 3 § 6 och 4 § 6 får myndigheten ta
ut avgifter, bestämma avgifternas storlek och disponera
inkomsterna. Förordning (2015:378).

Överklagande

18 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
eller annan finansiering till stöd för insatser får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:1080

1. Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2010, då
förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska upphöra att
gälla.

2. Ledamot i det rådgivande organet för forskningssamarbete
som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan
ledamot under den tid som ledamoten har utsetts för.