Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS nr
2010:1101
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1557

Uppgifter

Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla
användningsområden och tekniskt bistånd

1 § Inspektionen för strategiska produkter är
förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen
(1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta
till uppgift.

1 a § Inspektionen ska när det gäller utförsel och annan
utlandssamverkan som avser krigsmateriel, på det sätt som
myndigheten finner lämpligt, tydliggöra beslutens förenlighet
med de strikta svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport
och annan utlandssamverkan, samt de internationella åtaganden
som gäller inom verksamhetsområdet, inklusive kriterierna i
rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december
2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av
export av militär teknik och krigsmateriel samt FN:s
vapenhandelsfördrag. Förordning (2014:1557).

2 § Inspektionen ska

1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel,
produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd
som Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som medlem i
Europeiska unionen och de multilaterala
exportkontrollregimerna,

2. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande
organ i andra länder samt delta i det europeiska samarbetet,
bl.a. genom att bevaka andra länders avslag på
tillståndsansökningar, informera Europeiska kommissionen,
Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater i Europeiska
unionen samt berörda internationella organ om avslag på
svenska ansökningar om tillstånd samt genomföra
konsultationer enligt rådets gemensamma ståndpunkt
2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av
gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik
och krigsmateriel,

3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i
övrigt följer av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen
och följa de tillämpningsbestämmelser som överenskommits
mellan Europeiska unionens medlemsstater,

4. vara nationell kontaktpunkt för utbyte av information
enligt FN:s vapenhandelsfördrag, och

5. i den utsträckning det anses nödvändigt, delta i
bilateralt och multilateralt samarbete inom ramen för
internationella överenskommelser som rör
exportkontrollfrågor. Förordning (2014:1557).

3 § Inspektionen ska varje år före den 15 februari lämna
regeringen dels en redogörelse för den svenska exporten av
krigsmateriel och andra strategiska produkter under det
föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga
tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till
Regeringskansliet för rapportering om små och lätta vapen
till Förenta nationerna och till Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa.

3 a § Sekretess enligt 15 kap. 1 § och 30 kap. 23 § första
stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar
inte att inspektionen lämnar en uppgift till en behörig
myndighet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), om det behövs för fullgörandet av
Sveriges internationella åtaganden om samarbete och
informationsutbyte mellan EES-länderna.
Förordning (2011:851).

Förbud mot kemiska vapen

4 § Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som
följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och
förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Internationella sanktioner

5 § Inspektionen ska fullgöra de uppgifter som myndigheten
tilldelas enligt;

1) förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutas av
Europeiska unionen,

2) beslut som regeringen meddelar med anledning av sådana
förordningar, eller

3) föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Tjänsteexport

6 § Inspektionen får bedriva tjänsteexport i den utsträckning
det är förenligt med myndighetens uppgifter,
resurstilldelning och verksamhetsområde. Avgifter beräknas så
att full kostnadstäckning uppnås.

Med tjänsteexport avses att inspektionen genom export av sitt
förvaltningskunnande deltar i utvecklingssamarbete för att
bidra till andra länders ansträngningar att förbättra sin
exportkontroll och sitt icke-spridningsarbete.

Myndighetssamverkan

7 § Inspektionen ska främja samarbete och informationsutbyte
mellan berörda myndigheter i Sverige genom en effektiv
myndighetssamordning.

Informationsverksamhet

8 § Inspektionen ska informera allmänheten, universitet och
högskolor samt andra forskningsinstitutioner om sin
verksamhet och om det gällande regelverket för verksamheten.

Ledning

9 § Inspektionen leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Exportkontrollrådet

10 § Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor
(Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen. Rådet
består av generaldirektören och de andra ledamöter som
regeringen utser för en bestämd tid. Generaldirektören är
rådets ordförande och han eller hon ska hålla rådet
informerat om inspektionens verksamhet på
exportkontrollområdet.

11 § Generaldirektören ska samråda med rådet innan
inspektionen lämnar över ett ärende till regeringen för
prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4 §
lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, 6 § förordningen
(2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa paragrafer.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före
avgörandet ska läggas fram för rådet för samråd.

12 § Inspektionen ska inför varje sammanträde i god tid till
rådet lämna det skriftliga underlag som rådets ledamöter
behöver för att ta ställning till de frågor som behandlas.

13 § Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar
för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i
Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och
statssekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon
av dem sätter i sitt ställe. Generaldirektören får kalla även
andra sakkunniga och experter till sammanträden för att lämna
den information som behövs.

14 § Inspektionen ska tillsammans med rådets ledamöter verka
för att upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på
området för kontroll av krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

15 § Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga
rådet) är knutet till inspektionen för att lämna råd till
myndigheten i frågor om klassificeringen av produkter och i
andra väsentliga teknisk-vetenskapliga ämnen. Rådet består av
generaldirektören och de andra ledamöter som inspektionen
utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Samverkansrådet

16 § Ett råd för samverkan mellan myndigheter i icke-
spridningsfrågor (Samverkansrådet) är knutet till
inspektionen. Rådet ska verka för en effektiv
myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av
massförstörelsevapen. Rådet består av generaldirektören och
de andra ledamöter från samverkande myndigheter som
inspektionen utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Anställningar och uppdrag

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

18 § I fråga om anställning vid inspektionen av en militär
tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).