Tillkännagivande (2010:1106) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2010:1106
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2010-09-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:198
Upphävd
2011-03-22

Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter att följande bestämmelser
i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen
om foder och animaliska biprodukter.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen
om foder och animaliska biprodukter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas
som livsmedel.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav
för foderhygien.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden
och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande
av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv
80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG,
93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens
beslut 2004/217/EG.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar de innehåller
bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och
krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt
modifierade livsmedel och foder.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade organismer och
spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är
framställda av genetiskt modifierade organismer och om
ändring av direktiv 2001/18/EG.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av
bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av
vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

– artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet
för lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 7,

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning
som utförs på slakteri och som avser kvarhållande i
avvaktan på negativt provsvar av varor som inte är avsedda
att användas som livsmedel,

– artikel 8, i de delar som faller inom
tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska
biprodukter,

– artikel 16, i de delar som faller inom
tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska
biprodukter, och

– bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av
salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska
smittämnen, när det gäller

– artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,

– artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och

– artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det
gäller

– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen
avser foder,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter
som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska
biprodukter, och

– del A, punkt 8 a i bilaga I.

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att
användas som livsmedel, när det gäller

– artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 e, i de delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 f, i de delar som avser sådan provtagning
som faller inom tilllämpningsområdet för lagen om foder
och animaliska biprodukter,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som
inte avser livsmedel, och

– avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte
avser livsmedel.

Övriga förordningar

14. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5
december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser
för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller

– artikel 4.2, och

– artikel 12.1 h iii.