Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS nr
2010:1122
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-09-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:228

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
ersättning till kommuner, landsting och kommunalförbund för
mottagande av och insatser för vissa utlänningar.

2 § En kommun som träffat en överenskommelse om mottagande
för bosättning av nyanlända enligt 4 § förordningen
(2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare har rätt till en årlig grundersättning enligt
9 §.

3 § En kommun som tagit emot skyddsbehövande eller vissa
andra utlänningar för bosättning har rätt till

– schablonersättning enligt 10-14 §§,

– ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
enligt 15-17 §§,

– ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt
hälso- och sjukvård enligt 18-27 §§, och

– ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt
28-31 §§.

3 a § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
En kommun som uppfyller 14 a § har rätt till
prestationsbaserad ersättning för ett högt mottagande av
utlänningar som avses i 5 §.

En kommun som uppfyller 14 d § har rätt till
prestationsbaserad ersättning för mottagande från ett
anläggningsboende hos Migrationsverket eller för mottagande
av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5
kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Förordning (2013:1085).

3 a § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
En kommun som uppfyller 14 a § har rätt till
prestationsbaserad ersättning för ett högt mottagande av
utlänningar som avses i 5 och 5 a §§.

En kommun som uppfyller 14 d § har rätt till
prestationsbaserad ersättning för mottagande från ett
anläggningsboende hos Migrationsverket eller för mottagande
av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5
kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Förordning (2015:228).

4 § Landsting har rätt till ersättning enligt 33-35 §§ för
vissa hälso- och sjukvårdskostnader för skyddsbehövande och
vissa andra utlänningar.

5 § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som
har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund
för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats
enligt

– 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen.
Förordning (2013:1085).

5 a § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som
har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund
för folkbokföring på grund av anknytning till

1. en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av
någon av de bestämmelser som anges i 5 §, eller

2. en person som avses i 1, under förutsättning att han eller
hon har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första
stycket 4 utlänningslagen (2005:716) och utlänningen är ett
ogift barn.

Ersättning enligt första stycket lämnas under förutsättning
att

1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år
från det att den person som utlänningen har anknytning till
först togs emot i en kommun, och

2. den person som utlänningen har anknytning till inte var
svensk medborgare vid tidpunkten för utlänningens ansökan om
uppehållstillstånd. Förordning (2013:1085).

5 a § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som
har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund
för folkbokföring på grund av anknytning till en person som
har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de
bestämmelser som anges i 5 §.

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för en utlänning som
är ett ogift barn och som har beviljats uppehållstillstånd
som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av
anknytning till en person som i sin tur har beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 4
utlänningslagen (2005:716) på grund av anknytning till en
person som avses i 5 §.

Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas under
förutsättning att

1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år
från det att den person som utlänningen har anknytning till
först togs emot i en kommun, och

2. den person som utlänningen har anknytning till inte var
svensk medborgare vid tidpunkten för utlänningens ansökan om
uppehållstillstånd. Förordning (2015:228).

6 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
För utlänningar som har varit registrerade vid en
mottagningsenhet hos Migrationsverket eller som har
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de först togs
emot i en kommun anses vara den dag han eller hon faktiskt
togs emot i kommunen. För övriga utlänningar som omfattas
av 5 § ska tidpunkten då de först togs emot i en kommun
anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet.

6 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
För utlänningar som har varit registrerade vid en
mottagningsenhet hos Migrationsverket eller som har beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) ska tidpunkten då utlänningen först togs emot i en
kommun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i
kommunen. För övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§
ska tidpunkten då utlänningen först togs emot i en kommun
anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet. Förordning (2015:228).

7 § Ersättning lämnas också, i mån av tillgång på medel,

– för vissa särskilda kostnader enligt 32 §,

– för vissa hyreskostnader enligt 32 a §,

– för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36 §,

– för insatser för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan enligt
37 §, och

– för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider
och familjekontakter enligt 37 a §. Förordning (2013:7).

Beslut och utbetalning

8 § Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut
ersättning enligt 37 §.

Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar
ut ersättning enligt 37 a och 37 b §§.

Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning
enligt denna förordning i övrigt. Förordning (2014:367).

Grundersättning

9 § Den årliga grundersättningen motsvarar fem prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Grundersättningen ska betalas ut före utgången av januari
under det kalenderår som överenskommelsen om mottagande
gäller för. Om överenskommelsen ingås först under det år som
den ska gälla för, ska ersättningen betalas ut inom en månad
från dagen för överenskommelsen. Förordning (2013:1085).

Schablonersättning

10 § Schablonersättning till en kommun avser kostnader för

1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,

2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola,
fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i
25 kap. skollagen (2010:800),

3. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning för den som har rätt att delta i sådan
utbildning enligt skollagen,

4. samhällsorientering,

5. tolkning, och

6. andra insatser för att underlätta etablering i
samhället.

För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss
ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd och för
administration av ärenden om sådant bistånd i
schablonersättningen.

11 § Schablonersättning ska vara

– 83 100 kronor för en person under 20 år,

– 83 100 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år,
och

– 52 000 kronor för en person som fyllt 65 år.

Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder
vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.
Förordning (2014:1416).

12 § Den kommun som först tar emot en utlänning har rätt till
10 procent av en schablonersättning. Beloppet ska betalas ut
vid utgången av månaden efter den månad då utlänningen togs
emot i kommunen.

Den kommun i vilken utlänningen är folkbokförd vid utgången av
andra månaden efter den månad då utlänningen först togs emot i
en kommun, har rätt till 20 procent av schablonersättningen.
Beloppet ska betalas ut vid utgången av månaden därefter.

Resterande delen av schablonersättningen betalas ut för
perioder som omfattar tre kalendermånader (ersättningsperiod).
Utbetalning med 10 procent av schablonersättningen ska göras
månaden efter utgången av varje ersättningsperiod. Rätt till
ersättning har den kommun där utlänningen är folkbokförd vid
utgången av perioden.

Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första,
andra eller tredje styckena om det finns särskilda skäl.
Förordning (2012:998).

13 § Om utlänningen flyttar till en ny kommun före utgången
av andra månaden efter den månad då han eller hon först
togs emot i en kommun och är folkbokförd där vid utgången
av andra månaden, har den nya kommunen rätt till ersättning
motsvarande 10 procent av schablonersättningen som extra
ersättning.

Ersättningen enligt första stycket ska betalas ut samtidigt
som ersättning enligt 12 § andra stycket.

14 § Om utlänningen flyttar till en ny kommun under en
ersättningsperiod och är folkbokförd där vid utgången av
perioden, har denna kommun rätt till ersättning motsvarande
10 procent av schablonersättningen som extra ersättning.
Detta gäller under förutsättning att flytten äger rum inom
18 kalendermånader från det första mottagandet.

Ersättningen enligt första stycket ska betalas ut månaden
efter utgången av den ersättningsperiod under vilken
utlänningen flyttat.

Prestationsbaserad ersättning

Ersättning för ett högt mottagande

14 a § En kommun som i förhållande till sin folkmängd tagit
emot fler utlänningar än vad som motsvarar medianvärdet för
sådant mottagande under året hos samtliga kommuner har rätt
till ersättning för varje utlänning som kommunen tar emot
under närmast följande år, om kommunen träffat en
överenskommelse enligt 4 § förordningen (2010:408) om
mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.
Överenskommelsen ska avse mottagande under det år för vilket
utbetalning ska ske och träffas senast den 1 januari samma
år.

Beräkningen av kommunens mottagande görs genom att antalet
utlänningar som under kalenderåret tagits emot av kommunen
som första kommun divideras med kommunens folkmängd den 1
november samma år. Beräkningen görs utifrån de uppgifter som
finns tillgängliga hos Migrationsverket den 1 februari det
närmast följande året. Förordning (2013:1085).

14 b § De kommuner som enligt 14 a § har rätt till ersättning
delas in i tre grupper som var och en så långt som möjligt
består av lika många kommuner. Den tredjedel av dessa
kommuner som tagit emot flest utlänningar i förhållande till
sin folkmängd har rätt till 15 000 kronor per bosatt
utlänning, den tredjedel som tagit emot näst flest
utlänningar har rätt till 10 000 kronor per bosatt utlänning
och den resterande tredjedelen har rätt till 5 000 kronor per
bosatt utlänning.

Om antalet kommuner inte är jämnt delbart med tre, ska den
grupp som ger rätt till ersättning med 5 000 kronor per
mottagen utlänning utökas. Förordning (2013:1085).

14 c § Det belopp som kommunen har rätt till enligt 14 b §
ska betalas ut för varje utlänning som tas emot i kommunen
under det närmast följande kalenderåret. Ersättningen ska
betalas ut två månader efter utgången av den månad då
utlänningen första gången togs emot i en kommun.

Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första
stycket om det finns särskilda skäl. Förordning (2013:1085).

Ersättning för mottagande från ett anläggningsboende eller av
utlänningar som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen

14 d § En kommun som senast den 1 januari träffat en
överenskommelse om mottagande under kalenderåret enligt 4 §
förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa
nyanlända invandrare, har rätt till 15 000 kronor för varje
utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har
vistats vid ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716). Ersättningen ska betalas ut två
månader efter utgången av den månad då utlänningen togs emot
i kommunen.

Utbetalningen får göras efter den tidpunkt som anges i första
stycket om det finns särskilda skäl. Förordning (2013:1085).

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

15 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
För en utlänning som omfattas av 5 § har den kommun som
först tog emot utlänningen rätt till ersättning enligt 16 och
17 §§ för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ersättningen ska
betalas ut vid utgången av månaden efter den månad då
utlänningen togs emot i kommunen. Utbetalning får göras senare
om det finns särskilda skäl. Förordning (2012:998).

15 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
För en utlänning som omfattas av 5 och 5 a §§ har den
kommun som först tog emot utlänningen rätt till ersättning
enligt 16 och 17 §§ för initiala kostnader för ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Ersättningen ska betalas ut vid utgången av månaden efter den
månad då utlänningen togs emot i kommunen. Utbetalning får
göras senare om det finns särskilda skäl. Förordning (2015:228).

16 § För en utlänning som kommunen efter anvisning tar emot
och som har anvisats från ett anläggningsboende hos
Migrationsverket eller beviljats uppehållstillstånd enligt 5
kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) lämnas ersättning för
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd med

– 3 000 kronor för en person under 20 år, och

– 7 500 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.

Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder
vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.
Förordning (2013:1085).

17 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
För övriga utlänningar som omfattas av 5 § lämnas
ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
med

– 3 000 kronor för en person under 20 år, och

– 4 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.

Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens
ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas
ut.

17 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
För övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§
lämnas ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt
bistånd med

– 3 000 kronor för en person under 20 år, och

– 4 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.

Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder
vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.
Förordning (2015:228).

Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och
service samt hälso- och sjukvård

18 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
För utlänningar som omfattas av 5 § har en kommun enligt
19-27 §§ rätt till ersättning för vissa kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453),

– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för
service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,

– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m., och

– hälso- och sjukvård. Förordning (2010:1441).

18 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
För utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ har en
kommun enligt 19–27 §§ rätt till ersättning för vissa
kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453),

– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för
service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,

– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m., och

– hälso- och sjukvård.
Förordning (2015:228).

19 § Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som
kommunen lämnat till

1. utlänningar som inte har rätt till en etableringsplan
enligt 6 § andra stycket 3 lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. utlänningar som har rätt till etableringsersättning för
deltagande i aktiviteter enligt 2 kap. 2 § förordningen
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
men på grund av styrkt sjukdom eller någon annan
nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan är förhindrade att delta i
etableringsinsatser på heltid, och

3. utlänningar som efter det att etableringsplanen enligt
lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
har upphört inte kan försörja sig på grund av en sjukdom
eller ett funktionshinder som de hade när de först togs
emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband
med deras situation som skyddsbehövande.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte för
utlänningar som fyllt 65 år.

20 § Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör
försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § första stycket
socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat till
utlänningar som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,

2. saknar föräldrar här i landet,

3. går i gymnasieskola, och

4. inte är föremål för sådan vård i annat hem än deras eget som
ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte för personer som
vistas i boende för vilket ersättning lämnas för belagd plats
enligt 30 §. Förordning (2010:1441).

21 § Ersättning för kostnader för en utlänning enligt 19 §
första stycket 1 eller 2 ska minskas med ersättning som
lämnats till kommunen för utlänningen för samma tid enligt
16 eller 17 §.

22 § Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet
och för särskilda boendeformer för service och omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämnas om utlänningen
har behov av sådana insatser på grund av ålderdom, sjukdom
eller funktionshinder. Ersättning för kostnader för en
insats på grund av ålderdom lämnas endast om behovet av
insatsen fanns när utlänningen först togs emot i en kommun.
Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom
eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade
sjukdomen eller funktionshindret när han eller hon först
togs emot i en kommun eller om sjukdomen eller
funktionshindret annars har ett direkt samband med
utlänningens situation som skyddsbehövande.

Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av
kommunens kostnader för insatsen minskat med den avgift
utlänningen själv har betalat.

23 § Ersättning för kostnader enligt 19-22 §§ betalas ut i
efterskott för varje kalenderår efter ansökan. Den första
ansökan ska för respektive ersättningsslag ha kommit in
till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då
utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns
särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har
kommit in senare.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den
period ansökan avser.

24 § Ersättning för kostnader för insatser enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
samt för kostnader för assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken lämnas om utlänningen har behov av
sådana insatser på grund av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först
togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband
med utlänningens situation som skyddsbehövande.
Förordning (2010:1441).

25 § Ersättning för kostnader för bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
lämnas om utlänningen har behov av sådant bidrag på grund
av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen
hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller
som annars har ett direkt samband med utlänningens
situation som skyddsbehövande.

26 § Ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård lämnas om
utlänningen, på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder
som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en
kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens
situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig vård som
ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedöms
ha en varaktighet av minst tre år. Ersättningens storlek
bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat
avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även
lämnas för kostnader för tolk. Förordning (2010:1441).

27 § Ersättning för kostnader enligt 24-26 §§ lämnas endast om
kommunens sammanlagda kostnader för stöd och service till vissa
funktionshindrade, assistansersättning,
bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård för en
utlänning uppgått till lägst 60 000 kronor under en
tolvmånadersperiod. Ersättning betalas ut i efterskott efter
ansökan. Den första ansökan ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen
först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får
en ansökan prövas även om den har kommit in senare.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket
senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser.
Förordning (2010:1441).

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn

28 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
En kommun har rätt till ersättning enligt 29 och 30 §§ för
vissa kostnader för barn under 18 år som omfattas av 5 §. Detta
gäller endast barn som vid ankomsten till Sverige är skilda
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person
som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter
ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande
barn).

Ersättning för vård enligt 29 § eller belagd plats enligt 30 §
lämnas också för den som har fyllt 18 men inte 21 år, under
förutsättning att vården påbörjats eller placeringen skett före
18 års ålder. Förordning (2010:1441).

28 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
En kommun har rätt till ersättning enligt 29 och 30 §§
för vissa kostnader för barn under 18 år som omfattas av 5
och 5 a §§. Detta gäller endast barn som vid ankomsten till
Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan
ställföreträdare (ensamkommande barn).

Ersättning för vård enligt 29 § eller belagd plats enligt 30 §
lämnas också för den som har fyllt 18 men inte 21 år, under
förutsättning att vården påbörjats eller placeringen skett
före 18 års ålder. Förordning (2015:228).

29 § Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård
i annat hem än barnets eget som ges med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga. Om vårdnaden av ett
barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat
hos, och om kommunen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen
betalar ersättning till dessa vårdnadshavare, lämnas skälig
ersättning för kommunens kostnader.

Ersättning till kommunen enligt första stycket betalas ut i
efterskott för varje kvartal efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den
period ansökan avser. Förordning (2012:859).

30 § En kommun som träffat en särskild överenskommelse med
Migrationsverket om hur många platser för boende för
ensamkommande barn som kommunen ska hålla tillgängliga, har
rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för varje
överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300
kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningen ska
betalas ut i efterskott för varje kvartal.

31 § Kommuner som får ersättning enligt 29 eller 30 § har
också rätt till ersättning för kostnader för god man och
särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande
barn i form av en schablonersättning med 30 000 kronor för
barn som omfattas av 28 § första stycket.

Schablonersättning enligt första stycket lämnas till den
kommun som först tar emot barnet. Ersättningen ska betalas
ut senast vid utgången av månaden efter den månad då
ersättning som gäller barnet betalas ut för första gången
till kommunen enligt 29 § eller för belagd plats enligt
30 §.

Ersättning för vissa särskilda kostnader

32 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Utöver ersättning enligt 9-31 §§ får Migrationsverket,
i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner
för särskilda kostnader för mottagande av utlänningar som
har beviljats sådant uppehållstillstånd som kan ligga till
grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för
insatser för personer eller familjer som omfattas av 5 §
och som har särskilda behov. Migrationsverket får fatta
beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt
anslutning till anvisning av plats för bosättning i en
kommun.

32 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
Utöver ersättning enligt 9–31 §§ får Migrationsverket, i
mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för
särskilda kostnader för mottagande av utlänningar som har
beviljats sådant uppehållstillstånd som kan ligga till grund
för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser
för personer eller familjer som omfattas av 5 och 5 a §§ och
som har särskilda behov. Migrationsverket får fatta beslut om
sådan ersättning efter ansökan eller i direkt anslutning till
anvisning av plats för bosättning i en kommun.
Förordning (2015:228).

Ersättning för vissa hyreskostnader

32 a § Migrationsverket får, i mån av tillgång på medel,
lämna ersättning till en kommun för kommunens hyreskostnader
för en bostad som en utlänning som omfattas av 5 § flyttar in
i. Ersättning får lämnas under förutsättning att utlänningen
har

1. vistats vid ett anläggningsboende hos Migrationsverket,
och

2. tagits emot i kommunen från anläggningsboendet efter
anvisning av plats för bosättning.

Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en
sammanhängande tidsperiod fram till att utlänningen flyttar
in i bostaden. Ersättning lämnas med högst 12 000 kronor och
betalas ut i efterskott efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till
Migrationsverket senast ett år från den dag då utlänningen
togs emot i kommunen. Förordning (2013:1085).

Ersättning till landsting för hälso- och sjukvård

33 § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för
hälso- och sjukvård av en utlänning som på grund av en sjukdom
eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller
hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt
samband med utlänningens situation som skyddsbehövande måste
beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning
lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre
år och landstingets sammanlagda vårdkostnad för utlänningen
uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod.
Ersättningens storlek bestäms enligt Riksavtalet för
utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även
lämnas för kostnader för tolk. Förordning (2010:1441).

34 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Migrationsverket ska ersätta kostnader för
hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5 § som har
genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen
först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlänningen inte
genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först
togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av
smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av
en schablonersättning med 2 060 kronor. I ersättningen ingår
kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.
Förordning (2014:1416).

34 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
Migrationsverket ska ersätta kostnader för
hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5 och
5 a §§ som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt
då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han
eller hon först togs emot i en kommun eller om
hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av
en schablonersättning med 2 060 kronor. I ersättningen ingår
kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.
Förordning (2015:228).

35 § Ersättning för kostnader enligt 33 och 34 §§ betalas
ut i efterskott efter ansökan.

Den första ansökan enligt 33 § ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom tre år från den dag då
utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns
särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har
kommit in senare.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den
period som ansökan avser.

Ersättning för extraordinära kostnader för vårdinsatser

36 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får
Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna
ersättning till landsting för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av
5 §. Sådan ersättning betalas ut efter ansökan.

Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet
samt för att utveckla samverkan

36 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får
Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna
ersättning till landsting för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5
och 5 a §§. Sådan ersättning betalas ut efter ansökan.
Förordning (2015:228).

37 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna
ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för
att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för
utlänningar som omfattas av 5 §, och för att utveckla
samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ
i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första
stycket efter ansökan eller i anslutning till att en
överenskommelse träffas om mottagande för bosättning enligt
4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av
vissa nyanlända invandrare.

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning
enligt denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av
de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har
använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om
förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna
paragraf. Förordning (2014:367).

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter

37 § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna
ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för
att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för
utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§, och för att
utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och
andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första
stycket efter ansökan eller i anslutning till att en
överenskommelse träffas om mottagande för bosättning enligt
4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av
vissa nyanlända invandrare.

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning
enligt denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av
de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har
använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om
förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna
paragraf. Förordning (2015:228).

37 a § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång
på medel, lämna ersättning till kommuner för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas
av 5 § och som syftar till att

– underlätta etableringen i samhället,

– skapa nätverk,

– stödja språkinlärning, eller

– ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan
vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi
eller av kommunen i samverkan med en eller flera
organisationer. Förordning (2014:367).

37 a § /Träder i kraft I:2015-06-01/1
Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång
på medel, lämna ersättning till kommuner för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas
av 5 och 5 a §§ och som syftar till att

– underlätta etableringen i samhället,

– skapa nätverk,

– stödja språkinlärning, eller

– ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan
vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi
eller av kommunen i samverkan med en eller flera
organisationer. Förordning (2015:228).

37 b § Ersättning för verksamhet som anges i 37 a § får
lämnas efter ansökan. Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län
beslutar i frågan om ersättning ska den berörda länsstyrelsen
ges tillfälle att yttra sig.

En kommun som tagit emot ersättning enligt 37 a § ska lämna
en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en
redovisning av vad medlen har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om
förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna
paragraf. Förordning (2014:367).

Uppgiftsskyldighet

38 § Kommuner och landsting är skyldiga att lämna
Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska
kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna
förordning.

Återbetalning och återkrav

39 § En mottagare av ersättning enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av
mottagaren, är denna återbetalningsskyldig endast om
mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in
i beslutet om ersättning.

40 § En mottagare av ersättning enligt 32, 36, 37 eller 37 a §
är även återbetalningsskyldig för medel som inte har
använts för avsett ändamål. En upplysning om detta ska tas in
i beslutet om ersättning. Förordning (2013:7).

41 § Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 39 §,
ska den myndighet som beslutat om ersättningen besluta att
återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 40 §, får
den myndighet som beslutat om ersättningen besluta att
återkräva de medel som inte har använts för avsett ändamål.

Om det finns särskilda skäl för det, får ett krav på
återbetalning efterges helt eller delvis.

Överklagande

42 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt
32, 32 a, 36, 37 och 37 a §§ får inte överklagas.
Förordning (2013:7).

Bemyndigande

43 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning, dock inte i fråga om
37–37 b §§.

Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska
Sveriges Kommuner och Landsting höras. Förordning (2014:367).

Övergångsbestämmelser

2010:1122

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och
tillämpas i fråga om kostnader för utlänningar som efter
utgången av november 2010 först togs emot i en kommun.

2. Bestämmelserna om årlig grundersättning i 9 § första
stycket tillämpas dock inte för grundersättning som avser
2011. Grundersättningen för 2011 ska i stället motsvara tre
sådana schablonbelopp som anges i 10 § förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande
m.m. för personer som fyllt 16 men inte 65 år.

3. Vid tillämpningen av 10 § ska med förskola, fritidshem
och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
skollagen (2010:800) även förstås förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg enligt skollagen (1985:1100). Vidare ska
med utbildning i svenska för invandrare även förstås
motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen
(1985:1100).

4. Vad som föreskrivs om kostnader för assistansersättning
enligt socialförsäkringsbalken i 18 och 24 §§ ska också
tillämpas på kostnader för assistansersättning enligt äldre
föreskrifter. Förordning (2010:1441).

2011:1231

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012.

2. Bestämmelserna i 11 och 34 §§ i deras nya lydelse ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader
för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft
före den 1 januari 2012.

2012:859

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader
för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft
före den 1 januari 2013.

2012:998

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

2. Bestämmelserna i 5 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om
schablonersättningar enligt 10-14 och 17 §§ och ersättning för
kostnader enligt 22, 24-26, 32, 33, 34 och 36 §§ för tid från
och med den 1 januari 2012.

3. De nya bestämmelserna i 32 a § tillämpas för kostnader som
uppkommit efter ikraftträdandet.

4. Den första ansökan om ersättning för kostnader enligt 22,
24-26, 33 och 34 §§ för utlänningar som avses i 5 § tredje
stycket och som har tagits emot i en kommun senast den 31
december 2012, ska ha kommit in till Migrationsverket inom två
år från utgången av den period ansökan avser.

2013:1085

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före
den 1 januari 2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.

3. Utbetalning enligt 14 c § görs första gången för
utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014.
Beräkningen enligt 14 a och 14 b §§ ska göras utifrån
kommunmottagandet under 2013. Utbetalning för mottagande
under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari
2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under
året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan
överenskommelse och 14 a § i övrigt är uppfylld. Kommunen har
i sådant fall rätt till ersättning med 5 000 kr per under
året bosatt utlänning.

4. Utbetalning enligt 14 d § görs första gången för
utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014.
Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en
kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse
om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma
år träffat en sådan överenskommelse.

2014:1416

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader
för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting har
haft före ikraftträdandet.

2015:228

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

2. Bestämmelsen i 3 a § i den nya lydelsen ska tillämpas på
ersättningar som avser tid från och med den 1 januari 2014.

3. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen ska tillämpas för
tid från och med den 1 januari 2014.

4. Bestämmelserna i 15, 17, 18, 28, 32, 34 och 36 §§ i den
nya lydelsen ska tillämpas på kostnader som en kommun eller
ett landsting har haft för tid från och med den 1 januari
2014. Schablonersättningen för hälsoundersökning enligt 34 §
ska dock för tiden fram till och med den 31 december 2014
uppgå till 2 070 kronor.