Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011

SFS nr
2010:1132
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring till 42 800 kronor respektive 43 700
kronor för år 2011.